KoulutusalaOpinnäytetyötTieto- ja viestintätekniikka

  • 2D- ja 3D-peligafiikan ominaisuudet 

   Mansikka, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia peleissä käytettävien graafisten elementtien ominaisuuksia, niiden etuja ja haittoja sekä käyttötarkoituksia. Tietokonegrafiikka on tärkeä ilmaisukeino, joka välittyy jokapäiväiseen ...
  • 2D-animaatioprosessi 

   Pasanen, Minna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kaksiulotteinen animaatioelokuva Epilepsialiitolle. Animaatioelokuvan kohderyhmänä ovat epilepsiaa sairastavat lapset, ja elokuva toimii välineenä lapsen itsetunnon kohottamiseen sekä ...
  • 2D-hahmoanimaation toteuttamistekniikat 

   Smolander, Aku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkitaan erilaisia 2D-hahmoanimaation toteuttamistekniikoita. Aluksi luodaan yleiskatsaus animoinnin historiaan ja tekniikoihin piirtämisestä mallintamiseen. Alkukatsauksen jälkeen tutkitaan 2D-hahmon ...
  • 3D-animaation hyödyntäminen piirrosanimaatiossa 

   Juntunen, Eveliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, miten 3D-animaatiota hyödynnetään piirrosanimaatiossa. Tästä on tullut suosittua 2000-luvun kuluessa ja siksi haluttiin ottaa selvää, miten tämä käytännössä onnistuu. Työn innoittajana toimi ...
  • 3D-digitointi 

   Kesseli, Anne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D-digitointia. 3D-digitointi tarkoittaa menetelmää jolla fyysisestä kappaleesta saadaan aikaan 3D-malli. Malli siirretään digitointilaitteen avulla tietokoneelle. Tietokoneella mallia voidaan ...
  • 3D-esitystekniikat tuotemarkkinoinnissa 

   Pelkonen, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä perehdytään siihen, miten kolmiulotteisia tuotemarkkinointi-materiaaleja tuotetaan ja miten 3D:tä hyödynnetään ja voidaan hyödyntää tuote-markkinoinnissa. Työssä käydään läpi yleisimpiä 3D-esitysteknisiä ...
  • 3D-grafiikka ja visuaaliset efektit digitaalivideossa 

   Takeda, Leo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön aiheena on käsitellä 3D-grafiikkaa ja digitaalisia efektejä digitaalivideoleikkeissä. Työssä esitellään eri tapoja, joilla 3D-grafiikkaa liitetään digitaaliseen videoleikkeeseen. Tässä työssä 3D-grafiikan ...
  • 3D-kompositointi 

   Piirainen, Jere (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä käydään läpi yleisimpiä 3D-kompositointiin liittyviä tekniikoita sekä kompositointiin käytettyjä ohjelmia ja liitännäisiä. Työssä esitellään myös kompositoinnin juuret 1800-luvun lopulta aina nykyaikaiseen ...
  • 3D-mallin hyödyntäminen arkeologisessa tutkimuksessa : Case: Virtuaalinen Lahden kylä 

   Järveläinen, Riikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millaisia uusia mahdollisuuksia 3D-mallit tuovat arkeologisiin tutkimuksiin. 3D-mallinnuksen avulla voidaan rekonstruoida esineitä, patsaita, rakennuksia tai vaikka kokonaisia ympäristöjä, ...
  • 3d-mallinnuksen ja renderöinnin hyödyntäminen tuotemarkkinoinnissa 

   Laitinen, Samu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   3d-mallinnus on kasvattanut suosiotaan yhtenä menetelmänä tuottaa kuvamateriaalia tuotemarkkinoinnin avuksi. Valokuvausta on pidetty aina viime vuosiin saakka ainoana vaihtoehtona, kun on ollu tarkoitus tuottaa kuvitusta ...
  • 3D-mallintaminen FPS-pelin näkökulmasta 

   Laakso, Sonja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä keskityttiin 3D-mallintamiseen ja animaatioon FPS-pelin näkökulmasta. Pelien ensimmäisen persoonan asetelma antaa realistisen tuntuman ruudulla tapahtuvaan toimintaan ja tilanne on samaistuttavissa. ...
  • 3D-mobiilipelikehitys Unity-pelimoottorilla 

   Saarikivi, Samu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä toteutetaan 3D-mobiilipeli Unity-pelimoottorilla Android-alustalle. Peli tehtiin vuonna 2015 valmistuneen prototyypin pohjalta, jota hyödynnettiin tavoitteiden hahmottamisessa. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
  • 3D-muotojen tuotto Macromedia Flash -ohjelmaan [Elektroninen aineisto] / 

   Liiri, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Työn aiheena on 3D-muotojen tuottaminen Macromedia Flash -ohjelmaan, eli työssä pyrittiin tutkimaan, millä eri keinoin Flash-ohjelmaan voidaan tuottaa 3d-muotoja ja miten nämä eri tavat eroavat toisistaan, esimerkiksi ...
  • 3D-oppimisympäristön toteuttaminen Adobe Flash CS3:lla 

   Iivonen, Jarmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D-oppimisympäristön toteuttamista Adobe Flash CS3:lla. Toteutustavoista käsittelyssä on oppimisympäristö valmiilla kuvilla ja oppi-misympäristö 3D-moottorilla toteutettuna. Teoriaosuudessa ...
  • 3D-pelien kenttäsuunnittelu 

   Kallio, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyössä käsitellään videopelien kenttäsuunnittelua sekä teorian, että käytännön soveltamisen kautta. Työssä selvitetään, mitä kenttäsuunnittelu on käytännössä, millainen on modernissa peliprojektissa työskentelevän ...
  • 3D-skannaus 

   Mannila, Arto (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D-skannausta sekä toimintatapoja ja teknologiaa sen takana. Työn teoriaosuus koostuu eri skannaus menetelmistä sekä niiden vah-vuuksista ja heikkouksista. 3D-skannauksen käyttökohteita on myös ...
  • 3D-tekniikoiden hyödyntäminen arkkitehtuurivisualisoinnissa 

   Huhta, Milja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin erilaisia 3D-tekniikoita, joita hyödynnetään arkkitehtuurisessa visualisoinnissa, painottaen uusimpiin tekniikoihin 3D-maailmassa. Työssä käydään läpi arkkitehtuurivisualisointitekniikoiden ...
  • 3D-tulostus : case Printrbot 

   Arvekari, Lassi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää 3D-tulostustekniikan perusteita ja 3D-tulostuksen nykytilannetta. 3D-tulostukseen sopivien mallien luomista tutkitaan ja mallin tekemiseen on etsitty toimivia ohjesääntöjä. Tärkeä ...
  • 3D-tuotevisualisoinnin jälkikäsittely 

   Kasurinen, Toni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee Linear Workflow:n perusteita ja pyrkii selventämään mikä merkitys tällä on renderöitäville kuville. Renderöidyt kuvat renderöidään lähes poikkeuksetta 32-bittiä per kanava ja varsin usein unohdetaan, ...
  • 3D-virtuaaliympäristöjen toteuttaminen internetissä 

   Imberg, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee internetissä toimivia virtuaalitodellisuuspalveluja sekä niihin luotavien 3D-mallien tekemiseen liittyviä prosesseja ja esitystekniikoita. Virtuaalitodellisuus käsitteenä luo ihmisille erilaisia ...