Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Hyvinvointiryhmä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 

   Immonen, Satu; Kouvo, Heidi-Marjaana; Nokelainen, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvä ryhmä. Tarkoituksena oli myös kerätä tietoa ryhmäläisten kokemuksista saamastaan vertais- ja ...
  • Hyvinvointiteknologia muistikuntoutujan elämänlaadussa -ISISEMD-projekti Etelä-Karjalan sosiaali- terveyspiirissä 

   Nurmiainen, Sanna; Lindén, Outi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on hyvinvointiteknologia muistikuntoutujan elämänlaadussa -ISISEMD-projekti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä. Työn tarkoituksena oli selvittää muistikuntoutujan elämänlaadun muutoksia ...
  • Hyvinvointiteknologiaa hyödyntävä työssä jaksamisen kurssi 

   Hannula, Eetu; Ahola, Tuuna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda hyvinvointiteknologiaa hyödyntävä, fyysisen aktiivisuuden lisääntymistä tavoitteleva työssä jaksamisen kurssi ja testata sen toimivuutta kolmen kuukauden intervention aikana. ...
  • Hyvinvointivalmennuksen hyödyt Saimaan ammattikorkeakoulussa 

   Kylliäinen, Reetta; Laamanen, Anna; Lehtonen, Marjukka (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, hyötyivätkö hyvinvointivalmennuksen asiakkaat valmennuksesta sen aikana, kuukauden kuluttua ja puolen vuoden kuluttua valmennuksen päättymisestä. Tarkoituksena oli myös selvittää, mitkä asiat ...
  • Hyvinvoiva kouluyhteisö - kaikkien vastuulla : yhteisöllisen oppilashuollon toteutuminen Etelä-Karjalassa 

   Petranen, Sirpa; Pietinen, Heidi; Saukko, Laura (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja koota yhteisöllisen oppilashuollon malli Etelä-Karjalaan. Oppilashuoltosuunnitelmien perusteella selvitettiin, asiantuntijuuden ja johtamisen näkökulmasta, yhteisöllisen ...
  • ”Hyvä ja rento fiilis!” – Nuorten kokemuksia SIHDIN toiminnasta 

   Salminen, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terve-yspiirin mielenterveys- ja päihdetyön alaisen nuorten vastaanotto SIHDIN asi-akkaina olleiden nuorten syitä palveluun hakeutumisesta ja heidän ...
  • Hyvä kirjanpitotapa pienen rakennusliikkeen kirjanpidossa 

   Grönroos, Nina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössäni oli tarkoitus selvittää, onko pienen rakennusliikkeen kirjanpito ja tilinpäätös laadittu lainsäädännön ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. Käytettävissä oli yrityksen kaikki tositeaineisto sekä tilinpäätökset, ...
  • Hyvä Mie-ehkäisevän päihdetyön kurssi 6.luokkalaisille 

   Hyrkkänen, Henna; Monto, Marjukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Murrosikä on epävarmuuden ja itseensä tutustumisen aikaa. Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset ovat luonnollinen osa kehitystä. Kavereiden merkitys kasvaa kaiken aikaa ja ryhmäpaine voi saada varhaisnuoren ...
  • Hyvä tietää kirjanpidosta ja verotuksesta : case: Bonum 

   Heiramo-Baker, Annina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opoinnäytetyön tarkoitus oli luoda selkokielinen opas uusille yrittäjille auttamaan heitä ymmärtämään niin kirjanpitoa kuin verotusta. Työssä selvitetään kirjanpidon ja verotuksen tärkeyttä ja sitä rahallista hyötyä, ...
  • Hyvän Olon Päiväkirjan ylläpitosivut 

   Loiri, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä on luotu ylläpitosivut Hyvän Olon Päiväkirja -web-sovellukselle. Hyvän Olon Päiväkirja on Saimaan Ammattikorkeakoulun henkilökunnan käytössä oleva elämäntapojen tarkkailuun ja kohentamiseen tarkoitettu ...
  • Hyvän oppilashuollon edellytykset koulun sosiaalityön näkökulmasta 

