• ABCD-projektimallien luominen ja projektinhallinta prosessien kehitys 

   Reunanen, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli luoda kohdeyritykselle ABCD-projektimallit ja parantaa tutkimuksessa havaittuja puutteellisia projektinhallintaprosesseja. Työ alkoi kartoittamalla yrityksen nykyisen projektinhallinnan tasoa. ...
  • Additive Manufacturing Utilized for Prototype Parts 

   Loicq, Robin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to provide more knowledge to the readers about the different methods in additive manufacturing and how it can help a company to provide fast prototypes. The specific aim for this thesis was ...
  • Akkreditoitu testauslaboratorio: Puolustusvoimat 

   Survonen, Tapani (2019)
   Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen tulosyksikkö, joka suorittaa keskitetysti Puolustusvoimien materiaalihankintoja. Logistiikkalaitos tekee vuositasolla puolustusmateriaalihankintoja valtion ...
  • Asiakaslähtöisen sisältömarkkinoinnin kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin 

   Halonen, Juha (2019)
   Tekninen tukkukauppa elää suurten muutosten aikaa. Digitalisaatio sekä globalisaatio muuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja perinteinen yritysten välinen kaupankäynti saa piirteitä kuluttajakaupan toimintamalleista. ...
  • Asiantuntijaorganisaation johtaminen ja työhyvinvointi 

   Keskikallio, Reijo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten VR Track Oy:n Suunnittelun asiantuntijoiden johtaminen on onnistunut organisaation kohtaamissa jatkuvissa muutoksissa. Toisena merkittävänä tavoitteena oli selvittää, ...
  • Asiantuntijaorganisaation osaamisen kehittäminen 

   Antikainen, Lari-Petteri (2019)
   Kehittämistehtävän kohdeorganisaationa oli Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen ict-palvelutuotannon konesaliryhmä. Kehittämistehtävän tavoitteena oli löytää keinoja ict-palvelutuotannon konesaliryhmän ...
  • Competence inventory assessment in IT-consultancy : Case development 

   Vaha, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   The foundation challenges of consultancy work are competence management, knowledge management and innovativeness and creativeness in everyday work. In nowadays fast paced ITC business sector the renewal and extending of ...
  • Creating Framework for Collaboration and Knowledge Management in a Transnational Corporation 

   Airaksinen, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Increasing competition in consulting business as well as economic uncertainty has created a situation which directs the company’s acquisitions and expansion of business services. Meanwhile the ...
  • The Development of the Information Sharing Process by Lean Philosophy 

   Helminen, Mervi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to find out how the technical support, the parts support and the warranty department of the Surface Drills organization in Sandvik Mining and Rock Technology share field feedback with the ...
  • Ennakoituihin osaamistarpeisiin perustuva osaamisen johtaminen ammattiopistossa 

   Pietiläinen, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli ennakoituihin osaamistarpeisiin perustuva osaamisen johtamisprosessi ammattioppilaitoksessa. Näkökulma osaamisen johtamisessa oli opettajien esimiehen tekemä tutkintoalan osaamisen johtaminen. ...
  • Ennakoivan kunnossapitotoiminnan kehittäminen 

   Siirtola, Marko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen päätehtävänä on tuottaa kunnallisia palveluita tuottaville organisaatioille tiloihin liittyvät toimintaedellytykset. Yksi tavoitteiden saavuttamisen lähtökohtana on toimiva ja kehittyvä ...
  • Ennustavan vikadiagnostiikan kehitys ja etäkunnonvalvonnan hyödyntäminen NRMM-liiketoimintasegmentissä 

   Riuttala, Kimmo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia dieselmoottoreita valmistavalle AGCO Power Oy:lle koneoppimiseen perustuvaa ennakoivan vikadiagnostiikan toteutusta. Lisäksi työn piti antaa yrityksen johdolle todisteita ...
  • Erään yrityksen organisaatiomallin muutoksen analyysi 

   Lehikoinen, Asko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittää ja analysoida, miten Yritys Oy:ssä vuonna 2007 alussa tehty organisaatiomuutos oli toteutunut. Organisaatiomuutoksessa linjaorganisaatio malli muutettiin projektiorganisaatioksi. ...
  • Esimiestyöskentelyn kehittäminen lean-filosofian avulla 

   Onkinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suunnittelijatiimien johtaminen insinööritoimistossa on haastavaa. Suunnittelijoiden motivointi ja projektien seuranta ovat vaikeaa, koska suunnittelijoilla on usein eri projektit. Jos suunnittelija työskentelee asiakkaan ...
  • Etäjohtamisen nykymenetelmät, tilannekartoitus ja parannusehdotukset Tieto Oyj:n projektityössä 

   Erkkilä, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tieto Oyj toteuttaa vaativia ohjelmistoprojekteja erityyppisillä liiketoiminta-alueilla toimiville asiakkailleen. Nykypäivän ohjelmistoprojektit toteutetaan hyvin usein yhteistyössä useassa eri yksikössä, jotka saattavat ...
  • Hajautetut projektiryhmät suunnittelu- ja konsulttialalla : Tutkimus yhteistyön haasteista 

   Eklund, Kim (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suunnittelu- ja konsulttialan yrityksessä astui voimaan organisaatiomuutos 1.1.2013, jossa siirryttiin maantieteelliseen jaotteluun perustuvasta alueorganisaatiosta linjaorganisaatioon. Organisaatiomuutoksen ...
  • Improving Organizational Management and Effectiveness Through Digitalization 

   Piirto, Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   This thesis was done for a company which is one of the leading manufacturers and experts in its own technology area. The focus is in one business division and its production plant, located in Finland. The Factory is a ...
  • Increasing the ability to sell by training the sales persons 

   Niemistö, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   The competition among mining equipment manufacturers has increased in the last few years. The reasons for tighten competition are ongoing economic crisis, new requirements concerning mining equipment and new competitors ...
  • IoT-tuotehallinta 

   Onnela, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Perinteisten operaattorituotteiden tuotekehitys- ja tuotehallintamallit kuten TS PROMO, eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla IoT-tuotteiden kehitystä ja tuotehallintaa. IoT-tuotteita pitää pystyä kehittämään ...
  • IT-projektin onnistumisen mittaaminen : Projektien jälkikatselmoinnin toteuttaminen ja sen tulosten hyödyntäminen 

   Jokihaara, Jenny (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee IT-projekteja niin teorian kuin käytännön kannalta. IT-projektien onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on useita, eikä onnistuneeksikaan luokiteltu projekti välttämättä täytä kaikkia ...