- Selaus nimekkeen mukaan Julkaisut

Viitteet 1008-1027 / 1133

  • Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus osaamiseen teknologia-alalla 2025 : Haastattelututkimuksen tuloksia 

   Manninen, Anneli; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä teknologiaennakoinnin raportti perustuu pääosin haastatteluihin, ja se kertoo teknologiatoimialan näkemyksiä tulevaisuuden muutostekijöistä sekä niiden vaikutuksesta omaan toimintaan ja osaamistarpeisiin. Ennakointityö ...
  • Tulevaisuuden näkymiä työterveyshuoltoon 

   Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Työterveyslaitos, 2020)
   Yhteiskunta ja työelämä ovat muutoksessa. Megatrendit muuttavat maailmaa ja Suomea siinä samalla. Teknologian murros, digitalisaatio, tekoäly sekä robottien lisääntyvä hyödyntäminen eri aloilla muuttavat työelämää. Muutos ...
  • Tulevaisuuden työpaikat luodaan pk-yrityksissä 

   Sekki, Antti (Keskisuomalainen Oyj, 2016)
   Tulevaisuuden työpaikat luodaan pk-yrityksissä
  • Tulevaisuus tehdään yhdessä kehittämällä : Teknologiaa ja osallistamista kuntien murroksessa 

   Kortesalmi, Marilla; Hirvikoski, Tuija; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Globalisoituvassa maailmassa paikallisen elinvoimasuuden merkitys korostuu. Tulevaisuudessa alueet ja kaupungit ovat kehityksen edelläkävijöitä. Ne pystyvät tarjoamaan avoimia innovaatioympäristöjä eri toimijoille. Näiden ...
  • Tulevaisuus turvassa! : Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus turvallisuusalaan ja sen osaamistarpeisiin 

   Manninen, Anneli; Meristö, Tarja; Laitinen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä raportti kuvaa tulevaisuuden muutosvoimia, jotka muokkaavat turvallisuusalan klusteria ja sen osaamistarpeita. Tarkastelun keskiössä ovat BOAThankkeessa sovellettavan Triple Helix -viitekehyksen mukaisesti Itämeren ...
  • Tunnista organisaatiosi osaaminen 

   Korkiakangas, Mailis (Siivoussektori, 2016)
   Organisaatio tarvitsee erilaista osaamista jokapäiväisistä tehtävistä selviämiseen. Kasvuun ja tuloksiin pohjautuvassa toimintakulttuurissa unohtuu usein, millaisella osaamisella asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa. ...
  • Tuore kenttäkäsikirja yhdenmukaistaa palontutkintaa 

   Kytömäki, Linnea; Martikainen, Soili (Palo- ja pelastustieto, 2018)
   Palontutkinnan käsikirjan tavoite on kehittää ja yhdenmukaistaa kohteessa tehtävää paikkatutkintaa ja varmistaa, että tutkinta tehdään kokonaisvaltaisesti tutkijasta riippumatta.
  • Turvakävellen turvallinen koulu 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea-koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä ...
  • Turvallinen tapahtuma : Opas oppilaitosten ja korkeakoulujen tapahtumajärjestäjälle 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tänä päivänä oppilaitokset ja korkeakoulut toimivat aktiivisesti tapahtumien järjestäjinä ja on ollut ilahduttavaa huomata, miten monipuolisia ja -ilmeisiä tapahtumia meille kaikille on tarjolla. Tämä opas on syntynyt ...
  • Turvallinen, väkivallaton koulu ja päiväkoti 

   Martikainen, Soili; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Koulun ja päiväkodin ennakoiva turvallisuusjohtaminen on laaja ja haastava tehtäväkenttä. Vaikka johtaminen lähtee liikkeelle ylimmän johdon toimista, tarvitaan sen toteuttamiseen koko henkilökunnan sitoutumista ja ...
  • Turvallisesti ulkomaille - opiskelijan opas 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Turvallinen opiskelu- ja työympäristö on myös ulkomailla jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen oikeus, eikä siitä voi tinkiä missään olosuhteissa. Sinulla opiskelijana on tärkeä, oma roolisi turvallisuuden varmistamisessa. ...
  • Turvallisuuden muutosjohtaminen 

   Westlund, Vilho; Martikainen, Soili (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu, 2019)
  • Turvallisuuden tunne kauppakeskuksissa monen tekijän summa 

   Heinonen, Jarmo; Airaskorpi, Aaro; Hallikas, Johanna; Kojo, Jonna; Suokas, Terhi; Tuhkanen, Tiia (Elintarviketieteiden seura, 2015)
   Asiakkaan ja työntekijöiden turvallisuuden tunteeseen kauppakeskuksissa vaikuttavat eniten vartijan ja poliisin läsnäolo, valvontavälineet, valaistus sisätiloissa ja paikoitushallissa sekä työntekijöiden turvallisuuskoulutus.
  • Turvallisuus osana ammattikorkeakoulun yhteiskunnallista vastuuta 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Menestyvä ja elinvoimainen korkeakoulu toimii vastuullisesti, kun se huolehtii kokonaisvaltaisesti turvallisuudestaan. Jotta tähän päästään, edellyttää se koko korkeakouluyhteisön huomioimista niin opiskelijoiden, henkilöstön ...
  • Turvallisuusjohtaminen varhaiskasvatuksen tukena - lapsen oikeus turvalliseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen 

   Ranta, Tiina; Martikainen, Soili
   Laurea Julkaisut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Varhaiskasvatuksella on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä edistettäessä lasten kokonaisvaltaista kehitystä, oppimista, kasvua, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on olla ...
  • Turvallisuusjohtamisen kehitysideat 

   Martikainen, Soili; Ranta, Tiina (Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu Oy, 2015)
   AMK-päivillä oli ensimmäistä kertaa esillä turvallisuusjohtaminen omana teemanaan. Miten ammattikorkeakouluissa voidaan jatkossa tunnistaa uusia riskejä ja kehittää turvallisuustyötä johtamisen ja riskienhallinnan keinoin? ...
  • Turvallisuutta vanhojen ihmisten kotihoitoon yhteiskehittämisen keinoin 

   Martikainen, Soili; Palo, Lilja (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, 2018)
   Vantaan kaupungin ikääntyneiden avopalvelut ja Laurea-ammattikorkeakoulu tarttuivat kotihoidon turvallisuuden haasteisiin yhteiskehittämisen keinoin. Laurean opiskelijat järjestivät kotihoidon henkilökunnalle kaksi saman ...
  • Tutkimus yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmästä 

   Paasonen, Jyri; Paasonen, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksessa on selvitetty yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmän nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tutkimus on toteutettu viiden eri aineiston avulla. Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa uutta tietoa koulutusjärj ...
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta oppimisympäristönä ammattikorkeakouluissa : Kehittämässä valmennusta ja valmentamassa kehittämistä 

   Kuhmonen, Annemari; Pirilä, Mirkka; Ranta, Liisa; Tuohimaa, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Millainen on tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta oppimisympäristönä? TKI-osaajavalmennushankkeessa eri ammattikorkeakoulujen edustajat oppivat toisiltaan ja omien kehittämistehtäviensä kautta tutkimus-, kehittämis- ...
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa : Kehittämässä valmennusta ja valmentamassa kehittämistä 

   Kuhmonen, Annemari; Pirilä, Mirkka; Ranta, Liisa; Tuohimaa, Hanna; Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Millainen on tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta oppimisympäristönä? TKI-osaajavalmennushankkeessa eri ammattikorkeakoulujen edustajat oppivat toisiltaan ja omien kehittämistehtäviensä kautta tutkimus-, kehittämis- ...