KoulutusalaOpinnäytetyötKuntoutus

  • 16-25 -VUOTIAIDEN DIABETESNUORTEN MIELIPITEET OMAHOIDOSTA JA SIIHEN MOTIVOITUMISESTA SEKÄ KIINNOSTUKSESTA VERTAISTUKEEN 

   Raatikainen, Ruut; Nurminen, Titta; Pihlavamäki, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyömme tavoitteena on ollut saada näkökulmia siitä, millaisilla kuntoutuksen keinoilla 16–25 -vuotiaat diabetesnuoret saadaan kiinnostumaan ja motivoitumaan omahoidosta, sitoutumaan pitkäaikaissairauden hoitoon ...
  • Aivovamma-asiakkaan kuntoutusohjaus yliopistollisessa keskussairaalassa 

   Urho, Niina; Satamo, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yliopistollisen keskussairaalan aivovammapoliklinikan kuntoutusohjaajan työtä. Tavoitteena oli nostaa esiin keskeistä kuntoutusohjaajan ydinosaamista, sekä ydinosaamisen sijoittumista ...
  • Aivovamman saaneen henkilön toimintakyky ohjauksen näkökulmasta ICF-viitekehyksessä : Kirjallisuuskatsaus 

   Korhonen, Anu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Traumaattinen aivovamma voi laajan ja vaihtelevan oirekuvan takia vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn monella tavoin. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli etsiä traumaattisen aivovamman saaneiden henkilöiden ...
  • Aivoverenkiertohäiriön (AVH) liikunnallinen kuntoutus : Tutkiva kehittämistyö Jyväskylän terveyspalveluille 

   Korhonen, Julia; Lindholm, Assi (2020)
   Ensimmäisen aivoinfarktin saaneista 21% eli noin 3700 potilaista on työikäisiä. AVH:sta voi syntyä väliaikaisia tai pysyviä toimintakyvyn häiriöitä, joita pyritään kuntouttamaan monipuolisesti muun muassa liikunnan avulla. ...
  • Aktiivinen ikääntyminen Jämsän seutukunnalla 

   Forsman, Milja (2019)
   Opinnäytetyössä oli tarkoituksena tuottaa tietoa aktiivisena ikääntymisestä Jämsän seutukunnalla. Tavoitteena oli tutkia kyseistä ilmiötä Jyväskylän yliopiston aktiivisena ikääntymisen-mittarin (UJACAS) avulla. Opinnäytetyössä ...
  • Aktivoiko ryhmävalmennus koulupudokkaita? -Potkua Päivään -ryhmävalmennus 

   Ollikainen, Terhi; Heinämäki, Tuija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia aktivoiko ryhmävalmennus koulupudokkaita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa teemahaastateltiin neljää 18–20 -vuotiasta nuorta, jotka osallistuivat yhdeksän viikon ajan Potkua Päivään ...
  • ALS-potilaan kuntoutus : Keski-Suomen keskussairaalassa 

   Matkaselkä, Katja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) on harvinainen sairaus. Sairauden takia potilaan tahdonalaiset lihakset surkastuvat vähitellen. Yleensä ensioireet ilmenevät raajoissa, jolloin potilas hakeutuu lääkärin vastaanotolle. ...
  • Ammatillinen kuntoutus - uusi mahdollisuus 

   Mazzei, Päivi; Siili, Päivi; Turunen, Eija (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 02.09.2010)
   Opinnäytetyömme oli tilaustyö Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ammatillisen kuntoutuksen käyttöön. Tavoitteena oli toimittaa Jyväskylän kaupungin työntekijöille käytännönläheinen ...
  • Ammatillinen kuntoutus traumaattisen aivovamman saaneen henkilön tukena 

   Miettinen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kuntoutusalan palveluntuottajan ammatillisen kuntoutuksen toimintatapoja, jotka soveltuvat traumaattisen aivovamman saaneille kuntoutujille. Ammatillinen kuntoutus alkaa kuntoutujan ...
  • Ammattina vertainen? 

