- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

  • Jatkoväylällä : Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun 

   Autti, Soili; Brandtberg, Marja; Bågeberg, Daniel; Hohenthal, Tuula; Hämäläinen, Mari; Höglund, Tuula; Ikonen, Piia-Elina; Ikonen, Roosa; Juutilainen, Päivi-Katriina; Järvelä, Petteri; Kaartinen, Anne; Kankkunen, Vesa; Kari, Outi; Kaskes, Katariina; Kojo, Hannele; Kokko, Teemu; Kuoppala, Eeva; Käyhkö, Ritva; Lahti, Mikko; Laurila, Hannu; Liukkonen, Niina; Lätti, Mervi; Miettinen, Anne; Moilanen, Helinä; Muhonen, Riitta; Myrsky, Tiina; Mäkelä, Nina; Männynsalo, Jarkko; Niku, Virpi; Paldan, Eine; Pesonen-Sivonen, Tarja; Petäjä, Terhi; Potinkara, Taru; Purmonen, Pilvi; Putkuri, Päivi; Rytkölä, Tiina; Saviluoto, Ritva; Sissonen, Kaisa; Turunen, Minna; Valtonen, Pia; Väyrynen, Eine
   Xamk Kehittää 55 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä kirjassa kuvataan Jatkoväylä-hankkeen tuloksina ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä syntyneitä rakenteita, kokemuksia ja toimintamalleja jatkoväyläopinnoista ja -ohjauksesta. Nämä tiivistyvät ...
  • Jatkoväyläopinnot ja -ohjaus : Valtakunnalliset suositukset jatkoväyläopintojen ja -ohjauksen järjestämiseen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä 

   Juutilainen, Päivi-Katriina; Lätti, Mervi; Paldan, Eine; Ikonen, Piia-Elina
   Xamk Inspiroi 5 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valtakunnallisten suositusten taustavaikuttajina ovat olleet koulutuspoliittinen tahto opintojen nopeuttamisesta ja 1.1.2018 voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi, joka kannustaa ammatillisen koulutuksen oppilaitoksia ...
  • Kaakon kätketyt aarteet 

   Lehtinen, Laura
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaakon kätketyt aarteet on Miljöömatkailu-hankkeen julkaisu, joka pyrkii edistämään kulttuuriperintöarvoja vaalivaa matkailun kehittämistä. Hankkeen neljä kohdetta Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Maailmanperintökohde ...
  • Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen edistäminen : Toimintamalli ja ketteriä kokeiluja 

   Ollanketo, Anna
   Xamk Kehittää 36 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, 2018)
   Kilkas – Kilpailukykyä ja kasvua ulkomaalaisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistämisen edistämiseksi -hanke oli viiden ammattikorkeakoulun verkostohanke, jolle myönnettiin ESR-rahoitus vuosille 2016–2018. Hankkeen ...
  • Kasvisruoka- ja leivontaohjeita ammattikeittiöille. Veget ja hiilet haltuun -hanke 

   Ylönen, Merja; Koljonen, Eeva
   Xamk Inspiroi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä -hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut hävikin vähentämisen lisäksi kasvisruokatarjonnan lisääminen ammattikeittiöissä. Työelämän toimijoille järjestetyissä ...
  • Katsaus Etelä-Savon TKI-toiminnan kaupallistamiseen 

   Karjalainen, Jari
   Xamk Kehittää 18 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Mielenkiinto alueellisia tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiä kohtaan on viime vuosina kasvanut, ja niiden merkitys yhtenä keskeisenä alueiden välisen kilpailun elementtinä on käynyt yhä ilmeisemmäksi. Etelä-Savossa on jo ...
  • Kaupallistuva korkeakoulutus. Mietintö koulutusmarkkinoiden mahdollisista ominaispiirteistä 

   Altarriba, Elias
   Xamk Kehittää 86 (Kaakkouis-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä teoksessa pohditaan korkeakoulutuksen asemaa tietoyhteiskunnassa ja kaupallistetun korkeakoulutustoiminnan mahdollisia erityispiirteitä. Tietoyhteiskuntakehitys ja globalisaatio muuntavat monia perinteisiä ...
  • Kehittyvä maaseutuyrittäjyys : Selvitys yritysryhmähankkeiden toiminnasta 

   Hänninen, Jarmo; Karjalainen, Jari
   Xamk Inspiroi 7 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Maaseudun elinkeinojen kehittyminen on viime aikoina ollut pääasiassa pienyritysten varassa. Samanaikaisesti on perinteisestä maa- ja metsätalousyrittäjyydestä pyritty aiempaa enemmän kohden monialayrittäjyyttä yhdistämällä ...
  • Kehittäminen kirittää opetusta : Esimerkkejä hyvinvoinnin koulutusalan pedagogisesta kehittämisestä 

