KoulutusalaOpinnäytetyötKasvatus- ja opetusala

  • Aikuisopiskelijan ohjausprosessi tradenomiopinnoissa : case: Seinäjoen ammattikorkeakoulu pk-yrittäjyyden koulutusohjelma 

   Muurimäki, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä kehitysprojekti kuvaa aikuisopiskelijan ohjausprosessia Seinäjoen Ammattikorkeakoulun pk-yrittäjyyden koulutusohjelmassa. Koulutusohjelma on käynyt läpi suuria muutoksia viimeaikoina. Tämän työn tarkoituksena on ...
  • Aikuisopiskelijan oppimateriaali : palvelu- ja myyntitoimintojen opinnot 

   Niskanen, Sari-Minna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 28.05.2009)
   Työn tavoitteena oli kehittää oppimateriaalia aikuisten oppimisprosessin tueksi palvelu- ja myyntitoi-mintojen opintoihin. Lisäksi oppimateriaalin suunnittelussa huomioitiin kuinka aikuisopiskelija oppii ja kuinka ...
  • Aikuisopiskelijan tuen ja ohjauksen tarve näyttötutkinnon hakeutumisvaiheessa 

   Äyhönen, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 09.12.2008)
   Kehittämishankkeeni käsittelee aikuisopiskelijan tukea ja ohjausta koulutukseen hakeutumisvaiheessa Valkeakosken aikuiskoulutuskeskukseen. Hankkeen tavoitteeksi oli määritelty selvittää oppilaitoksen tämänhetkiset opettajien ...
  • Aikuisopiskelijoiden ohjaustarve ammattikorkeakoulussa : esimerkkitapauksena humanistinen ja kasvatusala 

   Miettinen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää aikuisopiskelijoiden ohjaustarvetta ammattikorkeakoulussa. Ohjaustarpeeseen korkeakouluasteella on viime aikoina kiinnitetty erityistä huomiota. Aikuiskoulutuksen ollessa ...
  • Aikuisopiskelun ohjaus : tarpeellinen tuki vai turhaa toimintaa? 

   Lyra, Tuula (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 05.05.2008)
   TTS koulutuksessa toteutettiin vuosina 2006 – 2007 ohjauksenkehittämisprojekti, jonka eräänä tehtävänä oli selvittää saavuttaako opetuksen/tutkintojen järjestäjä kilpailuetua kehittämällä aikuisopiskelijoiden ohjausta. ...
  • Aikuisoppija työssä oppimassa 

   Rautiainen, Sisko (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Kehittämistyön tavoitteena oli selvittää puhdistusalan aikuisoppijan huomioon ottaminen ja riittävä henkilökohtaistaminen meneillään olevissa laitoshuoltajien koulutuksissa. Työ pohjautuu kirjallisuuteen ja aikuisopiskelijoille ...
  • Aikuisoppijaa ohjaamassa : näyttötutkinnon henkilökohtaistamisen käytännön järjestelyt 

   Vellonen, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 26.11.2008)
   Henkilökohtaistamisen määräys astui voimaan keväällä 2007. Sen mukaan aikuisopiskelijan aiempi osaaminen on otettava huomioon näyttötutkintoon hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa sekä ammattitaidon hankkimisessa. ...
  • Aikuisoppijan työkalupakki : näkökulmia aikuisen oppimiseen 

   Välimäki, Martti (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 24.11.2008)
   Tämän kehittämishankkeeni tarkoituksena oli perehtyä aikuisopiskelijan opiskeluun ja oppimaan oppimisen keinoihin. Lähtökohtana työn tekemiselle oli oma kiinnostukseni aikuisopiskelua sekä oppimista kohtaan. Pääasiassa ...
  • Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot : koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon arvioijakoulutus Moodle-oppimisympäristössä 

   Yli-Huumo, Mari (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 01.01.2007)
   Tässä kehittämishankkeessa käsiteltiin koulunkäyntiavustajan ammattitutkinnon tutkintosuoritusten arviointia. Tutkintosuoritusten arviointi on vaativa tehtävä arvioijille ja on tärkeää, että heillä on tehtäväänsä varten ...
  • Aikuisten kuvataideopetuksen kehittäminen Seinäjoen kansalaisopistossa 

