- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 18419-18438 / 20615

  • U-2 OS -solun proteosomi- ja translaatiogeenien hiljentämisen vaikutus apoptoosiin 

   Perikangas-Hentunen, Hertta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Helsingin yliopistossa Jussi Taipaleen systeemibiologian tutkimusryhmässä. Työn tavoitteena oli hiljentää osteosarkoomasolun proteosomi- ja translaatiogeenit ja tarkastella vaikutusta solun ...
  • U.S. Military Leadership : Is Civilianization of the U.S. Military the Future? 

   Hansen, Maximilian (2020)
   The U.S. Military is a large, living organization. It is constantly changing externally, but does it have enough internal change? The U.S. Military has reduced recruitment standards for 17 years in a row. What does this ...
  • UAS maanmittausalan konsulttiyrityksen käyttöön 

   Hölttä, Petri (2019)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Maanmittauspalvelu Puttonen Oy:lle soveltuva UA-järjestelmä, niin kaluston kuin ohjelmistojen kannalta. Lisäksi tarkoituksena oli pohtia sopivia käyttökohteita, joihin uutta ...
  • UAV-ilmakuvaus ja sen hyödyntäminen lunastustoimituksissa 

   Yli-Panula, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua UAV-kuvausprosessiin ja saada selkoa sen soveltuvuudesta Maanmittauslaitoksen toimitustuotantoon, erityisesti vesijätön lunastuksiin. Työssä selvitettiin UAV-kuvauksella ...
  • UAV-kaluston soveltuvuus, käytännöllisyys ja kustannustehokkuus turveaumojen ja maastomallien mittauksessa 

   Vainio, Isto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää UAV-mittausmenetelmän kustannustehokkuutta ja käytännöllisyyttä suhteessa perinteiseen GPS mittausmenetelmään tai takymetrikartoitukseen. Lopputulokseksi pyrittiin saamaan ...
  • UAV-kopterin pistepilven tarkkuus 

   Hokkanen, Jeremia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömällä ilma-aluksella kuvatun ja kuvausdatasta edelleen fotogrammetrisesti lasketun pistepilven tarkkuutta. Työ tehtiin Oy Esari Ab:lle. UAV-datasta laskettua ...
  • UAV-kuvauksen prosessointi ja laatu 

   Tawast, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömällä ilma-aluksella kerätyn datan prosessointia ja sen laatua. Tavoitteena oli myös tutustua UAV-ilmakuvauksen prosessiin kokonaisuutena. Työssä käytettiin ...
  • UAV-kuvaus kiviainesten kartoituksessa 

   Jokinen, Ari-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömien ilma-alusten soveltuvuutta kiviainesmäärien kartoitukseen sekä luoda yleiskuva UAV-laitteiden toiminnasta. Työ tehtiin projektina Destia Oy:n kiviainesyks ...
  • UAV-torjuntasovelluksen käyttöliittymä React Nativella 

   Valkonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tavoitteena selvittää React Native -sovelluskirjaston vahvuuksia lähdeaineiston avulla ja soveltaa tätä tietoa uuden mobiilikäyttöliittymän tekemisessä yrityksen tuotteelle. Työ tehtiin ...
  • Ubiikin 360° oppimisympäristön tekninen ja pedagoginen käytettävyys bioanalytiikan opinnoissa 

   Hongisto, Kati (2020)
   Digitalisaatio ja sen tuomat erilaiset mahdollisuudet ovat mullistaneet opetusta maailmanlaajuisesti, erityisesti digitaalisten ratkaisujen kehittämisen ja käyttöönoton myötä. Teknisten ratkaisujen lisäksi on tärkeää ...
  • Ugandan rakennetun ympäristön ongelmat ja kehitys 

   Wikström, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään Afrikan kehitysmaille tyypillisiin yhdyskuntarakenteellisiin ja teknisiin ongelmiin maanmittaustekniikan näkökulmasta. Työssä tutustutaan kehitysmaille tyypilliseen heikkoon infrastruktuuriin, ...
  • Uhan ääni 

   Potka, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osa Uhan ääni käsittelee sitä, miten uhkaavia äänimaailmoja tehdään elokuviin. Samalla se tutkii äänen kokemista, ja millä äänisuunnittelun keinoilla voidaan tehdä kohotettua kerrontaa. Puran ...
  • UHF RFID -teknologia Foodhub-noutopisteen tuoteseurannassa 

   Pylkkänen, Sakari (2020)
   Passiivinen UHF RFID -tekniikka tarjoaa monia etuja muihin automaattisen tunnistuksen tekniikoihin verrattuna, kuten pitkä tunnistusetäisyys, useiden tunnisteiden lähes reaaliaikainen luenta sekä tunnisteen edullinen hinta ...
  • UHF-alueen RFID-tunnisteen prototyypin antennin suunnittelu, simulointi ja mittaaminen 

   Sirén, Karri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä perehdyttiin UHF-alueen RFID-tunnisteen antennin suunnitteluprosessiin sekä mittaamiseen. Työn tavoitteina oli toteuttaa antenni, jota voitaisiin käyttää paristoavusteisessa UHF-alueen RFID-tunnisteessa ...
  • Uhka- ja vaaratilanteet Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella 

   Luoma, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018댊)
   Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on kerätty uhka- ja vaaratilanneilmoituksia nykymuotoisella ilmoituksella vuodesta 2013 alkaen. Lomake on pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tuottama ja sillä kerätään tietoa ...
  • Uhkaavan potilaan kohtaaminen röntgenyksikössä : opetusvideo röntgenhoitajaopiskelijoille 

   Hurula, Maija; Joukanen, Henri; Pakarinen, Rosa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyönämme tuotimme opetusvideon, joka käsittelee potilaslähtöisiä vaaratilanteita röntgenhoitajan työssä. Video kuvattiin Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa medianomin avustuksella. Opetusvideon kesto on noin ...
  • Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus, Tilaajan Ohje 

   Ritola, Veli-Jussi (2020)
   Opinnäytetyön aiheena on uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimus, Tilaajan Ohje. Opinnäytetyö toimii pohjana sekä perusteluna liitteessä 1 esitetylle Tilaajan ohjeelle, jonka tarkoitus on ...
  • Uimahallien vedenkäsittelyn suodatusjärjestelmät 

   Muhonen, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli koota kirjallista ja suullista tietoa uimahallien suodatusjärjestelmistä yksiin kansiin helpottamaan uusien alalle tulevien suunnittelijoiden asian opiskelua. Tietoa etsittiin ...
  • Uimahallimainonnan konsepti 

   Kallijärvi, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen erilaisia mainontamuotoja, joilla voidaan tehostaa mainonnan tuomia hyötyjä uimahalleissa. Työ tehtiin toimeksiantona SportElite Oy:lle, joka vuokraa mainostilaa yrityksille ...
  • Uimahallin energiankäytön kartoitus : Allastiloista tapahtuva haihtuminen 

   Mäenpää, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä oli tavoitteena tutkia Korialla sijaitsevan palvelutalon uimahallin energian käyttöä ja allasvedestä haihtumisen seurauksena tapahtuvaa energia häviötä. Työ oli osa isompaa tutkimusta palvelutalon ...