- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Hätilänmäen taidetalkoot. Miten innostua ja innostaa? 

   Wiio-von Konow, Laura (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön päätavoite oli tuottaa tietoa siitä, miten käytetyt innostamismenetelmät ja toteutettu yhteisötaideprojekti soveltuivat koulun ja lähiyhteisön toimintaan sekä näiden yhteisöjen välisten toimintatapojen ...
  • MIDI Interpreter Software 

   Vahtera, Timo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   The MIDI interpreter was part of the HAMK Örch Orchestra project. The goal of the Örch Orchestra was to compete in the Artemis musical robot competition held in Athens 3.6.2008. The MIDI interpreter is a standalone ...
  • Mainiemen päihdekuntoutumiskeskuksen palveluiden laadun arviointi : Tutkimus terapeuttisten yhteisöjen palvelustandardien ja Maxwell Jonesin periaatteiden toteutumisesta yhteisöllisessä päihdekuntoutuksessa 

   Käppi, Hanna-Leena; Jokinen, Hanna-Kaisa; Koskinen, Sanna; Nieminen, Tanja (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tilasi Mainiemen päihdekuntoutumiskeskuksessa toimiva päihdetyön kehittämisyksikkö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lomaketutkimuksen avulla kartoittaa Mainiemen päihdekuntoutumiskeskuksen palveluiden ...
  • Työharjoittelu tilitoimistossa 

   Markula, Petteri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tradenomiopiskelijoiden kokemuksia työharjoittelusta tilitoimistossa. Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijat suorittavat työharjoittelunsa yleensä tilitoimistoissa, pankeissa ...
  • Artturi® – nurminäytteiden otto ja käyttö tehokkaaksi 

   Toivonen, Terhi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö käsittelee nurminäytteiden ottoa ja niistä saatavien analyysitulosten hyödyntämistä lypsykarjatiloilla. Työssä kartoitettiin myös Artturi-verkkopalvelun käyttäjien aktiivisuutta nurminäytteiden hyödyntämisen ...
  • Taksiliikennealan asiakastyytyväisyystutkimus ja markkinointisuunnitelma 

   Mankki, Lauri; Eeva, Antti (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin Limousine Transfer Helsinki Oy:n toimeksiannosta asiakastyytyväisyystutkimus koskien pääkaupunkiseudulla taksiliikennepalveluita käyttävien yksityis- ja yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä. ...
  • Ilmapiiritutkimustulosten ja sairauspoissaolomäärien yhteyden tarkastelua eräässä eteläsuomalaisessa organisaatiossa 

   Salmijärvi, Piia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle kiinnostuksesta esimiestyötä, motivaatiotekijöitä, työyhteisöä sekä sairauspoissaoloja käsittelevistä hypoteettisista yhteyksistä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ...
  • Palvelurajapinnat paikkatietojen jakelussa : Case-KuntaGML 

   Niilahti, Jussi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä tutkimus käsittelee palvelurajapintateknologian hyödyntämistä paikkatietojen jakelussa. KuntaGML-hankkeessa pyritään luomaan edellytyksiä palvelurajapintojen toteuttamiseksi kuntien paikkatietoaineistoihin. Toimeksiantajana ...
  • Ravintola Ometan asiakastyytyväisyys- ja kehittämiskysely 

   Aro, Henna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Jokioisilla sijaitsevan Ravintola Ometan asiakastyytyväisyyttä ja kyselyn avulla kehittää sen toimintaa. Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu hyvän asiakaspalvelun, laadun ja ...
  • Maidontuotantotilan kannattavuuden kehittäminen 

   Maijala, Outi (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä suomalaisten maidontuotantotilojen kannattavuuteen, ja selvittää miten kannattavuutta voitaisiin yksittäisen maatalousyrittäjän toimesta parantaa. Työssä pohditaan, miten Uotilan ...
  • Hoivayrittäjien verkostoituminen 

   Mutta, Satu (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö liittyy naisyrittäjyyteen ja tarkoituksena oli selvittää Hämeenlinnan seudulla olevien hoivayrittäjien verkostoitumista ja siitä saatavaa hyötyä. Hoivayrittäjyys on ajankohtainen ja kasvava ala. Opinnäytetyössä ...
  • VMware Lab Managerin käyttöönotto 

   Keso, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön toimeksiantona oli selvittää VMware Lab Managerin sopivuutta ja käyttömahdollisuuksia virtuaalisena atk-laboratoriona Hämeen ammattikorkeakoulun opetuksessa. Opinnäytetyön tilaajana toimi Hämeenlinnan ...
  • Riskit ja niiden hallinta lypsykarjan ruokintatöissä 

   Partanen, Kalle (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli selvittää miten riskienhallinta on maatiloilla ymmärretty, mitkä ovat merkittävimmät riskit liittyen lypsykarjan rehuihin ja ruokintaan, sekä miten riskeihin on tiloilla varauduttu. Työn toimeksiantaja ...
  • WRT610N langaton reititin : Laitteen hyödyntäminen koulun laboratorioverkoissa 

   Nikkanen, Teri (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda laboratorio-ohjeita WRT610N langattomille reitittimille. Laboratorio-ohjeita tullaan käyttämään hyväksi Hämeen ammattikorkeakoulun tietotekniikan kursseilla. Laboratorio-ohjeiden avulla ...
  • Varsojen ruokinta : Varsakasvatus Suomessa 

   Myllykoski, Anna-Kaisa (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työ liittyy yhteispohjoismaiseen tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa hevosten ryhmäkasvatusolosuhteita. Hankkeessa halutaan kehittää käytännön ratkaisuja, joilla parannetaan hevosen hyvinvointia ja ihmisten ...
  • Aasin ruokinta ja hoito 

   Lukkaroinen, Piia (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn taustalla on tarve saada kaikkien aasien kanssa tekemisissä olevien avuksi suomenkielinen aasin hoito-opas. Aaseista on saatavilla kaiken kaikkiaankin melko vähän tietoa ja suomeksi tietoa on saatavilla vain muutamista ...
  • Hankinnan läpäisyajan lyhentäminen piensarjatuotannossa : Case Patria Land & Armament Oy 

   Leppäaho, Elina (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten yrityksen sisäinen hankintaprosessi toimii ja miten siihen vaikuttavat eri tekijät muuttuneessa toimintaympäristössä. Opinnäytetyön toissijaisena tavoitteena on kartoittaa ...
  • Mielenterveyspotilaan kohtaaminen sisätautiosastolla sairaanhoitajien kokemana 

   Kaappola, Jaana; Luoto, Janica (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitajien koke-muksia mielenterveyspotilaan kohtaamisesta Forssan sairaalan sisätautiosasto kahdella. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tuloksia, joiden avulla ...
  • Palvelustrategia ja asiakastyytyväisyys Hämeenlinnan Prisman S-Pankki-palveluissa 

   Saarinen, Linda (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä Hämeenlinnan Prisman asiakkaat ovat saamaansa palveluun Prisman neuvonnan S-Pankki-pisteessä ja mitkä heidän palveluille ja tuotteisiin asettamansa odotukset ...
  • Open source -pohjaisen verkkokaupan pystytys : tuotekategorioina virtuaaliset ja fyysiset tuotteet 

   Lehtonen, Keijo (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työ tehtiin Suomen Visiotalo Oy:lle, joka on yksi Suomen vanhimmista videotuotantoalan pienistä yhtiöistä. Yhtiö on perustettu vuonna 1985, joten yritys on ollut alalla jo pitkään. Suomen Visiotalo (myöhemmin tekstissä ...