KoulutusalaOpinnäytetyötMajoitus- ja ravitsemisala

  • 3.-6.-luokkalaisten lasten liikunnallinen kerhotoiminta osaksi kerhotoiminnan kehittämishanketta : Wernerin iltapäiväkerho 

   Hakanen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten aktivoida koululaisia rinteeseen ja kehittää tuote tai palvelu, joka palvelisi yhtenäisenä konseptina Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n alaisia hiihtokeskuksia/hiihtokouluja. ...
  • Active Cheer -tapahtumakonseptin luominen 

   Hanhivaara, Miia-Titta; Saarelainen, Aino (2019)
   Cheerleadingin harrastetoiminnan tarve on lisääntynyt, mutta toistaiseksi toimeksiantajan eli Suomen Cheerleadingliiton Active Cheer -harrasteliikuntakonsepti ei ole sisältänyt toimivia tapahtumia. Tarkoituksena oli toimivan ...
  • Alexandria-pankkiiriliikkeen sijoitusneuvojien motivaatio 

   Babenjuk, Marta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Motivaatio on suorassa suhteessa työn tuloksiin. Motivoituneena ihminen on valmis antamaan ja tekemään enemmän kuin häneltä odotetaan, ja motivaatio mahdollistaa parempien tulosten saavuttamisen. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Alkoholikulttuuri ja uusi alkoholilaki ravintoloissa 

   Cantos, Raisa (2020)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa suomalaista alkoholikulttuuria ja uuden alkoholilain käyttöönottoa sekä sen vaikutuksia jyväskyläläisissä juomaravintoloissa. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen ...
  • Alkutuottajasta elintarvikkeiden jatkojalostajaksi : Ilmoitetun elintarvikehuoneiston perustaminen 

   Myllykangas, Kaisa (2020)
   Opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää, millaisia vaatimuksia ilmoitetulla elintarvikehuoneistolla on alkutuottajan näkökulmasta. Työssä keskityttiin lainsäädännön rakenteellisiin vaatimuksiin sekä yleisiin vaatimuksiin ...
  • Aloittava yrittäjä : yrittäjyyden etnografinen toimintatutkimus 

   Nisula, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin tukemaan omaa yrittäjyyttäni sekä luomaan kuvaa yrittäjyydestä siitä kiinnostuneille henkilöille. En ole aiemmin ollut yrittäjä, joten tilanne oli minulle tutkijana uusi. Niinpä tässä tutkielmassa ...
  • Amarillon talviterassi osana Joulukylä tapahtumaa 

   Antila, Juha-Matti; Räsänen, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 09.05.2007)
   Oppinäytetyön tarkoitus oli toteuttaa ensimmäistä kertaa Amarillon talviterassi Jyväskylän joulukylän yhteyteen. Amarillon terassi on ensimmäinen Jyväskylässä oleva terassi, joka on auki myös talvella. Tavoitteena oli saada ...
  • Ammatillisen koulutuksen arvoketju : Kilpailuedun tarkastelua Sataedun logistiikka-alalla 

   Mäkivaara-Vahtera, Marjatta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mikä vaikuttaa opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja opiskelijoiden valmistumiseen Sataedun logistiikka-alalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kilpailuetua koulutuksen arvoketjusta. ...
  • Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 

   Kinnunen, Sanna (2020)
   Ammatillisen koulutuksen reformi vuonna 2018 muutti ammatillisen koulutuksen toimintatapoja. Reformi yhdisti ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisen aikuiskoulutuslain yhdeksi laiksi sekä vähensi oppilaitosten valtiolta ...
  • Ammatinopettajien ravitsemusosaaminen hotelli-, ravintola- ja cateringalalla 

   Vuolle, Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Suomalaiset syövät nykyisin elämänsä aikana yli 20 000 ateriaa kodin ulkopuolella. Ravitsemus-suositusten mukainen ruoanvalmistus ja valistustyö tukevat monin tavoin terveyden edistämistä ja sen myötä vaikuttavat myös ...
  • Ammattikeittiön toiminnallinen suunnittelu 

   Nieminen, Kirta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli ammattikeittiön toiminnallisen tehokkuuden parantaminen toiminnallisen suunnittelun keinoin. Ammattikeittiön toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on kuvata tulevaisuuden muutostarpeita ja ...
  • Ammattikeittiöt Suomessa 2015 : vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä 

   Taskinen, Teija (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 28.01.2007)
   Opinnäytetyössä selvitettiin asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisten ammattikeittiöiden tulevaisuudesta vuonna 2015. Työn tavoitteena oli kuvata vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä ja herättää niistä keskustelua. ...
  • Ammattikorkeakoulu mielikuvien maailmassa 

   Laaksonen, Vilja (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa lukiolaisten ja ammattiopistolaisten mielikuvia ammattikorkeakoulua ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa sekä sen Jyväskylän yksikköä kohtaan. Tavoitteena oli myös ymmärtää ja ...
  • Ammattina kokki: kokin työn ammattitaitovaatimukset 

   Väänänen, Virpi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kokin työnkuvaa ja yleisiä ammattiin liittyviä osaamisalueita Ähtärin ammatti-instituutin vaikutusalueella. Työssä selvitettiin, miten kokit kokivat työnkuvansa ja onko siinä ollut ...
  • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus puhtauspalvelualalla 

   Soo, Kersti (2020)
   Puhtauspalveluala on suhdanteista riippumaton, koska kiinteistöhuolto on sidoksissa kiinteistökantaan. Koulutettuja puhtauspalvelualan ammattilaisia on ollut haasteellista löytää työmarkkinoilta, ja vastuu puhtauspalvelun ...
  • Arkitaidot osana lapsiperheiden elämänhallintaa 

   Määttänen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tutkittua tietoa lapsiperheiden arkitaidoista yhteiskunnallisen päätöksenteon ja palvelutuotannon tueksi. Tutkimus on osa Marttaliiton ”Lapsiperheiden arjen tukeminen” -hanketta, joka ...
  • Art Juuri oy catering prosessien kehittäminen 

   Hirvanen, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli selvittää Art Juuri Oy:n catering-prosessien ongelmia ja ratkaista löy-dettyjä ongelmakohtia. Tutkimuksen aikana syntyi konkreettinen toimintaopas jota voi käyttää tulevaisuudessa henkilöstön kouluttamiseen ...
  • Arvioiva kuvaus palveluliiketoiminnan tukitoimintojen ulkoistamisesta : case Holiday Club Caribia 

   Hoffrén, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Palveluliiketoiminnassa on ollut viimeisten vuosien aikana rajuja muutoksia. Kilpailu on kiristynyt merkittävästi ja asettanut liiketoiminnan tehostamiselle paljon uusia haasteita. Palveluliiketoiminnan on pystyttävä ...
  • "Arvon tarjoilijatkin ansaitsevat" Tarjoilijan ammatti ja arvostus 

   Helenius, Johanna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomalaisen tarjoilijan ammatin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä aina historiasta tähän päivään sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada ...
  • Asiakas hotellin brändilähettiläänä 

   Susanna, Heinonen (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka hotellit voisivat edesauttaa aitojen ulkoisten brändilähettiläiden muodostumista. Tutkimuksen avulla pyrittiin syventämään brändi- lähettiläiden potentiaalin hyödyntämistä ...