KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Teknologiaosaamisen johtaminen

  • Agile-menetelmät 

   Kainulainen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 17.06.2008)
   Ohjelmistoprojektit on perinteisesti toteutettu niin sanottuun vesiputousmalliin perustuvaa jaksottaista prosessia noudattaen. Nopeasti kehittyvällä ohjelmistoalalla on kuitenkin viime aikoina arvosteltu jaksottaisten ...
  • Alihankintakonepajan laadunvarmistuksen kehittäminen : Hyväksyntäprosessi 

   Harjunen, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tutkittiin, yhdenmukaistettiin ja kehitettiin Komas Oy:n Jyväskylän koneistusyksikön laadunvarmistusta. Taustalla olivat tiukentuneet asiakasvaatimukset sekä uudistettu ISO 9001:2015‐standardi, jonka huomioinnissa ...
  • AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN KOULUTUSPALVELUJEN TUOTTEISTAMISMALLIN KEHITTÄMINEN 

   Raudaskoski, Ari-Pekka
   Opinnäytetyön aiheena oli ammatillisen aikuiskoulutuksen koulutuspalvelujen tuotteistaminen. Tavoitteena oli kuvata Savon koulutuskuntayhtymän koulutuspalvelujen tuotteistamismalli ja rakentaa koulutuspalvelujen ...
  • AMMATTIKORKEAKOULUN TEKNOLOGIAYKSIKÖN LABORATORIOYMPÄRISTÖJEN PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

   Laurikainen, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli ammattikorkeakoulun laboratorioympäristöihin liittyvän palvelutoiminnan kehittäminen. Työn toimeksiantajan, Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikön, laboratorioympäristöissä toteutetaan ...
  • Asennusvaraston kehitys ja kehityksen arviointi Lean-työkalujen avulla 

   Salmela, Eetu (2022)
   Lean-toimintamalli on ollut monissa suomalaisissa teollisuusyrityksissä kiinnostusta herättävä toimintamalli 2000-luvulla. Erityisen hyvin Lean-tuotantomalli on toiminut suomalaisissa erikoisteknologiayrityksissä, joissa ...
  • ASIAKASTOIMITUSTEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN 

   Nevala, Sauli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yritysten toiminta on globalisoitunut ja niiltä edellytetään tehokkuuden lisäksi enemmän joustavuutta, yhteistoimintakykyä sekä laajempien ja monitahoisempien kokonaisuuksien hallintaa. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, ...
  • Automaatiokunnossapidon optimointi 

   Tonder, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan sellutehtaan sähkö- ja automaatiokunnossapidon toimintaa ja verrata sitä UPM-Kymmenen kunnossapitostrategiaan. Kunnossapito käsittää päivä- ja ...
  • CMMI-SVC perustuva prosessien kypsyysarvioinnin menetelmän kehittäminen 

   Hytönen, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää CMMI palveluille perustuva prosessien kypsyysarviointimenetelmä ja työkalu. Arviointimenetelmän ja työkalun on tarkoitus auttaa IT-palvelunhallinnan yrityksiä kartoittamaan omien ...
  • DevOps in mobile game development : An action research on applying DevOps practices in a mobile game development project 

   Jussila, Tarmo (2021)
   DevOps on ohjelmistokehitysalalla vallitseva trendi, jossa pyritään yhdistämään kehitykseen ja ylläpitoon liittyvien tiimien vastuita ja toimintoja, samalla pyrkien ohjelmiston laatulähtöiseen muutostenhallintaan, usein ...
  • Differentiation in telecommunication networks analytics market through direct monetization: Case QROi Analytics Oy 

   Kupiainen, Asko (2021)
   Analytiikka ja datan hyödyntäminen ovat muodostumassa koko ajan tärkeämmiksi yli toimialarajojen. Usein datan analysointi jää kuitenkin tekniselle tasolle, eivätkä tulokset palvele suoraan kaupallisia tavoitteita ilman ...
  • Dokumentoidun kunnossapidon jalkauttaminen muutosjohtamisen keinoin 

   Ruuska, Markku (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 07.04.2008)
   Projektin tavoitteena oli kehittää Ilmavoimien Viestitekniikkalaitokselle kunnossapitojärjestelmä, joka kykenee tuottamaan järjestelmien suorituskyvyn edellyttämän käytettävyyden kunnossapidon muuttuvissa toimintaympäristöissä ...
  • E-KATALOGI -HANKINTAKANAVAN KEHITTÄMINEN 

   Mikkonen, Kirsi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sähköisten hankintatyökalujen avulla pystytään vapauttamaan osto-organisaation resursseja tilausperusteisesta ostotyöstä toimittajaperusteiseen ja strategiseen ostotyöhön. Sähköinen tuoteluettelo eli e-katalogi on yksi ...
  • Etätyön johtamismalli CallCenter-toiminnassa 

   Lempinen, Mirka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
  • Fotonidesinfiointijärjestelmän vaikutus leikkaussalin mikrobi- ja hiukkasmääriin ilmanvaihdon tukena 

   Paananen, Mika (2021)
   Opinnäytetyön tilaajana oli Led Tailor. Led Tailor on suomalaisyritys, jonka tuotteet perustuvat siniseen LED-valoon. Ratkaisuilla parannetaan pintahygieniaa ja ilmanlaatua mm. sisäilmaongel-makohteissa, teollisuudessa ja ...
  • Globaalien suunnitteluaikataulujen kehitys ja harmonisointi - Case Valmet Oyj 

   Hämäläinen, Jiri (2019)
   Jatkuva muutos yrityksen toimintaympäristössä, esimerkiksi globalisaation, muuttuvien tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä prosessien osalta aiheuttaa muutostarpeita ja uusia vaatimuksia myös toimitusprojektien ...
  • Hankinnan kehittäminen organisaatiossa 

   Enberg, Sari (2021)
   Hankinnan kehittäminen jää usein taka-alalle, kun yrityksen toimintoja kehitetään. Hankinnan tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia oman organisaation hankinnoista niin, että organisaation tuotanto pystyy toimimaan keskeytyksettä. ...
  • HENKILÖSTÖN OSAAMISKARTOITUS JA KOULUTUSTARPEIDEN MÄÄRITTELY 

   Pekkala, Jyrki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tuotantohenkilöstön kunnossapidon osaamiskartoitus ja koulutustarpeiden määrittely Metsä Tissue Mäntän tehtaalle. Osaamiskartoituksen tavoitteena oli selvittää, millainen on ...
  • ICT-JÄRJESTELMIEN INTEGRAATIO TERVEYDENHUOLLOSSA 

   Aaltonen, Esa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin Palokan terveydenhuollon kuntayhtymälle. Työssä oli tavoitteena tutkia tietoja viestintätekniikan merkitystä terveydenhuollolle ja löytää keinoja toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Työn ...
  • Ilmasotakoulun materiaalitoimintojen kehittäminen 

   Hakkarainen, Heimo (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 13.03.2008)
   Tässä Jyväskylän ammattikorkeakoululle laaditussa opinnäytetyössä on kehitetty Ilmasotakoulun materiaalitoimintoja. Kehitystyön toimeksiantaja on Ilmasotakoulu Tikkakoskelta. Kehitystyön tavoitteena oli pysyvien toimintamallien ...
  • Ilmastotavoitteiden jalkauttaminen kuntien kiinteistönpidossa 

   Rentola, Tytti (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kuntien harjoittama konkreettinen ilmastotyö ja saada aikaan suositus hyvistä toimintamalleista jaettavaksi muille toimijoille. Tavoitteena oli myös selvittää kohdatut ongelmat sekä ...