• Opetuksen laatu ja opetuksen kehittäminen TTY:n opiskelijoiden näkökulmasta 

      Koskinen, Johannes; Johansson, Petri; Jumisko-Pyykkö, Satu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Työn tavoitteena oli selvittää Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden käsityksiä opetuksen laadusta ja opetuksen kehityskohteita. Kyselytutkimukse-na suoritetussa aineistonkeruussa kerättiin sekä määrällistä ja ...