- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 9426-9445 / 20983

  • Lähiliikenteen kunnossapidon tuotannonsuunnittelijan ja vuoropäällikön tehtävien kehittäminen organisaatiomuutoksen kautta 

   Kalkko, Alina (2019)
   Tämä insinöörityö on tehty VR-Yhtymä Oy:lle syksyn 2018 aikana. Työn tavoitteena oli kuvata tuotannonsuunnittelijan ja vuoropäällikön tehtävien nykytila sekä analysoida nykytilaa ja siinä ilmenneitä haasteita ennen ...
  • Lähiruoan toimitusketjun kehittäminen 

   Tiesalo, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin lähiruoan toimitusketjua tuottajilta päivittäistavarakauppaan. Tavoitteena oli selvittää nykyisiä käytäntöjä ja mahdollisia ongelmia toimitusketjussa. Lähiruoan kulutus on kasvava trendi. ...
  • Lähiverkon aktiivilaitteiden dokumentointi palvelun ostajan näkökulmasta 

   Turunen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö tehtiin Yleisradio Oy:n tarpeista selvittää lähiverkon aktiivilaitteiden dokumentointia palvelun ostajan näkökulmasta. Työssä selvitetään, kuinka Yleisradion tulisi dokumentoida lähiverkon aktiivilaitteet, ...
  • Lähiverkon SIP-Matkapuhelin 

   Mäkinen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Projektissa tutustutaan Asterisk-palvelimen luontiin sekä siihen mitä mahdollisuuksia matkapuhelimella on lähiverkossa, kun Asterisk-palvelin on käytössä sekä samassa verkossa. Projekti luodaan kotiympäristössä ja ...
  • Lähiyhteisön ohjaus nuoren oman elämän suunnittelun tukena Validia Ammattiopistossa 

   Vakkala, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli tukea nuoren oman elämän suunnittelua Validia Ammattioppilaitoksen asuntolassa. Työn tarkoituksena oli kehittää lähiyhteisön ohjaustoimintaa. Kehittämistyössäni nuoren ...
  • Lähiympäristön eleohjaimen käytettävyystutkimus 

   Virta, Markus; Nyberg, Miska (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli arvioida eleohjaimen prototyypin käytettävyyttä käytettävyystestauksen avulla. Eleohjain on ranneke, joka mahdollistaa sähkölaitteiden käytön langattomasti lähietäisyydellä. Opinnäytetyössä ...
  • Lähiympäristön eleohjain : Konseptointi käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmin 

   Hiidenkari, Peppi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Lähiympäristön eleohjain -projekti on Metropolia Ammattikorkeakoulun vuoden 2014 syksyllä käynnistämä hanke, joka saa rahoituksensa Tekesin Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -ohjelmasta. Osallistuin projektin ...
  • Lähiöiden tiivistämisen mahdollisuudet 

   Järvi, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä selvitettiin lähiöitä tiivistävään rakentamiseen liittyviä ongelmia ja etuja. Näihin liittyvät erityisesti taloudelliset näkökulmat. Osapuolia prosessissa ovat maan-omistajat, rakentajat ja kunnat sekä ...
  • Lähtevien kuljetusyksiköiden tunnistamisen automatisointi 

   Pojanluoma, Miika (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen lähtevien kuljetusyksiköiden tunnistamisen automatisoinnin mahdollisuutta ja tuottaa tekninen ratkaisu sen toteuttamiseksi. Automatisoinnilla halutaan parantaa ...
  • Lähtevyyden parantaminen tunnelilouhinnassa 

   Jantunen, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä tunnelilouhinnassa katkon lähtevyyden parantamiseen ja tähän vaikuttaviin tekijöihin, kun työtä tehdään poraus- ja panostusmenetelmällä. Lähtevyydellä tarkoitetaan prosenttilukua ...
  • Lähtölaukaus laadunhallintaan : laadun kehittäminen ja laatukäsikirja Keravan äitiysneuvolassa 

   Hell, Riina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni oli kolmevaiheinen tutkimuksellinen kehittämistyö. Työn tarkoitus oli selvittää Keravan neuvolan tämänhetkinen laatuprofiili, määritellä ja priorisoida laadun kehittämiskohteet sekä kirjoittaa laatukäsikirja ...
  • Lähtölogistiikan laadun mittaaminen ja kehittäminen, Case Oy Sinebrychoff Ab 

   Lankinen, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Suomen panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden markkinajohtajan Oy Sinebrychoff Ab:n Keravan panimon suorajakelun lähtölogistiikkaa sekä sen kehittämistä, ei kustannusten vaan laadun kannalta. ...
  • Lähtötietoaineistot ja neuvottelumenettely ratahankkeen elinkaarihankinnassa 

   Ranta, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin teknisten lähtötietojen laadun vaihtelun vaikutuksia elinkaarihankkeen neuvottelumenettelyvaiheen tarjoussuunnitteluun liittyvässä vuoropuhelussa. Työn tavoitteena oli tunnistaa ongelmakohtia, ...
  • Lämmittelyharjoituksia sellistille 

   Mattila, Pieta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kehitin opinnäytteenäni lämmittelyharjoituksia sellonsoittajille. Vaikka useista harjoituskokoelmista löytyy materiaalia, jolla on yhtymäkohtia lämmittelyvihkooni, kokonaisuudessaan tämän kaltaista opasta ei tietääkseni ...
  • Lämmityksen ja sähkön sääkorjaustapojen analysointi 

   Mattsson, Jan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tavoitteena oli analysoida sääkorjausmenetelmän toimivuutta nykyajan kiinteistöissä sekä selvittää ja ymmärtää sen ongelmia. Lisäksi tavoitteena oli selvittää jäähdytyksen sääkorjauksen tarvetta Suomessa. Insinöörityön ...
  • Lämmityksen toteutuneiden säätökäyrien vertaaminen suositussäätökäyriin 

   Salo, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä tavoitteena oli tarkastella Suomen Talokeskus Oy:n tarkastuspalvelussa olevien kohteiden käytössä olevia säätökäyriä ja laatia niiden perusteella uudet paikkakuntakohtaiset suositussäätökäyrät. Lisäksi ...
  • Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien hybridiratkaisut 

   Peltola, Tiia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä insinöörityössä selvitetään ja perehdytään siihen, mitä ovat hybridilämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Työssä käsitellään, mitä osia järjestelmät sisältävät ja mistä kaikesta lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ...
  • Lämmitys- ja jäähdytyskaavioiden toiminnallisuuden dynaamiset tarkastelut maalämpökytkennässä 

   Seppälä, Lari (2019)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin monimutkaisen lämmitys- ja jäähdytyskytkentäkaavion toimivuutta maa- ja kaukolämpökytkennässä sekä pyrittiin optimoimaan mahdollisimman toimiva esimerkkikytkentä. Työ tehtiin Optiplan Oy:n ...
  • Lämmitysjärjestelmän perusparannus linjasaneerauksen yhteydessä 

   Leivonen, Esa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityöni tavoitteena oli perehtyä kaukolämmöllä lämpiävän vesikiertoisen patteriverkoston toimintaan ja siihen liittyvän perussäädön toteutuksen eri vaiheisiin. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä linjasaneeraushankkeen ...
  • Lämmitysjärjestelmän saneeraus 

   Tirkkonen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kohdekiinteistön energiankulutus rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 -ohjeita noudattaen sekä määrittää nykytilanteen E-luku ja luokka. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko ...