- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 6241-6260 / 21300

  • Joensuun kaupungin ulkovalaistusverkon valaisinsaneeraus 2019 

   Forsblom, Svante (2019)
   Insinöörityön päämääränä oli suunnitella valaisinvaihto Joensuun kaupungin katuvaloverkkoon. Valaisinkanta oli osittain hyvin vanhaa, käytössä en edelleen paljon elohopealampuilla varustettuja valaisimia. Lamppujen saatavuus ...
  • Joensuun taidemuseon huonekalukokoelmaan liittyvien arvojen ja merkitysten kartoittaminen Significance-menetelmän avulla 

   Pykäläinen, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut perehtyä Significance-menetelmän käyttöön ja sovellettavuuteen sekä selvittää sen avulla Joensuun taidemuseon huonekalukokoelmaan liittyviä arvoja ja merkityksiä. Significance on ...
  • Jogurttihapatteiden systemaattinen testaus 

   Kukkoniemi, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tavoitteena oli tutkia, onko eri hapatteiden välillä aistinvaraisesti tai kemiallisesti havaittavia eroja ja korreloivatko nämä tulokset keskenään. Työssä valmistettiin maustamattomia jogurtteja yhdeksällä eri ...
  • Johdannaiset ja sähkömarkkinat Pohjoismaissa 

   Rahikka, Roope (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, oliko kannattavaa toteuttaa sähkösuojaus vuoden 2013 ensimmäiselle kvartaalille. Tutkimuksessa tuotteina käytettiin sähkötermiiniä ja Contract for Difference ...
  • Johdanto modulaariseen rigaukseen : 3D-hahmojen kehittäminen osissa 

   Sievänen, Elina (2020)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee hahmojen rigausta modulaarisesti 3D-viihdeteollisuudessa. Rigauksella tarkoitetaan 3D-hahmon valmistelua animoitavaksi ja tässä kontektissa modulaarisuus tarkoittaa, että tuloksena syntynyt ...
  • Johdanto älysopimuksiin 

   Piironen, Petteri (2020)
   Insinöörityössä tutkittiin älysopimuksia uutena teknologiana ja perehdyttiin niiden käyttötarkoituksiin, hyötyihin ja haasteisiin. Työ toteutettiin itsenäisenä tutkimuksena. Insinöörityön tavoite on tarjota lukijalle ...
  • Johdatus aikuisen alkajan sellonsoitonopetukseen 

   Viitanen, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aikuiset alkajat instrumenttiopetuksessa on vähän tunnettu ja tutkittu ilmiö. Kiinnostukseni ja tiedontarpeeni aikuisten opettamiseen johdatti minut tutustumaan aiheeseen lähemmin. Opinnäytetyössäni on kaksi osaa, joista ...
  • Johdatus animoituun infografiikkaan ja sen tekoprosessiin 

   Anttonen, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena on esitellä lukijalle mitä on animoitu infografiikka, milloin sitä voidaan pitää onnistuneena sekä kertoa animoidun infografiikan tekoprosessista painottaen prosessin tarinankerronnallista puolta. ...
  • Johdatus digitaalisen valokuvan värinhallintaan 

   Partanen, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää digitaalisen valokuvan värinhallintaa. Lähtökohtana työlle oli esittää aiheen tarpeellisin tieto mahdollisimman selkeässä ja tiiviissä muodossa. Työssä selvitetään mitä asioita ...
  • Johdatus lääketieteellisen säteilyn diagnostiseen käyttöön : opetusvideo uusille röntgenhoitajaopiskelijoille 

   Granqvist, Kai; Kronholm, Mirko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyönämme käsikirjoitimme, kuvasimme ja leikkasimme opetusvideon aiheesta lääketieteellisen säteilyn diagnostinen käyttö. Video tehtiin yhteistyössä HUS-Röntgenin ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Aihe opinnäytetyölle ...
  • Johdatus Max Bruchin viulukonserttoon nro 1 

   Salin, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee romantiikan ajan säveltäjän Max Bruchin ensimmäistä viulukonserttoa g-mollissa. Konsertto on hyvin tunnettu teos, jota monet viulistit ovat soittaneet. Se on myös teknisesti haastava teos, joka ...
  • Johdatus nykyaikaiseen ajovalotekniikkaan 

   Arffman, Ville; Nousiainen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan uusimpia ajovalotekniikoita sekä tuotetaan niistä verkko-opetusmateriaalia ammattikoulujen käyttöön. Työn tilaaja on HMV-systems. Työn tavoitteena on perehdyttää lukija ymmärtämään ...
  • Johdatus turva-automaation ohjelmointiin 

   Saukkonen, Santtu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityössä perehdyttiin turvallisuusajatteluun koneiden ja tuotantolaitosten suunnittelussa, käytössä ja kunnossapidossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin turva-automaation ohjelmointiin ja ohjelmoinnin suunnitteluu ...
  • Johdolle suunnattu coaching kasvun mahdollistajana 

   Vikman, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Uudenmaan ELY-keskukselle. Opinnäytetyön päätavoitteena oli tuoda esille ELY-keskuksen organisoiman coaching-ohjelman läpikäyneiden yritysten ajatuksia ja kokemuksia toteutuksesta. ...
  • Johdon ja alaisten välinen luottamuspääoma : Yritys X 

   Venäläinen, Jenna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Yritys X:n johdon ja alaisten välinen luottamuspääoma. Yritys X on pieni sosiaalialan yritys. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten luottamus ilmenee ja vaikuttaa Yrityksessä X sekä mitä ...
  • Johdon laskentatoimen raportoinnin kehittäminen palvelualan yrityksellä : Case: Med Group 

   Tennilä, Iiro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä selvitettiin yhden sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksen käyttämiä raportointimalleja sekä pyrittiin luomaan kokonaiskuva siitä, millaista sisäinen laskenta palvelualan muillakin yrityksillä on. Työtä ...
  • John Bonham : Analyysi neljästä rumpukompista Led Zeppelin -yhtyeessä 

   Anttila, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkin opinnäytetyössäni rockhistorian merkittävimpiin yhtyeisiin kuuluvan Led Zeppelin -yhtyeen rumpalin John Bonhamin uraa alkuajoista aina Bonhamin kuolemaan asti. Työhöni sisältyy myös Bonhamin soittokaluston esittely ...
  • John Cage: Ryoanji : Basistin sukellus kivipuutarhaan 

   Hanhikoski, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni kertoo John Cagen teoksen Ryoanji valmistamisesta esitykseen. Metropo-lia Ammattikorkeakoulun konsertti, jossa teos esitettiin, oli osa Musica Nova -festivaalia, joka on nykymusiikkiin keskittynyt festivaali. ...
  • John Coltrane - Musiikilliset ilmiöt kappaleessa Grand Central 

   Mast, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössäni tutkitaan musiikillisia ilmiöitä modaalispainotteisessa kappaleessa Grand Central. Halusin tuoda tutkimuksessani esille John Coltranen improvisaation ilmiöitä sekä tutkia, kuinka hän käsittelee vallitsevaa ...
  • Johtajuuden ja työhyvinvoinnin vahvistaminen ohjatun keskustelun avulla 

   Kallinen, Tiina; Paukkeri, Pauliina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten ohjattujen keskustelutyöpajojen avulla voidaan vahvistaa esimiesten johtajuutta ja työhyvinvointia. Opinnäytetyön kohdeyrityksenä toimi Suomen suurin finanssiryhmä OP. ...