- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 5013-5032 / 20615

  • “I Feel Better About My Body Now Than Before the Yoga Session.” : Case Study: Yin Yoga Sessions at a Social Services Organisation for Women 

   Moilanen, Jemina; Toivainen, Hanna; Oinas, Tiina (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten sosiaalialan naisyhdistyksen, Nicehearts ry:n, asiakkaat kokivat heille tarjotut yin jooga -kerrat. Yhdistys kaipasi uudenlaista toimintaa, joka sopisi heidän ...
  • "I know when you brush your teeth" - Cyber Security on Personal Medical Devices 

   Vesanen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   This thesis addresses the cyber security issues on personal medical devices. Such devices are for example electric toothbrush, blood glucose monitors and personal scales. Cyber security can be defined as information ...
  • I Love Mondays : uusien toimistotilojen suunnittelu IT-alan yritykselle 

   Cagnani, Reeta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suunnittelin opinnäytetyökseni uudet toimitilat helsinkiläiselle IT-alan yritykselle. Tavoitteeni oli suunnitella yritykselle tilat, jotka tekisivät hyvää työntekijöille, työnteolle ja bisnekselle. Yritysilmeen vahvistaminen ...
  • I/O-suhdesäätö alkylointiyksikössä 

   Kärki, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön aiheena oli tutkia Neste Oilin Porvoon jalostamon alkylointiyksikön I/O-suhdesäädön laskentaa ja selvittää laskennan sekä siihen iittyvien mittausten ja analysaattoreiden luotettavuutta. Oli havaittu, että ...
  • IBM Connections Cloud 

   Turunen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä on selvitetty IBM:n tarjoaman Connections Cloud -pilvipalvelun käyttöön-oton tuomat mahdollisuudet SKS Group Oy:ssä sekä tytäryhtiöissä. Tietoturva toteutettiin SSL-salausta käyttämällä. SKS Group Oy ...
  • IBM Coremetrics - Web Analytics and Digital Marketing Optimization 

   Ruuskanen, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this thesis is to gain deeper understanding of web analytics and how to use it to improve conversion rate of web sites and optimize digital marketing. The main objective is to identify the pros and cons ...
  • IBM Security Access Managerin automatisointi 

   Nevalainen, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityössä tutustuttiin pääsynhallintaan ja miten IBM Security Access Manager -ohjelma auttaa sen toteuttamisessa. Insinöörityön tarkoituksena oli tutustua IBM Security Access Manager -ohjelmaan ja perehtyä sen ...
  • IC Factory Outletin naistenvaatteiden päämerkkien asiakkaat 

   Marttala, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, millaisia IC Factory Outletin naistenvaatteiden päämerkkien asiakaskunnat ovat ja miten ne eroavat toisistaan. Tutkittavat merkit olivat In Wear, Part Two ja Jackpot. IC Factory ...
  • IC Stripline -testimetodin käyttöönotto: Stripline-kammion vertailevat testit 

   Vatanen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin Murata Electronics Oy:n EMC laboratorion toimeksiantona. Työn tarkoitus oli selvittää, soveltuuko uusi IC Stripline -kammio testimetodina komponenttien validointiin kuten nykyisin käytössä oleva ...
  • Icare Finland Oy:n tuotetiedon hallinnan kehittäminen 

   Peltonen, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön aiheena oli kehittää Icare Finland Oy:n tuotetiedon hallintaa. Tavoitteena oli saada tuotetietojen päivitysprosessista ketterämpi ja vähemmän resursseja kuluttava. Tämän lisäksi selvitettiin mahdollisuutta ...
  • Icare Home : Silmänpaineen mittaus kotona 

   Ikonen, Henriikka; Kankaala, Minna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Icare Finland Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Icare Home- silmänpainemittarin käyttöä voidaan opettaa yli 60 -vuotiaille ...
  • Icehearts yhteistyössä sosiaalitoimen ja koulun kanssa - ei neuvota vaan kysytään neuvoa 

   Sillman, Heli; Strömdahl, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, mikä merkitys Icehearts- yhteistyöllä on Siltamäen ala-asteen sekä Pohjoisen Perhekeskuksen Tapulin toimipisteen työntekijöille. Samalla selvitettiin, miten yhteistyötä voitaisiin kehittää. ...
  • Icehearts-toiminta koulun tukena 

   Haapala, Katri; Kärki, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkielma toteutettiin kolmannen sektorin ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevälle Icehearts ry:lle, jonka tarpeista aihe nousi. Työn tarkoituksen oli selvittää miten Icehearts ry:n koulutyö vaikuttaa lasten ...
  • Icehearts–toiminta poikien tukena : vanhempien näkökulma 

   Kallionpää, Maya; Saine, Annelise (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä selvitimme Iceheartsissa mukana olevien poikien vanhempien kokemuksia Iceheartsin toiminnasta. Työn tarkoituksena oli selvittää miten vanhemmat kokevat toiminnan vahvistaneen poikien elämänhallintaa ja ...
  • ICF- viitekehyksen ja GAS- menetelmän yhteiskäytön kehittäminen : kuntoutumisprosessin tueksi 

   Lampi-Pyötsiä, Pirkko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Pirkko Lampi-Pyötsiä Toimintaterapeutti YAMK 1.12.2013 Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) -viitekehyksen ja Goal Attainment Scaling (GAS) ...
  • ICF-ydinlistojen käyttöönotto aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuksessa : erikoissairaanhoidon henkilökunnan kokemuksia 

   Limnell, Janika; Satola, Päivi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, miten erikoissairaanhoidon henkilökunta kokee aivoverenkiertohäiriöitä varten kehitellyn ICF-ydinlistojen käytön aivoverenkiertohäiriöpotilaan moniam-matillisen kuntoutustyön näkökulmasta. ...
  • ICP-menetelmän kehitys ja validointi raudan määrittämiseksi vesinäytteistä 

   Vähäsöyrinki, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Neste Oyj:lle keskuslaboratoriossa Porvoon jalostamolla. Työn tavoitteena oli kehittää ICP-OES (induktiivisesti kytketty plasmaemissiospektrometria) -menetelmä raudan määrittämiseksi puhtaista ...
  • ICT Controller -palvelun kehittäminen 

   Maijala, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa toimeksiantajayritykselle uusi palvelu – ICT Controller -palvelu. Palvelu kattaa GDPR:n vaatimuksenmukaisuuden varmistamisen ja ICT:n toiminnan kontrolloinnin ...
  • ICT-myyntiprojektin läpivienti 

   Joukahainen, Tomi; Takala, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on ICT-myyntiprojektin läpivieminen. Opinnäytetyö on toiminnallinen työ, ja tarkoituksena oli tuottaa opas aloittelevalle ICT-ratkaisumyyjälle. Työllä ei ollut toimeksiantajaa. Työ tehtiin tekijöiden ...
  • ICT-strategia ja sen toteutus Espoon Asunnot Oy:ssä 

   Lehikoinen, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Espoon asunnot Oy:lle ja sen aihe on määritelty yhteistyössä yhtiön ja opinnäytetyön tekijän kanssa. Taustalla on yhtiössä viime vuosien aikana ja osittain edelleenkin jatkuva varsin mittava ...