KoulutusalaOpinnäytetyötRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 1970 - 1990 -luvuilla rakennetun asuinkerrostalokannan vaipparakenteet : Ongelmat ja korjaaminen 

   Kärkkäinen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi rakennuttamiseen ja valvontaan erikoistunut yritys, Inmeco Oy Rakennuskonsultit. Tavoitteena työssä oli tuoda esille 1970 – 1990 -luvuilla rakennetun asuinkerrostalokantamme tyypillisimpien ...
  • 3D-laserkeilainaineiston hyödyntäminen uudisrakentamisessa 

   Kauppinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laserkeilaus on tehokas tapa tuottaa tietoa kohteen kolmiulotteisuudesta. Laserkeilauksen tuloksena saadaan pistepilvi, jossa jokaiselle pisteellä on tunnettu sijainti xyz-koordinaatistossa. Pistepilveä voidaan hyödyntää ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennesuunnittelussa 

   Anttonen, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ramboll Finland Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-mallinnuksen ominaisuuksia ja selvittää niiden hyödyntämistä rakennesuunnit-telussa. Opinnäytetyössä keskitytään 3D-mallinnuksen ...
  • 3D-Win ohjelman hyödyntäminen geosuunnittelussa 

   Seitsonen, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi Vahanen Jyväskylä Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-Win ohjelman ominaisuuksia ja pyrkiä hyödyntämään niitä suunnittelutehtävissä. Työ toteutettiin käyttämällä ohjelman ominaisuuksia ...
  • Alakattotyövaiheen tarkastukset ja laadunvarmistus 

   Junttila, Juho-Matti (2019)
   Rakennushankkeista etenkin toimitilakohteissa on sisäkatot huomioitava jo hanke- sekä luonnossuunnitteluvaiheessa, sillä kohteissa suositaan pääsääntöisesti elementtirakentamista. Elementtirakentamisen myötä kiinteistöjen ...
  • Asfalttibetoni-lattiarakenteen korjaus : Lämpimän hallin maanvarainen alapohja 

   Ikonen, Tuomo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen kohteena oli Jyväskylän Paviljongin messuhallina toimivan A-hallin maanvarainen eristämätön asfalttirakenteinen lattia. Kohderakennus on muunnettu Schaumanin vaneritehtaan varastorakennuksesta virallisesti ...
  • Asiakaspalvelun kehittäminen perustajaurakoinnissa 

   Hämäläinen, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toimeksiantajayritys Rakennuspalvelu PP Heikkinen Oy haluaa erottua markkinoilla laadukkaalla työn jäljellä sekä palvelun laadulla. Asiakaspalveluun halutaan panostaa erityisesti asuntorakentamisessa, koska siellä asiakkaiden ...
  • Asiakaspalvelun toteutus linjasaneerauskohteessa 

   Pulkkinen, Mira (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tilaaja oli Are Oy, joka tarjoaa korjausrakentamisen palveluja, kiinteistöpalveluja, teollisuuden palveluja ja talotekniikkapalveluja toimisto-, liike-, teollisuus ja asuinkiinteistöille. Are Oy on jakautunut ...
  • Asuinkerrostalojen esteettömyys Housing Enabler -menetelmällä 

   Joutsiniemi, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoitus on tuoda esille kerrostaloasuntojen ongelmia esteettömyyden näkökulmasta. Työn toimeksiantaja on ESKO Esteetön koti ikääntyvien ja erityisryhmien asumiseen -hanke, jota hallinnoi Jyväskylän ...
  • Asuinkerrostalon maanvaraisten perustusten mitoitus eurokoodin mukaan 

   Potkonen, Eveliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Maanvaraisten perustusten suunnitteluprosessi muuttui Eurokoodien korvattua vanhat suunnitteluohjeet. Eurokoodien mukaisen perustusten suunnitteluprosessin osapuolien vastuut ja suunnitteluprosessin eteneminen sisälsivät ...
  • *Asuinkerrostalon rakennelaskentaohje : Suunnittelun tarkastuslista ja esimerkkilaskelmat 

