KoulutusalaLuonnonvara- ja ympäristöala

  • Commissioning Plan for CRM System to a Case Company 

   Koponen, Ida-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Abstract The purpose for this thesis was to create an operational plan according to commissioning of new Customer Relationship Management system to a principal case company. Thesis was performed as functional work. It ...
  • Ei-tuotannollisten investointien tuella perustetut kosteikot - Kyselytutkimus kosteikkohankkeiden onnistuneisuudesta Itä-Suomessa 

   Nevalainen, Saila (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin ohjelmakaudella 2007 - 2013 ei-tuotannollisten investointien tuella perustettuja kosteikkoja Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ELY-keskusten toiminta-alueilla. Työ toteutettiin sekä tuen ...
  • Eläinalan palveluliiketoiminnan menestymisedellytykset Pohjois-Karjalan 4H-yhdistyksissä 

   Puhakka, Sanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Nuorten on todella tärkeää saada työkokemusta jossakin organisaatiossa. Opinnäytetyössä selvitettiin eläinalan palveluliiketoiminnan tämänhetkistä tilaa ja menestymisedellytyksiä Pohjois-Karjalan 4H-piirissä. Tavoitteena ...
  • Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla 

   Muikku, Raisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Työ oli toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli tehdä opas eläinten hyvinvoinnin huomioimisesta Green Care -toiminnassa maatilalla. Opas käsittelee eläinten luontaista käyttäytymistä sekä niiden tarpeita ja sitä, ...
  • Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen navettarakennuksen suunnittelussa 

   Harjunen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Maidontuotanto kuuluu Suomen maatalouden kulmakiviin. Yhä useampi maidontuottaja on lopettanut, mutta kansallisesti tuotettu maitomäärä on pysynyt ennallaan. Tämä tarkoittaa, että tilakoko on kasvanut ja kasvaa edelleen. ...
  • Emolehmätilan siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon 

   Toivanen, Antti; Honkanen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä kuvattiin, kuinka esimerkkitilan eläimet ja pellot siirretään tavanomaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen. Työ on selvitys siirtoon liittyvistä ehdoista ja rajoituksista. Opinnäytetyöhön tehtiin haastattelu, ...
  • ENERGIANEUVOJAPALVELUN KYSYNTÄ JOENSUUN KAUPUNGIN ALUEELLA 

   Leminen, Jouni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa taustatietoa energianeuvojapalvelun perustamisen päätöksen tueksi. Tavoitteena oli selvittää potentiaalista asiakaskuntaa Joensuun kaupungin alueella, sen ostokäyttäytymistä sekä ...
  • Energiapajun viljelypotentiaali Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa 

   Hurskainen, Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin pinta-alallisesti ja paikkakohtaisesti energiapajun potentiaaliset viljelyalueet Jyväskylän Energia ja Joensuun Fortum -voimalaitoksien läheisyydessä. Energiapajua olisi mahdollista kasvattaa ...
  • ENERGIAPUUN TILAVUUDEN PINO- JA HAKEMITTAUKSEN VÄLISEN MUUNTOKERTOIMEN TARKENNUS 

   Eronen, Jyry (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään energiapuun ja siitä saatavan metsähakkeen välistä tilavuuden suhdetta. Työssä esitellään energiapuun ja hakkeen tilavuuden mittauksessa käytettäviä menetelmiä sekä tarkastellaan tilavuuksien ...
  • Ennakkoraivauskartan luotettavuus ennakkoraivaustarpeen määrityksessä 

   Hirvonen, Arttu (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Arbonaut Oy:n tuottaman ennakkoraivauskartan luotettavuutta ennakkoraivaustarpeen tulkinnassa. Ennakkoraivauskartta on toteutettu avointa laserkeilausaineistoa hyödyntämällä, ja se ennustaa ...
  • Ennakkoraivaustarpeiden määrittäminen ensiharvennuskohteilla Metsähallituksen Kuhmon metsätiimissä 

   Heikkinen, Anssi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ensiharvennuskohteille tehdään ennakkoraivaus, jossa puunkorjuuta haittaava alikasvos raivataan puunkorjuukustannusten vähentämiseksi. Raivaustarve on määritetty ennakkoraivaustoimenpidekuvioiden alikasvosrunkoluvun ...
  • Ennakkoraivaustyömaiden hinnoittelun kehittäminen Upm Silvestan & Jk-Harvestin työmailla. 