   Laasonen, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 10.05.2007)
   Kehittämishankeraportti käsittelee kuvataiteen aikuiskoulutuksen kehittämistä Seinäjoen kansalaisopistossa. Vaikka opiskelu vapaan sivistystyön parissa on nonformaalia, opetuksen tason pitää vastata kaikkien opiskelijoiden ...
  • Aikuisten näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen : hakeutumisvaiheen parhaat käytännöt 

   Koponen, Pirjo (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 14.05.2007)
   Kehittämishankkeen tavoitteena oli kartoittaa, miten aikuisten näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen toteutuu liiketalouden, avviestinnän ja tietojenkäsittelyn perustutkinnoissa Jyväskylän aikuisopiston hallinnnon ja ...
  • Aina turvassa : ideoita työturvallisuuden opettamiseen 

   Petäinen, Jaana; Räty, Heli (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 03.06.2007)
   Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää työterveyden ja -turvallisuuden opettamista maatalous- ja metsäoppilaitoksissa. Tarkasteluun valittiin yleisimmät maataloudessa tarvittavat henkilönsuojaimet sekä niiden ...
  • Aisteihin perustuvat oppimistyylit ja rytmien oppiminen huilunsoitossa 

   Kopare, Merja (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 30.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli paneutua rytmiikan oppimiseen ja opetuksen kehittämiseen huilunsoitossa. Teoriapohjana käytettiin aisteihin pohjautuvia oppimistyylejä (auditiivinen, visuaalinen ja kinesteettis-taktiilinen), ...
  • Aito taidetta ! : erityistä tukea tarvitsevien kuva-artesaanien ja muusikoiden työllistymisen kehittäminen Kaarisillan Taide- ja toimintakeskuksessa 

   Torhola, Maija (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 14.11.2007)
   AITOA TAIDETTA! – Erityistä tukea tarvitsevien kuva-artesaanien ja muusikoiden työllistymisen kehittäminen Kaarisillan Taide- ja toimintakeskuksessa on ESR rahoitteisen Ersta II-projektin loppuraportti. Ersta II -projekti ...
  • Ajan haasteet ammattikorkeakouluopettajuudelle 

   Harmoinen, Merja (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 14.02.2009)
   Artikkeli on kokemusperäinen pohdinta tiedekorkeakoulun jatko - opintojen suorittamisen mukanaan tuomasta osaamisesta ja sen hyödyntämisestä uudenlaisessa ammattikorkeakouluopettajuudessa. Keskeisessä asemassa ovat tutkimus- ...
  • Ajatuksia alumnitoiminnan kehittämisestä 

   Häkkinen, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 05.05.2008)
   Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää eri korkeakoulujen alumnitoiminnan toteuttamismalleja ja aktivoida Diakonia-ammattikorkeakoulun alumnitoiminnan kehittämistä erityisesti Diak Idässä, Pieksämäen toimipaikassa. ...
  • Aktivoiva opetus toimipaikkakoulutuksessa : takaisinperintäkoulutus Kelan yhteyskeskuksessa 

   Kotisaari, Kaija (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 28.05.2007)
   I first experimented with activating teaching methods in teaching practice. The encouraging experience led me to apply the methods in my workplace at the Contact Centre of the Social Insurance Institution. A newly established ...
  • Alexander-tekniikka huilunsoiton oppimisen ja opettamisen apuna 

   Metsälä, Jenny (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä pedagogisessa opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka Alexander-tekniikkaa voidaan hyödyntää huilunsoiton oppimisessa ja opettamisessa. Työssä kerrotaan Alexandertekniikan taustasta ja pääperiaatteista, ja siitä kuinka ...
  • Alipäällystön osaamisen kehittäminen : alipäällystönkurssin varautumisen opintojakson suunnittelu 

   Ihalainen, Esa (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 30.06.2009)
   Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää Pelastusopiston alipäällystökurssin opintojaksoa suunnittelemalla opintojakson sisältö tämän päivän työn asettamien vaatimusten mukaiseksi. Sisällön suunnittelussa huomioitiin ...
  • Alle yksivuotiaiden kehityksen tukeminen varhaisijän musiikkikasvatuksen keinoin 

   Wilkinson, Emmi. (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 18.12.2007)
   Työn tavoitteena oli tarkastella varhaisiän musiikkikasvatuksen merkitystä alle yksivuotiaiden kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Tarkastelun näkökulmat oli valittu musiikkileikkikoulun tavoitteiden ja työtapojen ...