KoulutusalaOpinnäytetyötHoitotyö

  • 8.-luokkalaisten nuorten seksuaaliterveystiedot : tietojen kartoittaminen ja kehittäminen oppitunnilla 

   Honkola, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin projektina Heinolassa Lyseonmäen koululla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiset 8.-luokkalaisten nuorten tiedot seksuaaliterveydestä ovat. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ...
  • A quick guide for four cardiac arrest rhythms 

   Zhou, Lihong Jr (2019)
   Cardiac arrest is a medical emergency in which the heart cannot preserve an adequate blood circulation due to the loss of heart function. Failure to treat immediately may result in cardiac arrest death. As a healthcare ...
  • A Surgical Training Guideline for International Nursing Students 

   Le, Han; Tran, Trinh (2019)
   As the demand for healthcare workers in Finland has continuously increased, international nursing students can be an important workforce. On the other hand, several studies have shown that nursing clinical placement in ...
  • The Accessibility Path for Lahti 2017 FIS Nordic World Ski Championships 

   Vuontila, Outi; Turunen, Essi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the functional thesis was to produce an accessibility path to be utilized in the Lahti 2017 FIS Nordic World Ski Championships from 22nd of February until 5th of March 2017. The thesis was implemented in ...
  • ADHD-lapsen perheen tukeminen : kirjallisuuskatsaus 

   Sulander, Janita; Dahl, Krista; Kantelus, Kirsi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata millaisia hoitomuotoja ADHD-lasten perheille on tarjolla. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa ADHD-lasten perheiden tukimuotoja, ja selvittää saavatko vanhemmat ...
  • Adolescent Depression : Family Centered Nursing Care Approach 

   Irukwu, Kingsley (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Depression is one of the most leading threatening health issues that cause disabilities among adolescent. Depressive symptoms may cause exacerbating aggressive behaviors, depression, anxiety, social problems and traumatic ...
  • Aggressiivisen potilaan kohtaaminen psykiatrisessa hoitotyössä- video 

   Ruohonen, Janica; Leisilä, Teemu; Silén, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa opetusvideo aggressiivisen potilaan kohtaamisesta hoitotyössä. Kohderyhmäksi valittiin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, hoitotyön opettajat ja Päijät-Hämeen ...
  • Aikuinen kehitysvammainen terveydenhuollon asiakkaana : ohjaajan kokemana 

   Tähtinen, Miia; Björnström, Tanja; Lipponen, Heli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten aikuinen kehitysvammainen kohdataan terveydenhuollon asiakkaana. Tutkimus kohdistui erään Pääjärven kuntayhtymän asumisyksikön työntekijöihin, jotka toimivat aikuisten ...
  • Aikuisen potilaan kliininen tutkiminen : Opetusvideot korvan, nenän ja nielun tutkimiseen 

   Saarela, Katja (2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena tehtiin kaksi itse kuvattua opetusvideota opetuskäyttöön Lahden Ammattikorkeakoululle. Videoiden aiheet ovat korvan sekä nenän ja nielun tutkiminen. Videoida voidaan hyödyntää jo ...
  • Aikuisiän epilepsia : Selvitys potilaiden saamasta hoidosta 

   Ranta, Minna; Viuhkonen, Tiina (2019)
   Tässä tutkimuksellisessa opinnäytetyössä selvitetään epileptikkojen kokemuksia heidän saamasta ohjauksesta. Työssä keskitytään erityisesti kahteen epilepsiaan liittyvään osa-alueeseen: potilaan ohjaamiseen ja hoitoon. ...
  • Aikuispotilaan leikkauksenaikaisen tahattoman hypotermian ehkäisy : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Hatara, Tanja; Lempiäinen, Elina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää leikkauksenaikaisen tahattoman hypotermian aiheuttamia intra- sekä postoperatiivisia komplikaatioita ja koota yhteen ajankohtainen, näyttöön perustuva kansainvälinen tutkimustieto ...
  • Aikuisten syömishäiriöpotilaiden kokemuksia hoidosta 

   Nikkilä, Jere; Laajapuro, Janna; Rask, Emilia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syömishäiriöt ovat kehon ja mielen sairauksia, joiden keskeisin oire on häiriintynyt syömiskäyttäytyminen. Syömishäiriöt mielletään usein nuorten ja etenkin tyttöjen sairauksiksi. Suomessa aikuisten syömishäiriöpotilaiden ...
  • Aivoterveyden ylläpitäminen : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Tapio, Anni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tukea toimeksiantajan, Hyvinvointiteknologia-hankkeen, ideaa luoda pelisovelluksia muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja aivoterveyden ylläpitämiseksi. Tavoitteena on koota tutkimuksia ...
  • Aivoverenkiertohäiriöisen potilaan tarkkailu ja seuranta : toimintaohjeen toteuttaminen päivystysosaston hoitajille 

   Mäki, Laura; Kotanen, Rosa; Tirkkonen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme aiheena oli aivoverenkiertohäiriöisen potilaan seuranta ja tarkkailu Päijät-Hämeen keskussairaalan päivystysosastolla. Työmme tarkoituksena oli lisätä hoitajien osaamista aivoverenkiertohäiriöisen ...
  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan omaisen tukeminen- Opas jaksamiseen 

   Saari, Elisa; Sorvari-Tervo, Eveliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tarkoituksenamme oli tehdä toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toiminnallisena osuutena loimme oppaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen läheiselle. Opinnäytetyömme tavoitteena oli luoda helppolukuinen ja selkeä opas ...
  • "Ajattelen itsemurhaa usein" : Internet-kirjoitusten kuva nuorten itsemurha-alttiudesta 

   Tulonen, Jenni; Rintamäki, Mervi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihe on nuorten itsemurha-ajatusten syiden selvittäminen. Tarkoitus on selvittää nuorten näkökulmasta, mitkä ovat ne asiat jotka saavat nuoren miettimään omaa itsemurhaa sekä mitkä asiat voisivat ennaltaehkäistä ...
  • Aktiivisuutta lapsen arkeen : toiminnallisten kesäryhmien järjestäminen lastensuojelun avo- ja jälkihuollon lapsille 

   Aartolahti, Kristiina; Backman, Anna-Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ohjaten kaksi avo- ja jälkihuollon lapsille suunnattua toiminnallista kesäryhmää toimeksiantajamme Neljä Astetta Oy:n kanssa. Kesäryhmät toteutettiin ...
  • Akuuttihoito-ohjeet : opas terveyskeskuksen päivystykseen 

   Nylund, Pauliina; Liivenkorkee, Vesa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda akuuttihoidon ohjeet sisältävä kansio Padasjoen terveyskeskukseen sekä yhdenmukaistaa ja selkeyttää terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla annettavaa akuuttihoitoa. ...
  • Akuuttihoitotyön simulaatio loppuvaiheen sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Lehtola, Annu; Laiho, Sara (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Simulaatio-opetus on jatkuvan kehityksen kohteena terveydenhuoltoalan koulutuk-sen opetusmenetelmänä. Simulaatiolla tarkoitetaan todellista tilannetta jäljittelevää tapahtumaa, jonka tarkoituksena on uuden oppi minen tai ...
  • Alle kouluikäisen lapsen esilääkityksen jälkeinen tarkkailu 

   Ellonen, Nea; Saarnikko, Meri (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli syventää tietämystä alle kouluikäisen lapsen vitaalielintoimintojen tarkkailusta esilääkityksen jälkeen sekä eri hoitotyön keinoista vitaalielintoimintojen tukemiseksi. Opinnäytetyössä ...