Uusimmat viitteet

 • MESSURAKENTAJAYRITYKSEN TOIMINNANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 

  Virtanen, Veli-Elias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön aiheena oli tutkia messurakentajayrityksen toiminnanohjausta ja tuo-tantoprosesseja sekä kehittää niitä. Tutkimus perustuu pieni kokoiseen Exposa-event Oy messurakentajayrityksen tuotannolliseen ...
 • Huoneistokeskuksen strategian toteuttaminen Porin toimipisteessä 

  Retulainen, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena oli tutkia, miten Huoneistokeskuksen vuonna 2013 päivitetty strategia oli toteutettu Porin toimipisteessä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Huoneistokeskus Oy, joka on ...
 • Materiaalivirtauksen kehittäminen terminaalissa 

  Itähaarla, Erkki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön päätarkoitus oli tutkia ja kehittää materiaalivirtausta terminaalissa. Tutkimus keskittyi Turun K-terminaalin eri vaiheisiin ja toimintoihin materiaalivirtaukseen liittyen. Toinen tarkoitus oli tuoda ...
 • Jätteidenkäsittelyn materiaalivirtojen kehittäminen sairaalassa 

  Lehto, Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) jätehuoltoprosesseihin, niiden sujuvuuteen, kustannuksiin sekä niihin vaikuttaviin ulkoisiin seikkoihin. Tutkimuksessa käytiin läpi oleellisia ...
 • Kuljetusyrityksen terminaalitoimintojen kehittäminen 

  Löyttyniemi, Taneli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kuljetusyrityksen terminaalitoimintojen kehittäminen. Tutkimuksen tarkoituksena oli suunnitella layout uuteen terminaaliin. Tarkoituksena oli myös kehittää jo olemassa olevia toimintatapoja ...
 • Jakelulogistiikka ja asiakkuudenhallinta vähittäiskaupassa 

  Kuusinen, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää vähittäiskaupan jakelulogistiikkaa. Tutkimus keskittyi kokonaisvaltaiseen jakelu- ja myymälätoiminnan kartoitukseen vähittäiskauppakonsernin kolmessa toimipisteess ...
 • Hankintojen seuranta case: Porin kaupungin hankintapalvelut 

  Kulola, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli hankintojen seurantaa ja epäsuoria hankintoja. Tarkoituksena oli analysoida Porin kaupungin tekemiä epäsuoria hankintoja ja selvittää, kuinka paljon yhteishankintasopimusten ohi ostamista tapahtuu. ...
 • Sähköinen Arkistointi 

  Pohjola, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia yritysten arkistointiin liittyviä ratkaisuja, erityisesti sähköistä arkistointia. Lisäksi tavoitteena oli selvittää arkistoinnin hyötyjä, mahdollisia ongelmia, sekä vaikutuksia yrityksen ...
 • Teknisen kaupan varastotoiminnan kehittäminen 

  Kuusisto, Mauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli varastotoiminnan kehittämistä teknisessä kaupassa. Tarkoitus oli selvittää, voidaanko tietyn suuren konserniyrityksen paikallisen toimipisteen varaston hallintaa järkeistää. Peruslähtökohtana ...
 • JR-TRUCK OY:N LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 

  Linnamäki, Anna-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa JR-Truck Oy:n nykytila Sekä luoda sille laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallintajärjestelmässä kuvattiin toimintatavat sekä eri vastuualueet. Valtaosa toiminnasta kuvattiin nykymuodossa, ...
 • Pienveneilyalan yrityksen liiketoiminnan kehittäminen 

  Pantsu, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli pienveneilyalan yrityksen liiketoiminnan kehittäminen meriasema Jukka Pantsu Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää erilaisia vaihtoehtoja liiketoiminnan kehittämiseen ja ...
 • GS1 järjestelmä Euracon Oy:ssä 

  Lehtinen, Jarkko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli GS1 järjestelmän ominaisuuksia, niiden käyttöönotta-mista ja hyödyntämistä sekä yrityksessä sisäisesti että koko toimitusketjussa. Opin-näytetyössä käsitelty GS1 järjestelmä on numerointijärjestelmä, ...
 • Verkkokauppa sisustusalan liikkeelle 

  Tuominen, Niilo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli verkkokaupan suunnitteleminen sisustusalan liikkeelle. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville mitä asioita ja toimintoja kuluttajat pitävät tärkeinä verkkokaupassa sekä kivijalkamyymälässä. ...
 • Sähköisen vientitullausohjelman käyttöönoton kannattavuus 

  Aarnisalo, Heikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli sähköistä vientitullausta yritystoiminnassa. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon vientiyrityksellä tulee olla vientiasiointia, jotta sen kannattaisi ottaa käyttöön oma sähköinen ...
 • Maahantuontiyrityksen varaston toiminnanohjauksen kehittäminen 

  Makkonen, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli maahantuontiyrityksen varaston toiminnanohjauksen kehittäminen. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka pieni hammaslääkärituotteiden maahantuontiyritys, Ortomat Herpola Oy, voi kehittää ...

Näytä lisää