KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 1970 - 1990 -luvuilla rakennetun asuinkerrostalokannan vaipparakenteet : Ongelmat ja korjaaminen 

   Kärkkäinen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi rakennuttamiseen ja valvontaan erikoistunut yritys, Inmeco Oy Rakennuskonsultit. Tavoitteena työssä oli tuoda esille 1970 – 1990 -luvuilla rakennetun asuinkerrostalokantamme tyypillisimpien ...
  • 1970- ja 1980-lukujen rivitalojen rakenteellisia haasteita sisäilmaongelmien näkökulmasta 

   Töyry-Salminen, Eeva (2021)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on sisäympäristöpalveluja tarjoava Sirate Oy, jonka ydinosaamista ovat sisäilmatutkimukset. Opinnäytetyön tehtävänä oli analysoida Siraten sisäilmatutkimusaineistoa ja saada lisää tutkimustietoa ...
  • 3D-laserkeilainaineiston hyödyntäminen uudisrakentamisessa 

   Kauppinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laserkeilaus on tehokas tapa tuottaa tietoa kohteen kolmiulotteisuudesta. Laserkeilauksen tuloksena saadaan pistepilvi, jossa jokaiselle pisteellä on tunnettu sijainti xyz-koordinaatistossa. Pistepilveä voidaan hyödyntää ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennesuunnittelussa 

   Anttonen, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ramboll Finland Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-mallinnuksen ominaisuuksia ja selvittää niiden hyödyntämistä rakennesuunnit-telussa. Opinnäytetyössä keskitytään 3D-mallinnuksen ...
  • 3D-Win ohjelman hyödyntäminen geosuunnittelussa 

   Seitsonen, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi Vahanen Jyväskylä Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-Win ohjelman ominaisuuksia ja pyrkiä hyödyntämään niitä suunnittelutehtävissä. Työ toteutettiin käyttämällä ohjelman ominaisuuksia ...
  • Advance Steel teräsosien suunnittelussa 

   Melville, Alec (2021)
   Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Ramboll Finland Oy:n korjausrakentaminen ja tutkimukset yksikkö. Ramboll oli korjausrakentamisen toimialalla ottanut strategiakseen käyttää Autodesk Revit-ohjelmistoa tietomallintamiseen. ...
  • Alakattotyövaiheen tarkastukset ja laadunvarmistus 

   Junttila, Juho-Matti (2019)
   Rakennushankkeista etenkin toimitilakohteissa on sisäkatot huomioitava jo hanke- sekä luonnossuunnitteluvaiheessa, sillä kohteissa suositaan pääsääntöisesti elementtirakentamista. Elementtirakentamisen myötä kiinteistöjen ...
  • Asfalttibetoni-lattiarakenteen korjaus : Lämpimän hallin maanvarainen alapohja 

   Ikonen, Tuomo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen kohteena oli Jyväskylän Paviljongin messuhallina toimivan A-hallin maanvarainen eristämätön asfalttirakenteinen lattia. Kohderakennus on muunnettu Schaumanin vaneritehtaan varastorakennuksesta virallisesti ...
  • Asiakaspalautteen huomioiminen omaperusteisessa asuntotuotannossa 

   Lindqvist, Maria (2021)
   Omaperusteisessa asuntotuotannossa muutostyöt ovat olennainen osa rakentamista. Rakennusvaiheessa asunnon ostavat pystyvät vaikuttamaan paljon ostamansa asunnon materiaaleihin, kalusteisiin ja jopa asunnon sisäisiin ...
  • Asiakaspalvelun kehittäminen perustajaurakoinnissa 

   Hämäläinen, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toimeksiantajayritys Rakennuspalvelu PP Heikkinen Oy haluaa erottua markkinoilla laadukkaalla työn jäljellä sekä palvelun laadulla. Asiakaspalveluun halutaan panostaa erityisesti asuntorakentamisessa, koska siellä asiakkaiden ...
  • Asiakaspalvelun toteutus linjasaneerauskohteessa 