   Puumalainen, Tuulia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössäni käsittelen vertaistyötä mielenterveyskuntoutuksessa. Vertaistyö tässä yhteydessä on omakohtaisen kuntoutumiskokemuksen omaavien henkilöiden työskentelyä vertaistukijoina kolmannen sektorin järjestöissä ...
  • Arki Online : Nuorten odotuksia vuorovaikutteiselle verkkoauttamiselle 

   Piik, Jenny (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia odotuksia 16–22 vuotiailla nuorilla on vuorovaikutteiselle verkkoauttamisen palvelulle. Tutkimustulosten perusteella toimeksiantaja Nuorten Ystävät Jyväskylä voi kehittää ...
  • Arvostavan kohtaamisen merkitys kuntoutuksessa kuntoutujan näkökulmasta 

   Ilmonen, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Arvostava kohtaaminen ei ole tieteellisessä tutkimuksessa vakiintunut termi, mutta kuntoutujan ja työntekijän vuorovaikutuksen toimivuudesta on tehty kansainvälistä tieteellistä tutkimusta. Niin suomalaisessa kuin ...
  • Asiakaskokemusten hyödyntäminen digipalveluiden kehittämisessä 

   Lehtonen, Outi (2020)
   Suomessa meneillään olevalla hallitusohjelmalla (2020) on tavoitteena muun muassa digitaalisten palveluiden kehittäminen ja hyödyntäminen. Suomessa etäkuntoutuksen kehittämisen kohderyhmänä ovat tähän asti olleet pääasiassa ...
  • Asiakaslähtöisyys kotiutumisprosessissa: Kuntoutujien ajatuksia kotiutumisprosessin asiakaslähtöisyydestä Tammenlehväkeskuksen kuntoutusosastolta 

   Kervinen, Marja (2019)
   Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan asiakkaan mahdollisuutta osallistua kuntoutumisensa suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kotiutumisessa asiakaslähtöisyys lisää kuntoutujan aktiivista osallistumista, motivoi sekä auttaa ...
  • Asiakaslähtöisyys kuntoutusosaamisessa : Kirjallisuuskatsaus kuntoutusalan ammattilaisten osaamiseen asiakaslähtöisyydessä 

   Viitanen, Mira (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakaslähtöisyys on asiakkaan tarpeisiin vastaamista ja asiakkaan eduksi toimimista. Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on kankea ja joustamaton ja siksi asiakaslähtöisyyden toteutuminen jää usein puheen ...
  • Asiakastyytyväisyys kuntoutusohjauksessa 

   From, Marianne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöinen toiminta on uuden hallitusohjelman keskiössä. Asiakkaille oikea-aikaiset ja koordinoidut palvelut ovat toiminnan kehittämisessä ja ohjauksessa tärkeitä. Asiakkailta saatujen ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Jyväskylän kaupungin vammaispalvelussa 

   Jokelainen, Vesa; Ruuska-Rappu, Krista (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2007)
   Nykyisin laadunhallintaan kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota sosiaali- jaterveydenhuollossa. Hyvä laatu on kaikkien yhteinen etu ja valttikortti organisaatioiden kiristyvässä kilpailussa nykyisten niukkojen määrärahojen ...
  • ASIAKKAAN ÄÄNI PÄIHDEPALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ 

   Mäkelä, Raija; Kinnunen, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Saarijärven kaupunki sekä Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat muodostavat Perusturvaliikelaitos Saarikan. Liikelaitoksen perustamisvuonna 2009 käynnistettiin Selvillä Saarikassa-hanke yhteistyössä ...
  • Asukkaiden kokemuksia tuetusta asumisesta 

   Väisänen, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tilaaja Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot ry:n tuettu asuminen tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua pääsääntöisesti 18-30-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille tai muista syistä itsenäiseen ...
  • Asumispalvelun ydintekijät – Omaisten näkökulma asumispalvelussa 

   Perämäki, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö liittyi Kuurojen Palvelusäätiön palvelukeskuksessa Metsolassa toteutettavaan tuotteistamisprojektiin. Työn tarkoituksena oli tutkia mistä osa-alueista asumispalvelut koostuvat ja analysoida omaisten näkökulmaa ...