   Salminen, Simo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Puiden ennakkoraivauksille ei ole kehitetty omaa hinnoittelutapaa. Tämä tuottaa ongelmia ennakkoraivauksien laskutuksessa. Hinnoittelua halutaan kehittää aikapalkasta suorituspalkaksi. Tällöin laskutustuote on asiakkaalle ...
  • Ennallistamispolton vaikutus elävän ja lahon puun määrään 

   Romppanen, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Suomessa ensimmäinen ennallistamispoltto tehtiin vuonna 1989. Siitä lähtien polttoja on pyritty tekemään vuosittain. Ennallistamispolttoja Suomessa tekee Metsähallitus. Polttokohteet sijaitsevat pääasiassa suojelualueilla, ...
  • ENSIHARVENNUS KUUSIKOIDEN KORJUUJÄLKI METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS-KARJALA 

   Karjalainen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää korjuujäljen laatua metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenten metsissä. Aiempaa vastaavaa tutkimusta ei ole toimeksiantajalle tehty. Tutkimus antaa lisäksi näyttöä ...
  • Ensiharvennusten korjuulaadunseurannan kehittäminen metsänhoitoyhdistys Uusi-maan alueella. 

   Marjala, Tarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Metsänhoitoyhdistys Uusimaan puunkorjuupal-velun harvennushakkuiden korjuujälkeä. Opinnäytetyössä käsitellään harvennusjäl-keä käsitteenä ja määritellään, miten maastotyöt on toteutettu. ...
  • Esiselvitys käytäväharvennuksen korjuuvaurioista ensiharvennuskohteilla Suonenjoella ja Kontiolahdella 

   Tiainen, Santeri (2019)
   Opinnäytetyössä selvitettiin käytäväharvennuksen käyttökelpoisuutta ensiharvennuskohteilla. Käyttökelpoisuutta tarkasteltiin vertaamalla käytäväharvennuksen ja normaalin ensiharvennuksen korjuujälkeä keskenään. Korjuujäljen ...
  • Etelä-Karjalan lypsykarjatilojen valmiudet nuorten työllistäjinä 

   Anttonen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä kartoitettiin Etelä-Karjalan lypsykarjatilojen valmiuksia työllistää 15–24-vuotiaita nuoria maatilayrityksiinsä. Tutkimuksessa kartoitettiin, minkälaisia työtehtäviä tilat voisivat nuorille tarjota. Pyrittiin ...
  • Etäomistuksen vaikutus metsänomistajien tietotasoon ja metsänkäytön suunnitteluun 

   Kilpeläinen, Ville; Iivarinen, Mikael (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää etäomistajuuden vaikutusta metsänomistajien tietotasoon ja metsänkäytön suunnitteluun. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vastaajien metsiin liittyvää arvomaailmaa, joka vaikuttaa ...
  • Fotogrammetrinen metsänmittausmenetelmä 

   Korhonen, Lauri; Kuivalainen, Kyösti (2019)
   Drone- ja sensoriteknologian kehittyminen on mahdollistanut erilaisten uusien kaukokartoitussovellutusten kehittämisen. Metsätaloudessa tätä voidaan hyödyntää metsäninventoinnissa. Tässä opinnäytetyössä testataan ...
  • GNSS-laitetesti Suomen metsäkeskukselle 

   Piironen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Suomen metsäkeskus kerää ja ylläpitää metsävaratietoa Suomen metsistä. Suurin osa metsävaratiedosta kerätään kaukokartoitusmenetelmillä. Laserkeilauksella tuotetun datan tulkinta edellyttää puustotulkintaa tarkasti ...