- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 20129-20148 / 20615

  • Y-sukupolven ajatukset työelämästä: Motivointi ja sitouttaminen 

   Nikkilä, Henni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona finanssi-ja vakuutusalalla toimivalle organisaatiolle. Kohdeorganisaatiolla on tarve selvittää miten Y-sukupolvi (1980–1990-luvulla syntyneet henkilöt) motivoituvat ja miten heidät ...
  • Y-sukupolven näkemyksiä sitoutumisesta työhön 

   Hokkanen, Reetta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää y-sukupolven näkemyksiä työhön ja organisaatioon sitoutumisesta. Tarkoituksena oli selvittää millaisin keinoin y-sukupolvi sitoutuu, kuinka pitkäksi aikaa ja mikä saisi heidät ...
  • Y-sukupolven organisaatiokansalaisuus vanhustyössä 

   Mikkonen, Hanna-Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Y-sukupolveen kuuluvilta vanhustyöntekijöiltä heidän näkemyksensä organisaatiokansalaisuudestaan ja selvittää millaiseksi he kuvaavat hyvän vanhustyöntekijän. Opinnäytetyössä ...
  • Y-sukupolven sitoutuminen työelämään 

   Wuorinen, Janne-Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Y-sukupolvi tekee töitä ja miten se sitoutuu työhönsä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen työntekijä Y-sukupolven edustaja on ja mitä Y-sukupolven edustajat ...
  • YAMK opiskelijoiden kokemuksia kehittymisestään opintojen aikana 

   Nykänen, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2002 aloitetut ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot vakinaistettiin vuonna 2005. Ammattikorkeakouluilla on velvollisuus opintojensa laadun kehittämiseen. Kehittämistoiminnassa on aikaisemmin arvioitu oppimistuloksia, ...
  • Yaskawa-hitsausrobotin ohjelmien modularisointi 

   Malm, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muokata Europress Group Oy.llä Yaskawa merkkisen hitsausrobotin ohjelmat modulaariseen muotoon. Modulaarisesta muodosta saadaan eniten hyötyä, jos yrityksellä on monta samankaltaista ...
  • Ydinosaaminen kasvun edellytyksenä : Kehittämishanke Yritys X:lle 

   Komulainen, Kati (2019)
   Opinnäytetyön tavoite oli tukea Yritys X:ää ydinosaamisen tunnistamisessa ja johtamisessa entistä paremmin. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisäksi tarjota käytännönläheisiä kehitysideoita osaamisen tunnistamiseen ja ...
  • Ydinvoimalaitoksen mekaanisen muutostyöprojektin osituksen suunnittelu ja kehittäminen 

   Nordström, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö tehtiin Fortum Power and Heat Oy:lle. Se käsittelee Loviisan voimalaitoksen projektien suunnittelun kehittämistä ja antaa kehitysideoita projektien ositukseen. Projektin osituksessa on havaittu kirjavuutta ...
  • Ydinvoimalaitosten merivesirakenteiden säilyvyyssuunnittelu 

   Rämö, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutustuttaa rakennesuunnittelijoita ydinvoimalaitosten betonirakenteiden säilyvyyssuunnitteluun merivesiympäristössä. Edellisen kerran Suomeen rakennettiin ydinvoimalaitos 35 vuotta ...
  • Yersinia pseudotuberculosis serotyyppi O:9 lipopolysakkaridin O-antigeenin biosynteesiä ohjaavan geeniklusterin kloonaaminen ja sekvensointi 

   Kasanen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Yersinia pseudotuberculosis on gramnegatiivinen bakteeri, jonka soluseinässä oleva ulkomembraani koostuu pääosin lipopolysakkaridista sekä fosfolipideistä ja proteiineista. Lipopolysakkaridi on tärkeä antigeeninen rakenne, ...
  • "Yhdeksän kuukautta eskarilaisen silmin" : toiminnallisen tuokion mallin luominen ja testaus 

   Korteniemi, Maiju; Leppänen, Aino (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kätilöopintojen loppuvaiheeseen kuuluvan seksuaaliterveyden edistämisen kehittämistyömme tavoitteena oli luoda ja testata esikouluikäisten terveyskasvatukseen soveltuvaa mallia oppimistuokiosta, jossa havainnollistetaan ...
  • Yhdeksäsluokkalaisten käsitys hyvästä unesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 

   Kauranen, Eeva-Liisa; Wahlberg, Anne-Mari (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa yhdeksäsluokkalaisten unen kokemuksesta ja heidän tiedostaan hyvään uneen vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena oli myös saada tietoa heidän käsityksestään hyvästä unesta, ...
  • Yhden ensihoitajan yksikön käyttö ensihoidossa 

   Haimilahti, Niko (2019)
   Ensihoidon tehtävämäärien lisääntyminen sekä kiireellisten tehtävien osuuden pieneneminenon johtanut uusien toimintatapojen etsimiseen. Yksi ratkaisu ongelmaan on ollut yhdenensihoitajan yksiköt. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Yhden miehen impro-orkesteri : Muusikon rooli ja monipuolinen soundien käyttö viihteellisessä improvisaatioteatterissa 

   Äkräs, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten kosketinsoittaja voi käyttää soundejaan monipuolisesti viihteellisessä improvisaatioteatterissa ja millaisia haasteita siihen liittyy. Käyn teoriaosuudessa läpi ...
  • Yhden miehen peliprojekti : case: And So It Was 

   Markkula, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia peliprojektin suunnittelua ja toteuttamista ja niihin liittyviä haasteita tilanteessa, jossa pelin ensisijaisia kehittäjiä on vain yksi. Työssä käytetään esimerkkinä omaa And So ...
  • Yhden naisen yritys : Lastenkulttuurikeskus Musikantit 

   Nyström, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on kertomus naisesta, joka perusti oman kaksikielisen (suomi-venäjä) musiikkileikkikoulun Itä-Helsinkiin. Tämä on myös kuvaus musiikkileikkikoulun kasvusta lastenkulttuurikeskukseksi ja sen eri vaiheista ...
  • Yhden silmän tähden : tapaustutkimus suonikalvon melanooman vaikutuksista näkemiseen 

   Leinonen, Anna-Riitta; Marola, Janina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyömme keskipisteessä oli työelämässä oleva ikänäköinen nainen, joka oli menettänyt oikeasta silmästä näön suonikalvon melanooman seurauksena. Tutkimme asiakkaan näköä ja silmien terveydentilaa käyttäen apuna ...
  • Yhden sivun applikaation optimointi palvelinpuolen renderöinnillä 

   Nuutinen, Juha (2020)
   Insinöörityössä tutkittiin palvelimen puolella tapahtuvaa React-applikaation renderöintiä ja selvitettiin, voidaanko sen avulla parannella yhden sivun applikaation suorituskykyä ja hakukoneoptimointia. Työssä suunniteltiin ...
  • Yhden vastaanottimen tarkka paikannus 

   Mehtälä, Ismo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän insinöörityön aiheena oli tutkia Precise Point Positioning -satelliittimittaus-menetelmää, jota suomeksi voi kutsua yhden vastaanottimen tarkaksi paikannukseksi. Työssä oli kolme vaihetta: teoria, koordinaattijärjestelmät ...
  • Yhdenmukainen yritysilme : sisaryritysten visuaalinen identiteetti 

   Tarpila, Niklas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyönä toteutettiin yritysilmeiden uudistus ja yhdenmukaistaminen MTR-Isännöinti Oy:lle ja Gement Oy Tilitoimistolle. Molemmat yritykset toimivat pääkaupunkiseudulla samoissa tiloissa ja ovat saman emoyhtiön alaisia ...