"Lyttinen, Marina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • En meningsfull vardag för äldre : betydelsen av dagcenterverksamhet 

      Lyttinen, Marina (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
      Syftet med examensarbetet är att genom en kvalitativ studie med intervjuer beskriva äldre personers upplevelser av en meningsfull vardag och betydelsen av att delta i dagcenterverksamhet. 21 informanter deltog i intervjuerna. ...