- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 6261-6280 / 20880

  • Jäteastioiden varastoinnin ja huollon kehittäminen 

   Parkkali, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jätehuollon toimeksiannosta. Tavoitteena oli selvittää asiakaskiinteistöille toimitettavien uusien jäteastioiden määrä sekä suunnitella niihin liittyvät ...
  • Jätehuollon kehittäminen korjaustyömaalla 

   Tolonen, Ilari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön aihe on jätehuollon kehittäminen korjaustyömaalla ja työ tehtiin Consti Julkisivut Oy:n asuntokorjausyksikölle. Asuntokorjausyksikössä halutaan parantaa jätehuollontoimintatapoja, koska on havaittu, ...
  • Jätehuollon tehostaminen työmailla 

   Pulkkinen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö tehtiin NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Yrityksessä oli havaittu rakennustyömaiden jätehuollossa olevan paljon parannettavaa, niin jätemäärien kuin jätehuollon logistiikankin osalta. ...
  • Jätehuoltotoimintojen kustannusten ja kannattavuuden mittaaminen logistiikka-alan yrityksessä 

   Jokela, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tarve tämän työn tekemiselle nousi Hakonen Solutions Oy:n halusta mitata jätehuoltotoimintojensa kustannukset, tulot ja kannattavuus. Insinöörityön tavoitteena olikin mitata juuri nämä asiat mahdollisimman tarkasti. Lisäksi ...
  • Jätemäärän vähentäminen tuotantovaiheessa 

   Hautamäki, Suvi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö tehtiin SRV Rakennus Oy:n toimitilatuotannolle. Työ toimii teoriapohjana SRV:n jätehuoltosuunnitelman päivitykselle. Jätehuoltosuunnitelmaan päivitys nähtiin SRV:llä tarpeelliseksi, koska nykyisessä ...
  • Jätepaalaimen kokoonpanon dokumentointi 

   Jussilainen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Europress Group Oy:lle jätepaalaimen kokoonpanoon täydelliset kokoonpano-ohjeet ja laaduntarkastuspöytäkirja. Kokoonpano-ohjeiden avulla uuden tuotteen kokoonpanon työvaiheet saataisiin ...
  • Jätepuristimen tuotekehitys 

   Rantanen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön aiheena oli tuotekehitystyö. Työ tehtiin Europress Group Oy:lle, joka on erikoistunut tarjoamaan erilaisia ratkaisuja jätehuoltoon ja kierrätykseen. Työn tavoitteena oli suunnitella yrityksen eräästä ...
  • Jäteraportoinnin kehittäminen keräysvälinekohtaisen punnituksen avulla 

   Nuutinen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä kehitysprojekti tehtiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ...
  • Jäteveden lämmöntalteenoton hyödyntäminen asuinkerrostalossa 

   Torvinen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoitus on tutkia jäteveden lämmöntalteenoton hyödyntämistä asuinkerrostaloissa ja tutkia järjestelmän hyödyntämistä kaukolämmitteisessä rakennuksessa, kun lämmöntalteenottoa käytetään käyttöveden ...
  • Jäteveden lämmöntalteenotto 

   Grönholm, Maiju (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Jäteveden lämmöntalteenotto on Suomessa aiheena melko uusi ja tulevaisuudessa rakentamismääräysten kiristyessä tarvitaan yhä enemmän keinoja energian säästämiseksi. Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää, minkälaisia ...
  • Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä asuinkerrostalossa 

   Hupponen, Janne (2020)
   Uudisrakennusten energiatehokkuus on parantunut viime vuosina merkittävästi. Ulkovaipan lämmöneristävyysvaatimuksia on kiristetty ja poistoilmasta otetaan lämpöä talteen tehokkailla LTO-laitteilla. Uudiskerrostaloissa ...
  • Jäteveden purkuputken yhteydessä syötetyn hapen vaikutukset vesistöön 

   Martelin, Eveliina (2020)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin SansOx Oy:n kehittämän ilmastuslaitteen, Oxtuben vaikutuksia järviympäristöön, sen ollessa asennettuna jäteveden purkuputken yhteyteen. Työn tarkoituksena oli saada tietoa ilmastuslaitteen ...
  • Jätevedenpuhdistamon energianseurantajärjestelmä 

   Lallukka, Samppa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityön tavoitteena oli parantaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Viikinmäen jätevedenpuhdistamon sähköenergian seurantajärjestelmää. Työ koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja käytännön osuudesta. ...
  • Jätevedenpuhdistuslaitoksen paineilmajärjestelmän kehittäminen ja kustannusten selvittäminen 

   Koponen, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Viikinmäen Jätevedenpuhdistuslaitokselle. Lähtökohtana olivat laitoksen kunnossapitopäällikön toive selvittää paineilmatuotantoon liittyvät käyttökustan-nukset ja ilmankulutuksen seuranta laitoksen ...
  • Jätevedenpumppaamon käyttöönottoprosessin kehittäminen 

   Saarinen, Perttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY ylläpitää, operoi ja käyttöönottaa jätevedenpumppaamoita pääkaupunkiseudulla. Jätevedenpumppaamon käyttöönotto on monivaiheinen prosessi, johon osallistuu useita eri ...
  • Jätevesijärjestelmät haja-asutusalueella 

   Yli-Monni, Janne (2020)
   Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin jätevesijärjestelmiin. Työ rajattiin haja-asutusalueiden järjestelmiin, koska taajama-alueella sijaitsevat kiinteistöt pääosin kuuluvat kunnallisen jätevesiverkoston ...
  • Jätevesilaitteiston tiiviyden laadunvarmistus 

   Miettinen, Jarno (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eri toimintatapoja todentaa jätevesilaitteiston tiiviys. Lisäksi tutkittiin syitä, mitkä ovat johtaneet jätevesilaitteiston vuotoihin. Tavoitteena oli tehdä viemärin tarkastuspöytäkirja ...
  • Jätevesipumppaamoiden vikojen hallinta ja ennakointi 

   Hakala, Laura (2019)
   Kirkkonummen Vesi vastaa Kirkkonummen kunnallisen vesihuoltoverkoston piiriin kuuluvien jätevesihuollosta. Työssä keskitytään analysoimaan Kirkkonummen Veden jätevesiverkostojen pumppaamoiden kunnossapidon, huollon, ...
  • Jätevesipumppamoiden CE-merkintä 

   Bjerstedt, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vuoden 2013 heinäkuun alusta lähtien EU:n alueella käytetyille rakennustuotteille alettiin vaatia rakennustuoteasetuksen mukaista pakollista CE-merkintää. Kyseisen asetuksen voimaan astumisen jälkeen kaikilla rakennustuotteilla, ...
  • Jätevirtojen analysointi sekä jätehuollon kehitys 

   Väliaho, Emma (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida yrityksen jätevirrat tarkemmin syntypaikkojen mukaan ja selvittää eri osista taloa sekä eri toiminnoista syntyvät jätteet ja jätteen määrät. Tuotannosta, toimistoista ja keittiöstä ...