- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 6221-6240 / 21175

  • John Coltrane - Musiikilliset ilmiöt kappaleessa Grand Central 

   Mast, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössäni tutkitaan musiikillisia ilmiöitä modaalispainotteisessa kappaleessa Grand Central. Halusin tuoda tutkimuksessani esille John Coltranen improvisaation ilmiöitä sekä tutkia, kuinka hän käsittelee vallitsevaa ...
  • Johtajuuden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen ohjatun keskustelun avulla 

   Kallinen, Tiina; Paukkeri, Pauliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ohjattujen keskustelutyöpajojen avulla voidaan vahvistaa esimiesten johtajuutta ja työhyvinvointia. Opinnäytetyön kohdeyrityksenä toimi Suomen suurin finanssiryhmä OP. ...
  • Johtajuuden merkitys SFS-EN ISO 9001 -standardin käyttöönotossa talotekniikka-alan yrityksessä 

   Saarnio, Joel; Kallio, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena on luoda puitteet LVI-Trio-konsernille johtamisen kautta ottaa helposti käyttöön SFS-EN ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä. LVI-Trio-konsernin kasvun vuoksi sekä maailman ...
  • Johtajuuden yhteys työhyvinvointiin terveysalalla 

   Helin, Janine (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten johtajuus on yhteydessä työhyvinvointiin terveysalalla. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymyksenä tässä työssä oli: Miten johtajuus on yhteydessä ...
  • Johtajuus vapaaehtoistoiminnassa: ”Yhden ihmisen pitää olla se, joka kantaa vastuun siitä, että homma pyörii.” 

   Rieppola, Eija (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista on hyvä vapaaehtoisten johtaminen ja miten vapaaehtoisten johtamista voidaan kehittää. Aihetta tarkasteltiin Parasta Lapsille ry:n lasten- ja perheiden leiritoimintaan ...
  • Johtajuus, yhteistyö- ja alaistaidot näyttämöllä 

   Aaltonen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Johtajuus, yhteistyö- ja alaistaidot näyttämöllä -opinnäytetyö kertoo näyttämöteknisten esimiesten työnkuvasta ja rooleista eri teatterilaitoksissa. Opinnäytetyössä esitellään kirjoittajan omien näkökulmien lisäksi työkaluja, ...
  • Johtajuuteen kasvaminen 

   Pajamies, Marja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Coahing ja valmentava johtaminen ovat nousseet trendiksi valmentamisessa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tietyn coaching-valmennuksen merkitystä johtajana kasvamisessa ja sen vaikutusta omiin valintoihin, joita ...
  • Johtaminen Suomessa 2010-luvulla 

   Suomu, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkielmassa arvioidaan ja tarkastellaan Suomen Parhaat Työpaikat-kilpailuun osallistuneiden yrityksien johtamista. Lähtökohtana tutkielmalle on Suomen Parhaat Työpaikat-kilpailusta otetut kuusi yritystä ja niissä toteutuvaa ...
  • Johtamisen tekijät jotka edistävät hoitotyöntekijöiden työhyvin-vointia ja työssä pysymistä ikääntyneiden hoitotyössä : kirjallisuuskatsaus 

   Kopo, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla mitkä johtamiseen liittyvät tekijät edistävät hoitotyöntekijöiden työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä ikääntyneiden hoitotyössä. Pyrkimyksenä oli tehdä ...
  • Johtamisosaaminen lähiesimiestasolla 

   Karvinen, Anna-Elina; Kinnunen, Annika (2020)
   Opinnäytetyössä kuvaillaan, miten lähiesimiehet vaikuttavat koettuun työhyvinvointiin ja potilasturvallisuuteen sekä mitkä tekijät vaikuttavat johtamisosaamisen laatuun sosiaali- ja terveysalalla. Tavoitteena oli selvittää, ...
  • Johtamisosaaminen lähiesimiesten arvioimana 

