KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Laboratorioala

  • a2b1-INTEGRIINISPESIFISTEN ENDOSOMAALISTEN RAKENTEIDEN ERISTYS 

   Korhonen, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän yliopistossa, echovirus 1:tä tutkivassa tutkimusryhmässä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää menetelmä, jossa a2b1-integriini-spesifisiä endosomaalisia rakenteita saataisiin eristettyä ...
  • ALPPIRUUSUJEN SIEMENTEN JA SIITEPÖLYN KRYOSÄILYTYS 

   Milja, Rantanen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää nestetyppipakastusmenetelmä suomalaisten alppiruusujen siementen ja siitepölyn pitkäaikaissäilytykseen. Työn tilaaja oli Maa‐ ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Laukaan ...
  • Betonilaboratorio elementtitehtaaseen : Perustaminen, työohjeet ja määritykset 

   Honkala, Eero (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suoraman Elementti Oy on perustamassa uutta modernia betonielementtitehdasta lähiaikoina. Opinnäytetyö käsittelee tehtaan uuden betonilaboratorion perustamista. Betonilaboratorion suunnitelmaan sisältyi pohjakuva, kalusteiden ...
  • BIOPOLTTOAINEET JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

   Saavalainen, Jarkko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Euroopan unioni on asettanut tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi 10 %:iin liikenteen energian kulutuksesta kaikissa jäsenmaissa vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkeässä osassa ovat ...
  • Colilert-menetelmän validointi talousvesien koliformeille ja e.colille 

   Hänninen, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Turvallisen talousveden laatua määriteltäessä lähtökohtana on se, että veden käyttäminen tavanomaisina määrinä ei aiheuta ihmiselle terveydellisiä riskejä. Ulosteperäisen saastumisen havaitseminen ja laajuus ovat tärkeitä ...
  • Kasvualustan hormonitasojen ja kasvunaikaisen karaisun vaikutus versomiseen ja juurtumiseen in vitro kolmella ruusulajikkeella 

   Pirttinen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli optimoida kolmelle ruusulajikkeelle lisäys- ja juurrutusalustoja huonon versomisen ja juurtumisen parantamiseksi in vitro. Tarhapimpinellaruusu Tove Jansson ja tarhakurtturuusu Sointu lisääntyvät ja ...
  • Kasvualustan hormonitason ja valon vaikutus syringa vulgariksen lisääntymiseen ja juurtumiseen in vitro 

   Natri, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää MTT Laukaan käyttöön sopiva ja hyvä syreenien lisäysalusta tai vaihtoehtoisia alustoja, joita voisi käyttää uusien syreenikantojen lisäyksessä. Ongelmana oli syreenien heikko lisääntyminen ...
  • Kasvualustojen typpitalous ja typen pikatestimäärityksen luotettavuus 

   Heinonen, Henry (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kasvualustojen typpitaloustutkimus on osa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa suoritettavaa kasvualustatutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida erilaisten kasvualustaseosten typpitaloutta, jota mitattiin ...
  • Kryosäilytysmenetelmän kehittäminen pensashanhikeille 

   Miettinen, Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli kehittää käyttökelpoinen kryosäilytysmenetelmä pensashanhikeille (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.). Opinnäytetyö tehtiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella (MTT) Laukaassa. Laukaan toimipaikka ...
  • Kryosäilytysmenetelmän kehittäminen pensasmustikalle 

   Pantsu, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli luoda toimiva kryosäilytysmenetelmä pensasmustikoiden (Vaccinium corymbosum L.) silmuille. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus eli MTT ja työ toteutettiin MTT:n ...
  • Kuivien olosuhteiden merkitys o-nitroaniliiniresorsinareenien synteeseissä 

   Annala, Riia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työ suoritettiin professori Maija Nissisen tutkimusryhmässä Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella 25.3.–2.7.2010 tutkija Kaisa Helttusen ohjauksessa. Työssä tutkittiin ilman ja kosteuden vaikutusta o-nitroaniliinireso ...
  • Kuusen lahottajasieniyhteisön tutkiminen DNA-menetelmillä 

   Häyrynen, Matias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin metsäntutkimuslaitoksella Vantaan toimipisteessä metsäpatologian osastolla. Tarkoituksena oli tutkia Padasjoen kuntaan kuuluvan Vesijaon luonnonsuojelualueen lahottajasienilajien monimuotoisuuden ...
  • Kuusentaimien mykorritsasienten tunnistaminen kolonnisaatiokokeissa 

   Uutela, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Metsäntutkimuslaitokselle. Opinnäytetyössä tunnistettiin kuusen juurista mykorritsoja eli symbioottisia juuristosieniä. Opinnäytetyö on osa tutkimusta, jossa selvitetään kuusen kasvun parantamista ...
  • Lakkasuon mikrobiyhteisön määrittäminen fosfolipidirasvahappomenetelmällä 

   Koudelia, Valentina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö suoritettiin Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuskeskuksessa Vantaalla 18.1.–15.5.2010. Työn tarkoituksena oli tutkia luonnontilaisen suon mikrobiyhteisöä. Tutkimuksessa selvitettiin ravinteisuudeltaan ...
  • Lepotilaisten ja in vitro -silmujen kryosäilytysmenetelmien vertailu alppiruusulla 

   Järvinen, Ville-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla kahta alppiruusun eri kryosäilytysmenetelmää Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) kasvintuotannon tutkimuksen Laukaan toimipisteessä. Vertaillut menetelmät olivat ...
  • Mikrobien cDNA:n synteesin automatisointi ribosomaalisesta RNA:sta 

   Vainionpää, Marianna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle. Työ oli osana laa-jempaa projektia, jonka tavoitteena on kehittää automatisoitu mikrobiologinen laadunvalvontatesti teollisuusprosesseihin. ...
  • Monipaikkaisen minifermentorin validointi mikrobiologisiin määrityksiin 

   Hakonen, Virpi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin Samplion Oy:n toimeksiannosta Jyväskylän ammattikorkeakoulun kemian laboratorion tiloissa. Työn tavoitteena oli validoida putkimenetelmän sovelluksena kehitetty PMEU-laitteisto (Portable Microbe ...
  • Nikkelisulfidin edustava kauppanäytteenotto ja -käsittely analysointia varten. 

   Rahikainen, Riku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi Talvivaaran kauppa-analyysi laboratorio. Kauppa-analyysilaboratorio vastaa tuotetun materiaalin näytteenotosta, tuotenäytteen käsittelystä sekä tuotteen kosteus- ja metallianalytiikasta. ...
  • Omenan kloroottisen lehtilaikkuviruksen testaaminen virolaisista luumulajikkeista 

   Hämäläinen, Pipsa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomessa noudatetaan Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2006 antamaa asetusta varmennetusta taimituotannosta, jonka mukaan kasvien tulee olla puhtaita taudinaiheuttajista. MTT Laukaa on vastuussa ydinkasvien ylläpidosta ...
  • PAH-yhdisteiden määrittäminen GC-MS/MS menetelmällä savukalasta 

   Olkkola, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen päämääränä oli tutkia eroja PAH-yhdisteiden määrässä eri tavoin valmistettujen savukalojen välillä. Tutkittavia kohteita olivat erot lämmin- ja kylmäsavumenetelmien välillä sekä perinteisen savustuksen ja ...