"Bärlund, Heidi" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

  • Att möjliggöra en känsla av sammanhang för äldre med demenssjukdom : Ett personalperspektiv 

   Bärlund, Heidi (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   I dagens läge försöker man satsa alltmer på att äldreomsorgen ska utgå från ett salutogent synsätt istället för ett patogent synsätt. Tanken är att de äldre ska ha rätt till att uppleva sin vardag som meningsfull, begriplig ...
  • Stödjande av elevers självkänsla i skolan 

   Bärlund, Heidi (2019)
   Detta arbete har gjorts som ett beställningsarbete för Ung i fokus rf. Ung i fokus foku-serar på förebyggande arbete samt på utvecklingsprojekt där de ungas välmående är i centrum. År 2014 beviljades socionomerna kompetens ...