   Ahokas, Manu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda rakennelaskelmia koskien tarkastuslista asuinkerrostalokohteisiin, joka toimii projektinhallinnan työkaluna sekä seurantatyökaluna yksittäiselle suunnittelijalle. Työssä käytiin läpi ...
  • Asukkaiden ja työntekijöiden työturvallisuus linjasaneeraustyömaalla 

   Kurittu, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Jyväskylässä toimiva Are Oy:n kiinteistöpalvelujen rakentamisen palvelut -yksikkö toimi opinnäytetyön tilaajana. Rakentamisen palvelut yksikkö on osa kiinteistöpalveluja, joihin kuuluu myös ylläpito sekä huolto. Are Oy:llä ...
  • Betoni- ja teräselementtien turvallinen asennus : Suunnittelu ja toteutus 

   Virtanen, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää betoni- ja teräselementtien turvalliseen asennukseen vaikuttavat tekijät suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Itse tutkimuksen lisäksi opinnäytetyön toi-meksiantaja, Lujatalo Oy, ...
  • Betonielementtien suunnittelutyön hallinta Tekla Structures -ohjelmiston avulla 

   Tuulihovi, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Tekla Structures -tietomallinnusohjelmiston mahdollisuuksia rakennesuunnittelun hallinnassa. Työ rajattiin koskemaan betonielementtien suunnittelutyötä. Tavoitteena oli selvittää, ...
  • Betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon elementtiliitosten mitoitus : Eurocode 

   Hämäläinen, Irina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Wise Group Finland Oy:lle asuinkerrostalon beto-nielementtiliitosten mitoitukseen mallilaskelmia, joita yrityksen rakennesuunnittelijat voivat hyödyntää suunnittelutyössä. Laskelmat ...
  • Betonielementtirakenteisen asuinrakennuksen jatkuva sortuma 

   Hytönen, Matias (2019)
   Työn päätavoitteena oli tutkia betonielementtirakenteiseen asuinkerrostaloon kohdistuvia onnettomuuskuormia ja jatkuvaa sortumaa. Työn edetessä työhön lisättiin myös sidejärjestelmien mitoituksen teoria, eli mukaan tulivat ...
  • Betonielementtirakenteisen asuinrakennuksen vakiodetaljit 

   Sipiläinen, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia betonielementtirakenteisen asuinrakennuksen vakioliitosdetaljikirjasto Sweco Rakennetekniikka Oy:lle. Vakioliitosdetaljikirjasto on kokoelma yleisimpiä ja vakioituja rakenteiden välisiä ...
  • Betonielementtirakenteisen kerrostalon kokonaisstabiliteetin tarkastelu 

   Rautio, Peitsa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Rakennuksia suunnitellessa on varmistettava, että rakennuksen muodonmuutoksien ja sortuman estämiseksi rakennuksen kokonaisstabiliteetti on todennettu. Rakennusten monimuotoisuus ja yksityiskohtaisuus asettavat haasteita ...
  • Betonielementtirakenteisen toimistorakennuksen vakiodetaljit 

   Luusua, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda betonielementtirakenteisen toimistorakennuksen vakioliitosdetaljikirjasto Sweco Rakennetekniikka Oy:n käyttöön. Kirjaston luomisen myötä toimeksiantajaorganisaatiolla on käytössään ...
  • Betonielementtitehtaan sisäinen logistiikka tehdashallilaajennuksen aikana : Betonielementtien siirrot, varastointi ja kuormaus 

   Naukkarinen, Salla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   MH-Betoni Oy:n tavoitteena on lisätä betonielementtien varastointitilaa sisätiloissa laajentamalla kahta tehdashallia. Tällä hetkellä tilan puute aiheuttaa ylimääräisiä materiaalien ja elementtien siirtoja, joten ...