   Niskanen, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin kuraattorin työn piirteitä, edellytyksiä ja kehityskohteita kvalitatiivisin eli laadullisin tutkimusmenetelmin. Teoreettinen viitekehys perustuu koulun sosiaalityötä ja oppilashuoltoa käsittelevään ...
  • Hyvän tekemisen mielikuva rahapelaajan toiminnassa Imatran seudulla 

   Luukkonen, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin sitä, onko rahasta pelaajien motiivina hyväntekeväi‎syys, jota rahapeliyhtiöt tuovat markkinoinnissaan esiin. Tutkimuksessa ‎haluttiin saada esille, mitkä motiivit tai pelaamisen strategiat ...
  • Hyvää mieltä verta luovuttamalla 

   Ruti, Reetta; Auvinen, Johanna; Behm-Nurmi, Minna; Lankinen, Suvi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsitteli verenluovutusta ja Liikkuvan veripalvelun toimintaa. Tavoitteena oli markkinoida Imatran verenluovutuspäiviä. Markkinoinnin avulla haluttiin saada uusia verenluovuttajia, lisätä ...
  • Häiriötietojen automaattituonti tuotannonohjausjärjestelmään 

   Kelahaara, Sami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Koskisen Oy:n lastulevytehtaan pinnoituslinjalla tapahtuu lastulevyjen pinnoitus kuumapuristimen avulla. Pinnoituslinjan toimintaa seurataan häiriönkeruujärjestelmän avulla, mikä on alun perin suoritettu manuaalisesti ...
  • Hätäensiapukoulutus Tilausliikenne Hänninen Oy:n invataksien kuljettajille 

   Toivanen, Jere; Niittymäki, Maija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, ja se sisältää teoreettisen viitekehyksen ja toiminnallisen osuuden. Tämän työn tarkoituksena oli järjestää Punaisen Ristin virallinen hätäensiapukoulutus Tilausliikenne Hänninen Oy:n ...
  • Hätäkeskuksen riskinarvion osuvuus National Early Warning Scoren (NEWS) avulla arvioituna 

   Rantanen, Jari; Saksala, Sami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hätäkeskuksen tehtäväsyötteen, ensihoitajien laskeman National Early Warning Score- (NEWS) pisteytyksen ja ambulanssien kuljetuksen varausasteen suhteita toisiinsa. Tarkoituksena ...
  • Hävikin vaikutus kannattavuuteen 

   Hiiri, Marja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää hävikin vaikutusta kaupan kannattavuuteen. Tavoitteena oli kartoittaa hävikin syntymisen syitä sekä löytää toimivia ratkaisuja hävikin hallitsemiseksi case-yrityksessä. Opinnäytetyön ...
  • Hävikinhallinta vaatteiden vähittäiskaupassa, Case: Yritys X 

   Kaijansinkko, Sini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vaatteiden vähittäiskaupassa tapahtuvaa hävikkiä ja selvittää case-yrityksen toimintatapoja hävikinhallinnassa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin yrityksen turvallisuustoimintaa, ...
  • Häätuotteen hinnoittelu- ja tuotekehitysprosessi 

   Pulkkinen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Kartanon morsian -menun hinnoittelu- ja tuotekehitysprosessin kuvaaminen. Kartanon morsian -menu kehitettiin ja hinnoiteltiin Kartanohotelli Radansuulle, joka sijaitsee Iitissä. Hinnoittelussa ...
  • Höylälinjojen tuotannon ja kunnossapidon kehittäminen 

   Kemppainen, Kukka-Maaria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää jalostustoiminnan ja kunnossapidon nykytilaa sekä etsiä kehityskohteita tuotannon ja kunnossapidon yhteistyön parantamiseksi. Tarkoituksena oli myös selvittää lähtötilanne ...