KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Teknologiaosaamisen johtaminen

  • Ilmavoimien kunnossapidon kriittisten kumppaneiden tilannekuvan rakentaminen johtamisjärjestelmä-alan järjestelmille 

   Schroderus, Tomi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Logistiikan tilannekuvien kehitykseen on Puolustusvoimissa investoitu lähivuosina runsaasti, mutta siitäkään huolimatta ei kaikkia tarvittavia raportointi- ja tilannekuvakokonaisuuksia pystytä tuottamaan ja yhdistämään ...
  • Investointien elinkaarikustannusten hallinta 

   Honkila, Jukka-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Investointien elinkaarikustannusten tunteminen on noussut tärkeäksi yleisen kustannustietoisuuden lisääntyessä. Nykyisessä tilanteessa ei ollut selkeää menetelmää, jolla voitaisiin päästä vertailukelpoisiin kustannusmäärityksiin ...
  • IPTV-PALVELUALUSTAN VALINTA 

   Lampinen, Jukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön konkreettisena tavoitteena oli Mikkelin Puhelin Oyj:n IPTV-palvelualustan valinta nykyisen järjestelmän tilalle ja alustan hankinta palveluna oli yksi päälähtökohdista. Tietoperustassa käytiin läpi sitä, miten ...
  • ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän integrointi 

   Jokinen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 12.09.2007)
   Työn tavoitteena oli rakentaa GE Healthcare Finland Oy:n Clinical Systems ja Diagnostic Imaging –liiketoimintayksiköille yhteinen ISO 14001-ympäristöjärjestelmä ja integroida se osaksi GE:n omaa EHS-järjestelmää (=Environment, ...
  • Jatkuvat rakennemuutokset : Miten henkilöstö jaksaa? Motivaatio, sitoutuminen ja turvallisuus 

   Kujamäki, Kai (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ihmiset joutuvat elämään nykyään jatkuvassa muutoksessa. Työelämän muutokset koskettavat kaikkia ja saamme lukea niistä lehdistä sekä kuulla televisiosta ja radiosta. Kun selvitykset toisensa perään kohdistuvat aina samaan ...
  • Johtamismallin kehittäminen tiimiorganisaatiossa 

   Niemi, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja parantaa Nokia Oyj tuotekehityksessä toimivan logistiikkapalveluja tarjoavan tiimin päivittäistä johtamista, työmotivaatiota ja sitä kautta tiimin työssä jaksamista. Työtä voidaan ...
  • Kartoitus talonrakennuksen koulutusohjelman opiskelijoiden opiskelumotivaatiosta 

   Riihinen, Ari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Motivaatioon vaikuttavat tekijät ovat monisyisiä ja motivaation merkitys opiskelussa on erityisen huomionarvoinen seikka. Tämän kehittämishankkeena tehdyn opiskelumotivaatioon liittyvän selvityksen kohderyhmänä ovat ...
  • Katsastusliiketoiminnan tehostaminen tietojärjestelmällä 

   Ojala, Kari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella suomalaisille katsastusyrityksille liiketoimintaa te-hostava toiminnanohjausjärjestelmä. Työn toimeksiantajan toimi jyväskyläläinen ohjelmisto-alan yritys Protacon Solutions Oy. ...
  • Kehityskeskustelukäytännön parantaminen 

   Valkonen, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimus vapaamuotoisen kehityskeskustelumallin käytöstä Espotel Oy:ssä. Tutkimuksen avulla selvitettiin käytössä olleen vapaamuotoisen kehityskeskustelumallin toimivuutta, sekä tarkasteltiin toteutuvatko ...
  • Keski-Suomen pelastuslaitoksen paloasemien suorituskykykartoitus 

   Leppämäki, Samuel (2023)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä haluttiin selvittää Keski-Suomen pelastuslaitoksen paloasemien suorituskyky ja kehityskohteet. Tavoitteena oli kartoittaa Keski-Suomen pelastuslaitoksen paloasemien suorituskyvyn nykytilannetta ...
  • Ketterien ohjelmistotuotantotiimien projektipalkitsemismallin kehittäminen 

