KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Hyvinvointiteknologia

  • 3D-Scanner for Hochschule Esslingen 

   Somero, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   The work was done for Hochschule Esslingen and its main purpose was to provide the school with a comprehensive explanation of different 3-dimensional scanning systems and their functions. It was also deemed necessary for ...
  • Aivotutkimuskeskuksen hankesuunnittelumalli 

   Virtala, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aivojen monimuotoisuus ja monimutkaisuus kiehtovat nykyisin tutkijoiden lisäksi lähes kaikkia ihmisiä. Monimutkaisuutensa takia aivojen toimintaa on myös äärimmäisen vaikea tutkia. Yleisesti aivojen toiminnan ymmärtämistä ...
  • AKUUTTIHOIDON LAITTEIDEN KÄYTTÄJÄKOULUTUS KSSHP:SSÄ 

   Tauriainen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää akuutin hoidon laitteiden käyttäjäkoulutusta potilasturvallisemmaksi. Kehittää siihen liittyvää laiteajokorttia ...
  • ALARAAJAPROTETISOINTIKÄYTÄNTÖJEN KUSTANNUSVERTAILU : Katsaus isojen alaraaja-amputaatioiden määrään Suomessa 

   Salmi, Henrikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli verrata kahden yleisen alaraaja-amputoidun protetisoinnissa käytettävän toimintamallin kustannuksia proteesien hankintahinnan näkökulmasta. Toimintamallit ovat siirtyminen suoraan käyttöproteesiin ...
  • Apuvälinemyymälän myyjän toimintakäsikirja 

   Kortteus, Merja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää ja yhtenäistää opinnäytetyön toimeksiantajan Respecta Oy:n apuvälinemyymälöiden myyjien toimenkuvaa ja asiakasrajapinnan toimintatapoja myymälän myyjille suunnatun toimintakäsikirjan ...
  • Asiakkaan terveysdatan hyödyntäminen etälääkäripalvelussa : Terveyttä mittaavien laitteiden kartoitus 

   Oksanen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa terveyttä mittaavia laitteita, joita etälääkäripalvelua käyttävä asiakas voi käyttää kotonaan. Samalla tutkitaan mahdollisuutta saada asiakkaan mittaamaa tietoa hyödynnettäväksi ...
  • Biosignaalienmittausohjelman käytettävyystutkimus 

   Kunranta, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Myontec Oy:n biosignaalien mittaamiseen tarkoitetun Muscle Monitor ohjelman käytettävyyttä. Myontec on painottanut tuotteen kehitystyössä yksinkertaisuutta ja helppokäyttöisyyttä. Työn tavoitteena ...
  • Considering Cultural Aspects in User Interface Design : A Case Study of the Effects of Culture on User Experience When Localizing a Product from Europe to Japan 

   Karpoff, Elisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   In the globalized world the importance of providing a user interface that is suitable for all users from different cultures has been recognized. As the companies become more international, also the amount of offering that ...
  • Design of a Solar Thermal Powered Cooling System 

   Hurri, Olli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Abstract The main objective of the thesis was to design a mechanical structure for a desiccant evaporative cooling, to apply solar thermal powered air conditioning systems in detached houses. The work was based on a ...
  • EKG-elektrodimallien vertailu Firstbeat Hyvinvointianalyysi -mittauksissa 

   Vesala, Miro-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Firstbeat on kehittänyt edistyksellisen sykevälivaihteluun perustuvan analyysimenetelmän ja terveys- ja hyvinvointiteknologian alan kasvaessa on Firstbeatin pyrittävä vas-taamaan myös kasvaviin asiakasvaatimuksiin. Firstbeat ...
  • Elektrodimallien vertailu mittausvirheen ja käyttömukavuuden perusteella Firstbeat Hyvinvointianalyysi -mittauksissa 

   Lensu, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Firstbeat Technologies Oy:n Hyvinvointianalyysi -mittauksissa käytettävien kolmen eri elektrodimallin (Ambu, Arbo ja Fiab) erot mittausvirheen ja käyttömukavuuden perusteella. Tämän ...
  • Elektrodin vaikutus sykevälimittauksen tulokseen 

   Toikkanen, Samu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Firstbeat Technologies Oy. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää Firstbeatin Hyvinvointianalyysin mittalaitteessa käytettävien kolmen eri elektrodin virhealttius. Tavoitteena oli saada ...
  • Eletroniikanladontaprosessin ESD-suojauksen kehitys 

   Lepistö, Aleksi (2019)
   Staattisen sähkön hallinta on merkittävä osa nykypäivän elektroniikkateollisuutta. Käytettävät komponentit ovat pieniä ja ne vikaantuvat herkästi staattisen sähkön purkausten vaikutuksesta. Staattisen sähkön purkauksia ...
  • EMFI-anturin soveltuvuus sisäpelikenttien raja-anturointiin 

   Huttunen, Ilkka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Urheilussa käytetään nykyään yhä enemmän tietotekniikkaa ja antureita, joilla saadaan tarkempia ja luotettavampia tuloksia urheilusta kuin mihin ihmiset pystyvät. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää voisiko EMFI-anturia ...
  • EMG:N SOVELTAMINEN TUOTEKEHITYSKÄYTTÖÖN 

   Pönkänen, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ohjeistus, jonka avulla Jyväskylän Ammattikorkeakoulun omistamaa EMG –mittalaitetta voitaisiin käyttää tuotekehitystyössä. Työssä tutkittiin laitteen soveltuvuutta ja suoritettiin ...
  • Endoskopiasimulaattorin käytettävyystutkimus 

   Karlsson, Nina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö toteutettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Tietotaitopajassa. Tietotaitopaja tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden harjoitella kliinisiä taitoja terveydenhuollon simulaattoreilla. ...
  • Erityisliikuntapalveluiden kehittämistutkimus 

   Rantaniva, Teppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomen väestön ikärakenne tulee muuttumaan tulevina vuosikymmeninä hyvin merkittävästi, kun niin sanotut suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Ikääntyminen vaikuttaa heikentävästi ihmisen toimintakykyyn. Heikentynyt ...
  • Esteettömän asumisen muutostyöt : Materiaalia neuvontaan ja ohjaukseen 

   Paananen, Paula (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja koota materiaalia selkeään ja helppolukuiseen oppaaseen Juuan kunnan ikääntyneiden, heidän läheistensä ja Juuan kunnan kotihoidon henkilöstön käyttöön. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Etäterveydenhuollon kehittäminen vanhustyössä : Hoitajan näkökulma 

   Hänninen, Kati (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Väestön vanheneminen ja palvelurakenteiden muutos pakottavat etsimään uusia vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa vanhustyötä laadukkaasti ja pienemmillä resursseilla. Informaatio- ja viestintäteknologiaan pohjautuvien ...
  • Firstbeat Hyvinvointianalyysin palautteenannon kehittäminen 

   Salminen, Mikke (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Oman terveydentilan mittaaminen eli biohakkerointi yleistyy koko ajan kehittyvän teknologian myötä. Teknologian avulla ihminen saa tietoa kehostaan entistä enemmän. Firstbeat Technologies Oy on jyväskyläläinen yritys, joka ...