- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 2741-2760 / 15282

  • H-portaaliohjattu varastointilaite 

   Reinikainen, Riku (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Feston askelmoottorikäyttöistä, kaksiulotteista lineaariyksikköä. Työn tarkoituksena oli opetella laitteen käyttö ja laatia sen konfiguroinnista käyttöohjeet. Tarkoituksena oli myös suunnitella ...
  • Haamuasiakkaana ExtremeRunissa : Tutkimus palveluiden toimivuudesta 

   Leminen, Tiia-Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimi ExtremeRun Oy. Tehtävänäni oli toimia haamuasiakkaana ExtremeRun juoksutapahtumassa. Tarkoituksenani oli kartoittaa mitä kehitettävää tapahtumassa on asiakkaan näkökulmasta. Tutkin ...
  • Haapajärven ammattiopiston kestävän kehityksen työ 

   Junttila, Jarmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Haapajärven ammattiopiston henkilökunnan tarpeita ja osaamista kestävän kehityksen työlle koulun arjessa ja opetuksessa. Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen työllä pyritään ...
  • Haapamäen rautatiekylä : Kierros sota-ajan ja rautatien maisemiin Haapamäellä 

   Lehto, Leena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kierros sota-ajan ja rautatiekylämiljöön maisemiin toteutettiin Haapamäen Höyryveturipuiston toimeksiannosta. Tavoitteena oli luoda uusi palvelu eli tuotteistaa uusi palvelujen muodostama paketti. Alkuperäisenä aiheena oli ...
  • Haastatteluselvitys ylipaineen vaikutuksista sisäilmaolosuhteisiin 

   Vuorinen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin yrittäjä Reino Mantsisen toiveesta, taustaselvityksenä mahdolliselle liikeidealle. Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia ylipaineen vaikutuksia sisäilmaan. Tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko ...
  • Haastattelut ja havainnot siivouskemikaalien käytöstä SIBI-hankkeentutkimuskohteista 

   Kylmäkorpi, Paula (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää siivouskemikaalien käyttöä SIBI-hankkeeseen (Sisätiloissa käytettyjen siivouskemikaalien ja biosidien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun koulu- ja päiväkotira ...
  • Haastattelututkimus LogForce™-ohjelmistopalvelusta : Kuljetusyrittäjien liiketoimintamallit ja niiden kehitystarpeet ohjelmistopalvelulle 

   Aalto, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa lisäarvoa LogForce™-ohjelmistopalveluun ja kaikille sen käyttäjille. Lisäarvoa tuodaan selvittämällä kehitystarpeita LogForcen uutena markkinoille tuomiin työkaluihin, joita ...
  • Haastavan omaisen kohtaaminen : Hoitajien kokemuksia 

   Vesala, Jasmin-Suvi; Harju, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata hoitajien kokemuksia haastavien omaisten kohtaamisesta. Tutkimustehtäviä olivat selvittää millainen on haastava omainen, minkälaisia kokemuksia hoitajilla on haastavista omaisista ...
  • Haastavan vesikaton tehtäväsuunnittelu 

   Liimatainen, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia VRP Rakennuspalvelut Oy:lle tehtäväsuunnitelma vesikaton toteutuksesta. Tehtäväsuunnitelma tehtiin Tampereen Satakunnankadun työmaalle. Tehtäväsuunnitelma tehtiin työmaan tarpeeseen, sillä ...
  • Haasteellisen lapsen kanssa työskentely päiväkodissa työntekijän näkökulmasta 

   Saarikivi, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on haasteellisten lasten kanssa työskentely jokapäiväisessä päiväkotiarjessa. Opinnäytetyössä tarkastellaan sitä, minkälaista käyttäytymistä haasteellinen lapsi tuottaa päivittäin ja miten ...
  • Haasteelliset edunvalvojan määräämistilanteet maistraatin näkökulmasta : Vaikutukset ja estettävyys 

   Varis, Jasmin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä haastavia tilanteita edunvalvojan määräämisen yhteydessä ilmenee ja mitä vaikutuksia haastavilla edunvalvontatapauksilla on maistraatin toimivallan rajoissa tapahtuvan ...
  • Haasteet huonokuntoisen potilaan hoidon jatkuvuudessa : Lähettävän osaston näkökulma 

   Muuse, Fathi; Oinas, Jaana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata neurokirurgisen osaston hoitotyön toimintatapoja potilaan siirtyessä jatkohoitopaikkaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää jatkohoitoon siirtyvän potilaan hoitotyön ohjausta. ...
  • Haasteet täydennetyn todellisuuden mobiilisovelluksen luomisessa 

   Rantakangas, Penjami (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin parhaita työkaluja ja teknologioita täydennetyn todellisuuden mobiilisovelluksen luomiseen. Opinnäytetyössä käsiteltiin täydennetyn todellisuuden historiaa. Työssä tarkasteltiin yksityiskohtaisimmin ...
  • Haavan alipaineimuhoidon sidosvaihto : Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille 

   Mattila, Elisa; Paloviita, Taina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo alipaineimuhoidon sidosvaihdosta Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoille. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää mitä on alipaineimuhoito ja ...
  • Haavan alipaineimuhoito : - Potilaiden kokemuksia 

   Siipola, Ida; Lukka, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää potilaiden kokemuksia haavan alipaineimuhoidosta Tampereen Hatanpään sairaalan osastolla A2. Työmme tehtävinä oli selvittää, miten potilaat kokevat haavan alipaineimuhoidon sairaalassa ...
  • Haavan alipaineimuhoito : ohjeistus hoitohenkilökunnalle 

   Santala, Katja; Hinttu, Sarita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   V.A.C.© -hoito eli Vacuum Assisted Closure© -hoitomenetelmällä haavaa hoidetaan alipaineimun avulla. Alun perin alipaineimuhoito kehitettiin 1990-luvulla samanaikaisesti sekä Yhdysvalloissa että Saksassa. Suomessa ...
  • Haavan alipaineimuhoito : Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaaminen hoitopaikan vaihtuessa 

   Aaltonen, Anne; Nieminen, Katja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ohjeistus haavan alipaineimuhoitoa saavan potilaan jatkohoidon turvaamiseksi, kun hoitopaikka vaihtuu erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tavoitteena oli parantaa ...
  • Haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät itsehoidon näkökulmasta : Kirjallisuuskatsaus 

   Nyykooli, Heini; Pennanen, Sara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla haavan paranemiseen vaikuttavia tekijöitä ja koota kokonaisuus haavan hoidossa huomioitavista tekijöistä itsehoidon näkökulmasta. Opinnäytetyössä ...
  • Haavanhoidon ohjaus vanhemmille : Tukimateriaali sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Bragge, Pauliina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää leikki-ikäisen lapsen puhtaan kirurgisen haavanhoito ja vanhemmille suunnatun ohjauksen sisältö sekä tuottaa tukimateriaali Tampereen ammattikorkeakoulun keskivaiheen sairaanhoit ...
  • Haavanhoitotyö : Opas tehostetun palveluasumisen työntekijöille 

   Juujärvi, Laura; Ritala-Haakana, Tytti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Haavojen tehokas ja oikein toteutettu hoito lyhentää paranemisaikaa ja on kustannustehokasta. Haavanhoitoa tulee toteuttaa haavanhoitoperiaatteiden mukaisesti ja uusinta tutkittua tietoa käyttäen. Opinnäytetyön tarkoituksena ...