- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 18759-18778 / 21175

  • Työntekijän perehdyttämisopas : Wilo Finland Oy 

   Hämäläinen, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia perehdytysopas Wilo Finland Oy:n käyttöön. Yrityksellä ei ole ollut perehdytysopasta aikaisemmin käytössä. Toimeksiantaja oli saksalaisen emoyhtiön Wilo SE:n suomalainen myyntiyhtiö ...
  • Työntekijän sitoutuminen organisaatioon 

   Kekkonen, Lotta (2020)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstön sitoutuminen organisaatiossa muodostuu ja millä tavalla työnantaja voisi edistää sitoutumisprosessia. Työn aikana löysin käyttämieni lähteiden avulla selkeimmät ...
  • Työntekijöiden hiljaisen tiedon jakaminen ja hyödyntäminen organisaatiossa 

   Kuusimäki, Johanna (2019)
   Työntekijöiden hiljainen tieto organisaatioiden keskeisenä voimavarana aiheuttaa yhä enemmän keskustelua ja kiinnostaa tutkijoita. Nopeat muutokset työelämässä ja työvoimakustannusten leikkaukset haastavat organisaatioita. ...
  • Työntekijöiden kokemukset työyksikön lakkauttamisesta ja uudelleensijoituksesta 

   Heikkinen, Kati (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kuvata yhden Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston lakkautetun työyksikön työntekijöiden kokemuksia työyksikön lakkauttamisesta ja uudelleensijoituksesta. Lisäksi haluttiin ...
  • Työntekijöiden kokemuksia hyvinvointiohjelman vaikutuksista työssä jaksamiseen 

   Rautiainen, Karoliina (2020)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli tutkia, onko asiantuntijaorganisaatiossa olevasta hyvinvointiohjelmasta ollut vaikutuksia henkilöstön työkykyyn. Tavoitteena oli myös tutkia, hyvinvointiohjelman vaikutuksia työssä ...
  • Työntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista muuttuvassa työympäristössä 

   Ilvespalo, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin espoolaiseen perhetukikeskukseen, jossa tehdään perhekuntoutustyötä lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhetukikeskuksessa tapahtui organisaatiomuutos keväällä 2015. Muutoksen taustalla ...
  • Työntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista organisaatiomuutoksessa 

   Tuominen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kehitysvammapalvelut Suomessa ovat muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden lailla jatkuvan muutoksen alla. Lakimuutokset kehitysvammatyössä aiheuttavat vaatimuksia palveluyksiköiden toimintaan, työntekijöiden ...
  • Työntekijöiden käsityksiä lasten osallisuuden toteutumisesta päiväkodissa 

   Kallioniemi, Laura; Levanto, Janina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää työntekijöiden näkemyksiä lasten osallisuuden toteutumisesta eräässä Helsinkiläisessä päiväkodissa. Selvitämme heidän näkemyksiään lasten osallisuuden määritelmästä ja sen merkityksestä, ...
  • Työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen : Telemarkkinointitiimi YT-neuvotteluiden jälkeen 

   Lavanti, Taija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä kehittämistyön aiheena on telemarkkinointitiimin sitoutumisen ja motivaation ylläpitäminen ja parantaminen muutostilanteen jälkeen. Keinoksi vaikuttaa näihin tekijöihin ovat valikoituneet hyvä esimiestyö, ...
  • Työntekijöiden palkitseminen Oy Limente Ab:ssa : Strategisella palkitsemisella tavoitteet selväksi 

   Liimatainen, Marianne (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Oy Limente Ab:n kokonaispalkitsemisjärjestelmää sekä sen toimivuutta. Selvityksen alla oli, ohjasiko palkitsemisjärjestelmä työntekijöitä itseohjautuvuuteen sekä yrityksen tavoitteita kohti. ...
  • Työntekijöiden sitouttaminen : Opas esimiestyöhön 

   Timonen, Krista (2020)
   Tämä oli toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena tehtiin opas esimiestyöhön henkilöstön sitouttamisen näkökulmalla. Opinnäytetyö muodostui raportista ja sen liitteenä olevasta oppaasta. Opinnäytetyön tarkoitus oli ...
  • Työntekijöiden sitouttaminen yrityksessä 

   Wahlroos, Waltteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää, onko yrityksessä otettu huomioon työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen. Lisäksi tavoitteena oli löytää kehitysehdotuksia mahdollisiin havaittuihin ongelmiin. Yritys X on ...
  • Työntekijöiden tyytyväisyys palkitsemiseen 

   Metsäranta, Iina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyritykselle, mikä on palkitsemisen nykytila ja miten työntekijät kokevat palkitsemisen. Tarkoituksena oli myös selvittää työntekijöiden tyytyväisyys käytössä oleviin ...
  • Työntekijöiden työhyvinvoinnin ja ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen Motivire-palvelun avulla 

   Lindberg, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityön aiheena on työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen Motivire-palvelun avulla (Tapaus 1) ja ikäihmisten toimintakyvyn ja pidempään asumisen kotona tukeminen Motivire- palvelun ja Hyvinvointia Satakuntaan ...
  • Työntekijöiden, asiakkaiden ja organisaatioiden yhteistyö kehittämisen edellytyksenä : asiakaslähtöisyyden kehittäminen hyvinkääläisten nuorten aikuisten palveluissa 

   Rastas, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoite oli kehittää asiakaslähtöisyyttä nuorten aikuisten palveluissa Hyvinkäällä. Opinnäytetyön kohderyhmänä toimivat 18 – 25-vuotiaat nuoret aikuiset ja erityisesti heidän kanssa työskentelevät työntekijät. ...
  • Työnteon ajallinen hallinta ja tehokkuus 

   Tapanainen, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Porvoon Paalurakenne Oy, kuinka voitaisiin parantaa työntuottavuutta sekä ajanhallintaa työaikana. Yrityksessä oli todettu, että työntekoa voitaisiin tehostaa ja toivottiin uusia innovatiivisia ...
  • Työohje betonilaattojen halkeilun hallintaan 

   Haro, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda työohjeet paikallavalettavaien betonilaattojen halkeilun hallintaan. Tarve tälle insinöörityölle tuli, koska betonipinnoissa oli havaittu viimeisen vuoden aikana tavallista enemmän ...
  • Työohje linjasaneerauksen sähkösuunnitteluun elementtirakenteisissa kerrostaloissa 

   Meriluoto, Toni (2019)
   Insinöörityön tavoitteena oli tuottaa linjasaneerauksen sähkösuunnitteluun käytettävä työohje sekä suunnittelumallit insinööritoimisto Leo Maaskola Oy: n sähkösuunnittelu osaston käyttöön. Työssä keskityttiin elementtirakenteisiin ...
  • Työohje palkanlaskennan tueksi 

   Pulkkinen, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Stockmann Oyj Abp:n palkanlaskennalle työohje päivittäisen työn ja uusien palkanlaskijoiden perehdyttämisen tueksi. Työn tavoitteena oli selkeyttää toimeksiantajan ...
  • Työohjeet ja ohjaussuunnitelma hissikorille 

   Himmanen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö tehtiin KONE Industrial Oy:n Hyvinkään hissitehtaan vakiokorin valmistussolulle. Tehtävänä oli tehdä kaksi erilaista kalustusohjetta tuotantoon tulevalle uudelle hissikorimallille. Ensimmäinen kalustusohje oli ...