KoulutusalaOpinnäytetyötEnergia- ja ympäristötekniikka

  • 4D-mallinnus talotekniikan tuotannonohjauksen työkaluna 

   Dahlgren, Krister (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Tietomalli on rakennuksen digitaalinen tietokonemalli 3D-muodossa joka sisältää rakentamiseen käytettyjä materiaaleja, talotekniikan komponentteja sekä niiden ominaisuuksia. Tietomalli on pitkään toiminut työkaluna ...
  • ACS880LC taajuusmuuttajan valmistusprosessin kehitys 

   Partanen, Isabella (2019)
   Examensarbetet skrevs för ABB Oy, Multidrives enheten. Syftet var att få genomgångstiden för ACS880LC-frekvensomriktaren snabbare. ACS880LC är Multidrives vätskekylda frekvensomriktarserie som är en ramp-up produkt, vilket ...
  • Alternativa metoder för uppvärmning ur ekonomiskt perspektiv 

   Svedman, Jacob (2019)
   Närpes Rörs fastighet har i nuläget höga uppvärmningskostnader. Företaget tror att en uppgradering av det föråldrade ventilationssystemet och byte av uppvärmningsmetod från fjärrvärme skulle sänka kostnaderna väsentligt. ...
  • Ammattikeittiön ilmanvaihtosuunnittelun ohjeistus 

   Järvinen, Joakim (Yrkeshögskolan Arcada, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ammattimaisesti käytetyn keittiön ilmanvaihtosuunnittelua koskevat määräykset ja ohjeita yhteen tiiviiseen ohjeeseen. Työssä haluttiin luoda suunnittelijalle mahdollisimman laaja ...
  • Analys av hybridlösningar för bergvärmesystem 

   Pekkala, Ossian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2013)
   Energibesparingskraven ökar i samhället. För fastighetssektorn står uppvärmningen för en stor del av energiförbrukningen. Ett sätt att minska på köpt energi är med värme-pumpar eller solfångare. Här undersöks teoretiskt ...
  • Användning av koldioxid i kylanläggningar 

   Åkermarck, Alexander (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   I examensarbetet granskas egenskaperna hos det naturliga köldmediet koldioxid och vad det innebär när man talar om ett naturligt köldmedium som har en del special-egenskaper i en kylprocess. Examensarbetet är indelat i två ...
  • Aurinkoenergiajärjestelmien kustannusselvityksiä 

   Bagge, Thomas (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien kokonaiskustannuksia toteutuneista kohteista. Kokonaiskustannuksiin sisältyy laitteis-ton, asennuksen ja suunnittelun kustannukset. ...
  • Aurinkosuojaikkunakalvojen vaikutus sisäilmastoon Töölön sairaalassa 

   Huber, Johan (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka paljon Töölön sairaalan sisäilmastoa voidaan parantaa hyödyntämällä auringonsäteiltä suojaavia ikkunakalvoja. Tutkimuksen lähtökohta on, että Töölön sairaalan osasto 4:llä on ...
  • Behovsstyrd ventilation i småhus 

   Aldén, Atle (2019)
   Behovsstyrd ventilation (eller "VAV-system") är ett ventilationssystem, vars luftmängder justeras enligt person- eller värmebelastningen, för att spara på fläkt- och värmeenergi. Motsatsen till ett sådant system är ett ...
  • Berg- och solvärme som hybridlösning för uppvärmning av egnahemshus 

   Udd, Oscar (Yrkeshögskolan Arcada, 2014)
   Solvärmesystem baserar sig på att absorbera solstrålning i syfte att överföra dess energi till värme. I bergvärme däremot tar man tillvara den värme som solen överfört till jordmånen för att producera värme. Detta arbete ...
  • Cleantech-yritystoiminnan vienninedistäminen Suomessa : Esimerkki: GreenEnergyCases-palvelu 

   Rikberg, Erika (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Suomalaisen cleantech-alan odotetaan luovan lukuisia uusia työpaikkoja ja olevan merkittävässä roolissa suomalaisessa viennissä. Opinnäytetyössä selvitetään puhelinhaastatteluiden avulla, onko Motiva Oy:n koordinoima ...
  • Comparing energy efficiency and renovating costs on family residences built 1950-2013 

   Kallionalusta, Mikaela (2019)
   Through my research I set out to discover whether or not renovating an older home to modern energy efficiency standards is possible and / or a financially viable option versus buying a new home. I analyzed data from three ...
  • Deep Heat, studie av jordvärme från djupborrning som kopplas till fjärrvärmenätet 

   Lindqvist, Dennis (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   I detta arbete förklaras vad Deep Heat är och arbetet fördjupar sig i vad som ingår samt krävs för att få ett 5-8 km djupt borrhål, tiden det tar för att borra sådana sträckor och vem som har utrustning för det. Valet av ...
  • Dimensionering och optimering av fastighetsskötsel 

   Sved, Niko (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Detta arbete är ett beställningsarbete för Granlund Oy, i samarbete med Raseborgs stad. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man kan utnyttja dimensioneringsrapportens resultat på bästa möjliga sätt som en ...
  • Duschvattnets uppvärmning med genomströmningsvärmare och duschvärmeväxlare 

   Olander, Nicholas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Syftet med det här arbetet är att undersöka hur en genomströmningsvärmare fungerar tillsammans med en duschvärmeväxlare. Detta görs genom testning av ett system där dessa kopplats för att fungera ihop och mätvärden tas för ...
  • Ekonomisk analys av värmesystemet vid Backers Baker Ab 

   Lindholm, Joakim (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Värmesystemet vid Backers Bakers fastighet fungerar ej optimalt och medför väsentliga uppvärmningskostnader för företaget. Värmen vid Backers tas ur energin lagrad i vatten i ackumulatortankar. Ackumulatortankarna uppvärms ...
  • Elbilens miljöpåverkan 

   Lehtonen, Alvar (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Elbilen är framtidens fordon och blir populärare stund för stund. I detta arbete har elbi-lens miljöpåverkan betraktats ur ett globalt och ett finskt perspektiv. Målet var att ge en kort inblick i elbilshelheten med ...
  • Energialaskentatyökalu : Työkalu rakennuksen energiankulutuksen arvioimiseen ja E-luvun laskentaan 

   Holmqvist, Victor (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda laskentatyökalu jonka avulla rakennuksen E-luku voidaan laskea ja tämän perusteella luoda lain 50/2013 mukainen rakennuksen energiatodistus. Energialaskentatyökalun kehityksessä on ...
  • Energianvändning och energitillgångar i Finland 

   Malm, Anna (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
   Syftet med detta examensarbete är att samla färsk information om energianvändning och om de mest betydelsefulla energitillgångarna i Finland och att få in materialet inom en pärm för nya studeranden vid Utbildningsprogrammet ...
  • Energibesparande åtgärder i ett egnahemshus 

   Bärlund, Fredrik (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   I detta arbete granskas möjligheterna att spara energi i ett egnahemshus som uppvärms med olja. Som objekt är ett egnahemshus byggt 1992. Syftet med arbetet är att husägaren skall få en bild av vad som kan göras och vad ...