Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Harkkorakenteisen matalaenergiarivitalon rakennesuunnittelu 

   Talka, Seppo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on rivitalon rakennesuunnittelu ja laadunvarmistuksen ohjeistus. Työn tavoitteena on laatia kaikki rakennesuunnitelmat ja työpiirustukset, sekä tehdä ohjeistusta laadunvarmistukseen. Työ tulee ...
  • Harmaan talouden torjunta rakennusalalla 

   Neuvonen, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihe sai alkunsa mielenkiintoisesta talousrikostorjunnan kurssista kolmantena opiskeluvuonna. Kurssi herätti paljon ajatuksia, ja halusin saada lisää tietoa harmaan talouden torjunnasta. Opinnäytetyössä ...
  • Hartsaamon käyttöönotto The Switch Drive System Oy:lle 

   Saira, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella ja toteuttaa hartsaamon käyttöönotto Lappeenrannassa sijaitsevalla The Switch Drive System Oy:lle. Käyttöönotto suoritettiin teoriassa ja käytännössä. Työn kulku pohjautuu ...
  • Hattu- kehitysneuvolan toiminnan kehittäminen 

   Kangas, Katja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hattu -kehitysneuvola on tarkoitettu kouvolalaisille, alle kouluikäiselle lapsille ja heidän perheilleen, kun lapsen kehityksessä havaitaan normaalia enemmän haastetta. Hattu– tiimi on moniammatillinen työryhmä, joka kokoaa ...
  • Havainto ja todellisuus 

   Heinonen, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön taiteellinen osuus on museotilan seinälle heijastettavasta projisoinnista koostuva videoinstallaatio. Projisointi on rajattu kahteen vierekkäiseen ruutuun, joista toinen esittää nopeita, kaoottisia väripintoja ...
  • Havumustalipeän vaikutus koivusulfaattimassan uuteaineiden peseytymiseen 

   Manninen, Marjut (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli perehtyä koivun uuteaineisiin ja niiden käyttäytymiseen sellun keitossa sekä pesussa. Kokeellisessa osassa havumustalipeän määrää pesussa muutettiin ja seurattiin uuteaineiden käyttäytymistä. ...
  • Heat Insulation materials from environmental aspect 

   Utochkina, Evgenia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The aim of the thesis was to do an objective opinion how different insulation manufacturers promote their products from environmental point of view. The main heat insulation materials which include in this thesis are glass ...
  • Heatset-painovärin kuivatus 

   Heiskanen, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on osa TEKESin rahoittamaa heatset-paperin kuivatus projektia. Työssä oli tarkoituksena selvittää heatset-prosessissa käytettävien kostutusveden sekä eri painovärien haihtumislämpötilat. Työ tehtiin ...
  • Heatset-painovärin liuottimen haihtumisen tutkiminen 

   Lehto, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on osa TEKESin rahoittamaa ”Heatset-offsetpainatuksen kuivatusolosuhteiden hallinta” tavoitetutkimushanketta. Työssä keskitytään heatset-painoväreihin ja erityisesti sen sisältämän liuottimen käyttäytymiseen ...
  • Hei, me mennään elokuviin! : Asiakasvirtaa viestinnän keinoin - Bio Vuoksi 

   Kostamo, Mirka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Elokuvateatteri Bio Vuoksen toimeksiannosta toteutettiin opinnäytetyönä maalis-huhtikuussa 2012 tutkimus elokuvateatterin asiakkaiden keskuudessa. Tarkoituksena oli selvittää Bio Vuoksen viestinnän näkyvyyttä sekä ...
  • Heikoin lenkki – puheeksiotto kolesterolista valtimosairauksien riskitekijänä 

   Fränti, Iiris (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja pilotoida puheeksioton väline, joka käsittelee valtimosairauksien riskitekijään, kolesteroliin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tuottaa väline, jonka avulla kolesteroliin ...
  • Heimon luonne, merkitys ja muodostuminen yrityksen ympärille 

   Kaarna, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, mitä ovat ihmisten vapaasta tahdosta ja kiin-nostuksenkohteista alkunsa saavat heimot ja kuinka ne toimivat. Päätavoitteena oli määritellä, mitkä seikat tekevät heimosta toimivan ...
  • "Heistä kaikista tulee kuitenkin äitejä" : Terveydenhoitajien kokemuksia päihteitä käyttävän naisen kohtaamisesta äitiysneuvolassa 

   Silfer, Hanna; Weckström, Anna-Leena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota terveydenhoitajien kokemuksellista tietoa päihteitä käyttävien naisten kohtaamisesta äitiysneuvolassa. Tavoitteena oli, että äitiysneuvoloiden terveydenhoitajat voisivat tulosten avulla ...
  • Helmisen Tupa sosiaalisena vahvistajana 

   Borman, Eeva-Leena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuoda näkyväksi päiväkeskuksen toiminnan perustamisen suunnittelua ja merkitystä sosiaalisena vahvistajana. Päiväkeskus on saanut nimensä Helmisen Tupa, omaisuutensa testamentanneen Helmisen ...
  • Helsingin pörssin päälistalle vuosina 2012–2016 listautuneiden yritysten kehitys 

   Kinnunen, Aleksi; Pohjonen, Teemu (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee Helsingin pörssin päälistalle vuosina 2012–2016 listautuneiden yritysten kehitystä listautumisen jälkeen. Tämän lisäksi tavoitteena on tutkia, mitkä taloudelliset tunnusluvut tai muut tekijät ovat ...
  • Hematologisen sairaanhoitajan asiantuntijuus : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Auvinen, Elli; Härkönen, Elisa (2019)
   Suomessa kliinisen asiantuntijan rooli ja työnkuva hoitotyössä ovat vielä epäselviä. Kliinisen asiantuntijan osaamista tulisi hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti sairaanhoitopiireissä. Kliiniset asiantuntijat työskentelevät ...
  • Hemodialyysipotilaan arki ja hoitoon sitoutuminen 

   Puroharju, Johanna; Turunen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hemodialyysihoidossa käyvien aikuisten potilaiden näkökulmasta hoitoon itoutuneisuutta, arjen toiminta-kykyä sekä hoidon ja vajaatoiminnan vaikutuksia potilaiden lääkehoitoon ja ...
  • Hemostaattisten tuotteiden käyttö sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa 

   Nordlund, Tuuve; Lahtinen, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin hemostaattisten tuotteiden käytöstä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa. Työssä tarkoituksena oli selvittää kyselyllä, kuinka laajassa käytössä hemostaattiset tuotteet Suomessa ovat ja millaisia ...
  • Hengellisyys hoitotyössä hoitajien kokemana - kirjallisuuskatsaus 

   Ruuskanen, Susanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen perusteella selvittää, miten hoitajat kokevat hengellisyyden hoitotyössä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin hengellisten asioiden huomioimisen tärkeys ...
  • Henkilöbrändi personal trainerin työssä 

   Penttilä, Tuija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimus lähti liikkeelle tutkijan henkilökohtaisista mielenkiinnonkohteista tarkoituksena tutkia henkilöbrändiä personal trainerin työssä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä keinoin personal trainer voi rakentaa ...