   Pulkkinen, Mira (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tilaaja oli Are Oy, joka tarjoaa korjausrakentamisen palveluja, kiinteistöpalveluja, teollisuuden palveluja ja talotekniikkapalveluja toimisto-, liike-, teollisuus ja asuinkiinteistöille. Are Oy on jakautunut ...
  • Asuinkerrostalojen esteettömyys Housing Enabler -menetelmällä 

   Joutsiniemi, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoitus on tuoda esille kerrostaloasuntojen ongelmia esteettömyyden näkökulmasta. Työn toimeksiantaja on ESKO Esteetön koti ikääntyvien ja erityisryhmien asumiseen -hanke, jota hallinnoi Jyväskylän ...
  • Asuinkerrostalon maanvaraisten perustusten mitoitus eurokoodin mukaan 

   Potkonen, Eveliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Maanvaraisten perustusten suunnitteluprosessi muuttui Eurokoodien korvattua vanhat suunnitteluohjeet. Eurokoodien mukaisen perustusten suunnitteluprosessin osapuolien vastuut ja suunnitteluprosessin eteneminen sisälsivät ...
  • *Asuinkerrostalon rakennelaskentaohje : Suunnittelun tarkastuslista ja esimerkkilaskelmat 

   Ahokas, Manu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda rakennelaskelmia koskien tarkastuslista asuinkerrostalokohteisiin, joka toimii projektinhallinnan työkaluna sekä seurantatyökaluna yksittäiselle suunnittelijalle. Työssä käytiin läpi ...
  • Asukkaiden ja työntekijöiden työturvallisuus linjasaneeraustyömaalla 

   Kurittu, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Jyväskylässä toimiva Are Oy:n kiinteistöpalvelujen rakentamisen palvelut -yksikkö toimi opinnäytetyön tilaajana. Rakentamisen palvelut yksikkö on osa kiinteistöpalveluja, joihin kuuluu myös ylläpito sekä huolto. Are Oy:llä ...
  • Betoni- ja CLT-elementtirakentaminen : Vähähiilinen rakentaminen 

   Hämäläinen, Maria (2021)
   Vähähiilisen rakentamisen periaate on pyrkiä ymmärtämään ja vähentämään rakentamisen sekä rakenteiden aiheuttamia kasvihuonepäästöjä rakennuksen elinkaaren aikana. Rakentamisteollisuudessa syntyvät päästöt ovat isossa ...
  • Betoni- ja teräselementtien turvallinen asennus : Suunnittelu ja toteutus 

   Virtanen, Joni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää betoni- ja teräselementtien turvalliseen asennukseen vaikuttavat tekijät suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Itse tutkimuksen lisäksi opinnäytetyön toi-meksiantaja, Lujatalo Oy, ...
  • Betonielementtien suunnittelutyön hallinta Tekla Structures -ohjelmiston avulla 

   Tuulihovi, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Tekla Structures -tietomallinnusohjelmiston mahdollisuuksia rakennesuunnittelun hallinnassa. Työ rajattiin koskemaan betonielementtien suunnittelutyötä. Tavoitteena oli selvittää, ...
  • Betonielementtirakenteisen asuinkerrostalon elementtiliitosten mitoitus : Eurocode 

   Hämäläinen, Irina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Wise Group Finland Oy:lle asuinkerrostalon beto-nielementtiliitosten mitoitukseen mallilaskelmia, joita yrityksen rakennesuunnittelijat voivat hyödyntää suunnittelutyössä. Laskelmat ...
  • Betonielementtirakenteisen asuinrakennuksen jatkuva sortuma 

   Hytönen, Matias (2019)
   Työn päätavoitteena oli tutkia betonielementtirakenteiseen asuinkerrostaloon kohdistuvia onnettomuuskuormia ja jatkuvaa sortumaa. Työn edetessä työhön lisättiin myös sidejärjestelmien mitoituksen teoria, eli mukaan tulivat ...