   Ryttyläinen-Korhonen, Katri
   Xamk Kehittää 27 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tähän julkaisuun on koottu yhteisesti jaettavaksi käytännöllisiä esimerkkejä hyvinvoinnin koulutusalan opettajien oman työn kehittämisestä, pedagogisesta osaamisesta ja vahvuuksista, erilaisista pedagogisista ratkaisuista ...
  • Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017 

   Haapala, Anu
   Xamk Kehittää 30 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hyvinvointi ja sen kestävyys on yhä useammin esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vahvasti hyvinvointi on ollut esimerkiksi Suomi100-keskustelussa, jossa hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on asetettu tavoitteeksi ...
  • Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2019 

   Haapala, Anu; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk kehittää 103 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä julkaisu on kolmas Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) kestävän hyvinvoinnin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) kuvaava artikkelikokoelma. Joka toinen vuosi ilmestyvän julkaisun tarkoituksena ...
  • Kiinteistöhuollon ohjeistukset ja toimintamallit : Energiatehokkuushanke Ecool 

   Tuliniemi, Erja; Kuokkanen, Eveliina; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä Kiinteistöhuollon ohjeistukset ja toimintamallit -teoksessa on esitetty Ecool-hankkeen (Ecool) aikana esille nousseita aihepiirejä ja tehtyjä havaintoja kiinteistöjen energiatehokkuusasioissa. Markkinoilta on saatavilla ...
  • Kimpassa syömään - ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu 

   Rautiainen, Teija; Kaukonen, Niina; Suopelto, Lea; Parkkinen, Nina; Hujanen, Seppo; Pyhähuhta, Tarja; Trygg, Virpi; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Inspiroi 11 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä tutkimuspäällikkö Teija Rautiaisen toimittamassa julkaisussa alan asiantuntijat käsittelevät eri näkökulmista ikääntyvien ruokailuun ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Etelä-Savon maakunnan SOTE-koordinaattori Niina ...
  • Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä 

   Kuoppala, Eeva; Aalto, Seija; Eklöf, Niina; Ihalainen, Niina; Ikonen, Piia-Elina; Jääskeläinen, Pia; Kankkunen, Vesa; Korpijärvi, Juha; Lampi, Mikko; Myllylä, Yrjö; Taimela, Sini; Toukkari, Pia-Mariana; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 97 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhtenä strategisena kärkenä on tulevaisuuslähtöinen oppiminen. Tällä tarkoitetaan ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja tutkimusta, tulevaisuuden ammattien vaatiman osaamisen ...
  • Kokeiluilla yrittäjyyttä ja yhteistyötä : SHAKE - innovaatiokokeilujen uusi malli 

   Kantanen, Maisa; Torniainen, Anna-Maija
   Xamk Kehittää 21 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   SHAKE innovaatiokokeilujen uusi malli -hankkeessa testataan ja tuotekehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvia uuden yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisen kokeiluja. Tavoitteena on luoda ilmiöpohjaisesti ja ...
  • Koulumatka turvalliseksi 

   Hietapakka, Jukka
   Xamk Kehittää 88 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
  • Kuinka arkistoida sosiaalista mediaa? 

   Kirmo, Outi; Kosonen, Miia (2017)
  • Kuvallisuus ja pelillisyys tupakoinnin ehkäisyssä. Menetelmäkokeiluja yläkoulussa ja toisella asteella 

   Purhonen, Kirsi; Kauronen, Marja-Leena; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk kehittää 85 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Versus-hankkeessa kehitettiin tupakkatuotteiden käytön ehkäisyssä käytettäviä pelillisen vertaisvaikuttamisen menetelmiä yläkoulun 9.-luokkalaisten ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveystiedon ...
  • Kymenlaakso ennakoi. ”Pitkät päälle ja katse eteenpäin” 

   Myllylä, Yrjö; Peltola, Satu; Poikolainen, Jaana; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Kehittää 89 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kymenlaaksossa on voimakas tahtotila monen muun maakunnan tavoin kehittää koulutusja osaamistarpeiden ennakointia. Taustalla ovat muun muassa osaavan työvoiman rekrytointikysymykset. Tavoitteena on myös hahmottaa, mihin ...
  • Kymenlaakson biotalouden tiekartta 2025 

   Tallinen, Kirsi; Räty, Ville
   Xamk kehittää 78 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Kymenlaaksossa on vahva tahtotila saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Tätä tavoitetta edistetään vahvasti maakunnan strategiatyön kautta. Biotalouden tiekartan 2025 laatiminen on osana tätä työtä, ja tiekartan ...