   Rokosa, Henna (2020)
   Nykypäivänä lähiesimiehiltä odotetaan yhä parempaa johtamisosaamista vaatimusten kasvaessa muuttuvassa yhteiskunnassa. Työnkuva on laaja-alainen ja ja lähiesimiehen tulee sopeutua muuttuviin haasteisiin samalla kehittäen ...
  • Johtamisvalmennuksen vaikuttavuus : Espoon kaupunki 

   Taivassalo, Elli (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Espoon kaupungin johtamisvalmennuksen vaikuttavuutta. Kyseessä oli kaikille kaupungin uusille esimiehille suunnattu Espoolainen johtaminen omaksi -valmennus, joka uudistettiin ...
  • Johtavien toimistohotelliyritysten liiketoimintamallien analyysi alan kotimaisen toimijan liiketoiminnan kehittämiseksi 

   Koski, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin osana tuotantotalouden insinööritutkintoa Metropolia Ammattikorkeakoulussa yhteistyössä Business Center Papula Oy:n kanssa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia USA:n johtavia coworking-tiloja, ...
  • Johtokartan perustaminen Hausjärven kunnassa 

   Järvinen, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli johtokartan perustaminen Hausjärven kuntaan. Hausjärven kunnalla ei ollut sähköistä vesihuollon karttaa, ja vuonna 2017 ryhdyttiin hankkeeseen sellaisen perustamiseksi. Johtotietojärjestelmää ...
  • Johtokykymittauksen lämpötilakompensointi 

   Rautiainen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Janesko Oy kehittää monimittausjärjestelmää. Mittaamalla johtokykyä ja taitekerrointa sekä lämpötilaa laskee järjestelmä kolmekomponenttisen liuoksen eri komponenttien pitoisuudet järjestelmän sisältämien mallien ja niiden ...
  • Johtopuudutukset lonkkamurtumapotilaan kivun ensihoidossa : systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Nuutinen, Karoliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lonkkamurtuma on yleinen ja usein kiireetöntä sairaankuljetusta vaativa ongelma Suomen vanhenevassa väestössä. Lonkan murtuminen voi aiheuttaa sietämättömän kovaa kipua. Kivunhallinta on kivun aiheuttamien haitallisten ...
  • Johtosarjan suunnittelu ConceptCar-hankkeeseen 

   Koskinen, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa korielektroniikan johtosarja ConceptCar-hankkeeseen. Johtosarjan tarkoitus on jakaa erilaiset virta- ja signaalijohdot ajoneuvon eri toimilaitteille. ConceptCar-hanke ...
  • Johtosarjan suunnittelu ja valmistus 

   Marttinen, Emil (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä insinöörityössä suunniteltiin, valmistettiin ja dokumentoitiin uusi johtosarja Electric Raceabout -autoon. Uuden johtosarjan tarkoitus on korvata autossa jo oleva vanha johtosarja. Työ oli Metropolia Ammattikorkeakoulun ...
  • Johtoverkon viankorjauksen tilaus-toimitusprosessin kehittäminen : Elisa Oyj 

   Ahonen, Sari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty Elisa Oyj:lle. Elisa Oyj on johtava viestintäpalveluiden tuottaja Pohjoismaissa. Johtoverkon viankorjaus kuuluu organisatorisesti Tuotannon Verkonhallintaan. Työn tavoitteena oli kehittää johtoverkon ...
  • "Joka päivä haluaa oppia jotain uutta" : Etätukea vapaaehtoistyöhön -verkkokoulutus iäkkäiden vapaaehtoisten tueksi 

   Rikkinen, Marjo; Nuotio, Anni (2020)
   Iäkkäät vapaaehtoistyöntekijät ovat suuri voimavara yhteiskunnalle. Heidän jaksamiseensa ja tukemiseensa vapaaehtoistyössä tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Ikääntyneiden elämässä voi tapahtua muutoksia nopeastikin, ...