   Särkkä, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää motivoiva palkitsemismalli, jolla ohjelmistotuotantoyrityksen projektipäälliköt voivat palkita ketteriä ohjelmistotuotantomenetelmiä hyödyntäviä projektitiimejään ohjelmistoprojektien ...
  • KIINTEISTÖNHOIDON LIIKETOIMINTA MUUTOSPROSESSISSA : Uudistettu liiketomintasuunnitelma 

   Arikkala, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kiinteistönhoitopalvelun liiketoiminnan muutosta. Tavoitteena on uudistaa liiketoimintaa uusien vaatimusten vuoksi. Samalla liiketoimintasuunnitelmapohja uudistuu tarkemmaksi toiminnan kuvaukseksi. ...
  • Kiinteistötietojen päivittäminen Konneveden kunnassa 

   Pennanen, Henri (2022)
   Opinnäytetyön tavoite oli kiinteistötietojen päivittämisen kannattavuuden selvittäminen Konneveden kunnan näkökulmasta katsoen. Kiinteistöveroprosentit päättää kunta ja kiinteistöverotulot ohjautuvat kunnille, mutta ...
  • Kohti parempaa asiakaskokemusta: Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen 

   Ahlqvist, Eevastiina (2020)
   Asiakasuskollisuuden kasvattaminen ja asiakassuhteiden vahvistaminen ovat nykypäivänä tavoiteltuja päämääriä organisaatioissa. Asiakaskokemuksen kehittäminen on yksi tapa päämäärään pääsemiseksi. Tässä onnistuminen johtaa ...
  • Koneohjausaineistojen laatimisen kehittäminen 

   Pitkänen, Timo (2019)
   Koneohjausaineistojen käyttäminen infratyömailla on yleistynyt voimakkaasti 2010-luvulla vähentäen mm. hankkeissa syntyviä kustannuksia ja parantaen työturvallisuutta. Suunnitteli-joiden tuottamat suunnitteluaineistot ovat ...
  • Koneohjaustoiminnan ja siihen liittyvän laadunvarmistuksen kehittäminen infraprojekteissa 

   Göös, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Infrarakentamisessa hyödynnettävät koneohjausjärjestelmät ja tietomallit ovat merkittävä osa infrarakentamisen ja -työmaan tiedonhallintaa. Infra-alan mukautuessa entistä laajemmin tietomalleja hyödyntävän rakentamisen ...
  • Konseptit suorituskykyjen kehittämisessä 

   Kirjonen, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan strategisen suunnittelun mallia konseptien laadinta ja kokeellinen kehittäminen, sekä mallin sopivuutta Viestikoelaitoksen käyttöön hankesuunnittelussa ja ohjauksessa. Tutkimus on luonteeltaan ...
  • Korjaamotoimintojej uudelleenjärjestely 

   Jääskeläinen, Kari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee sisäisten korjaamopalvelujen uudelleenjärjestelyä. Uudelleen-järjestelyssä huomioidaan tutkittavien korjaamoiden tuleva työkanta. Tuleviin korjaamoiden uudel-leenjärjestelyihin vaikuttavat myös ...
  • Koulutuskeskuksen palautejärjestelmä : Jatkokehitystyö 

   Vanhanen, Esa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Säännöllinen, tarkoituksenmukainen ja vertailukelpoinen opiskelijapalaute on keskeinen ja erittäin tärkeä osa koulutuksen suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistyössä. Ilmavoimien Teknillisen koulun Koulutuskeskuksella on ...
  • Koulutusvientimallin suunnittelu : Tiimeistäkö tarvittava lisäresurssi? 

   Sievälä, Jouni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kansalliseen AMEO-verkostoon kuuluvat erityisammattioppilaitokset halusivat osaltaan vastata valtiovallan haasteeseen kasvattaa koulutusviennistä yksi merkittävä vientituote. Oppilaitokset tekivät päätöksen perustaa yhteinen ...