Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3069-3088 / 5167

  • Paaluperustusten mitoitus eurokoodien mukaisesti 

   Liukku, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Ri-Plan Oy:lle. Yrityksellä on yli 20 vuoden kokemus kaikenlaisesta rakennusalaan liittyvästä suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Paarien ergonominen käyttö nosto- ja kantotilanteissa 

   Sutinen, Aleksi; Tuovinen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Ensihoidossa työtehtävät voivat olla fyysisesti erittäin raskaita. Ensihoitajilla on keskimääräistä enemmän alaselän ja niska-hartiaseudun kipuoireita, ja työtapaturmia tapahtuu paljon muuhun väestöön verrattuna. ...
  • Pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn välinen rajanveto 

   Karttunen, Elli-Noora (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn välistä rajanvetoa sekä tunnusmerkistötekijöitä, jotka vaikuttavat teon tuomittavuuteen. Pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn kriteerit määritellään ...
  • Paiholan sairaala-alueen luhtitalojen kuntotutkimukset 

   Nuutinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kuntotutkimusten suorittaminen Paiholan sairaala-alueella sijaitseviin luhtitaloihin. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Korjausrakentamisen kehitysprojektiin (Korak) liittyen Mestarinikkarit ...
  • Paikallavalubetonirungon laadunvarmistus 

   Immonen, Karri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin paikallavalubetoninrungon laadunvarmistusta työmaa-olosuhteissa. Työssä kuvataan kerrostalon betonirungon työvaiheet siten, että saadaan laatuasiakirjoissa betonirungolle asetetut laatuvaatimukset ...
  • Paikallissanomalehden ilmoittaja-asiakkaiden tyytyväisyystutkimus 

   Nevalainen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Nurmeksen ja Valtimon paikallislehden, Ylä-Karjalan, ilmoittaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä. Kyselytutkimuksessa käyvät ilmi vastaavien yrittäjien perustiedot, kokemukset ja mielipiteet ...
  • Paikallisuuden hyödyntäminen Savonlinnan talvimatkailussa 

   Paulasuo, Niina (2020)
   Opinnäytetyön aiheena on paikallisuuden hyödyntäminen Savonlinnan ja sen alueen talvimatkailussa. Perinteinen talvimatkailu on tulevaisuudessa yhä haasteellisempaa leutojen ja vähälumisten talvien yleistymisen vuoksi. ...
  • Painehaavat ja niiden ennaltaehkäisy hoitotyössä : Moodle verkkoluentomateriaali hoitotyön auttamismenetelmät kurssille 

   Järvelä, Katja; Karhapää, Jenna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Painehaava on yleisin haavan aiheutumissyy, mikä aiheuttaa Suomessa noin 200 miljoonan euron kustannukset vuodessa. Suurin painehaavan riskitekijä on liikkumattomuus, joka voi johtua tuntohäiriöstä tai liikuntakyvyttömyydestä. ...
  • PAINEHAAVOJEN EHKÄISY JA HOITO : Painehaavaposteri Hoivakoti Helmen henkilökunnalle 

   Kilpeläinen, Jaana; Kuusela, Kati (2020)
   Painehaavasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä luu-ulokkeiden kohdalle ihoon kohdistuvan paineen seurauksena syntynyttä haavaa. Painehaavariskiryhmään kuuluvat ihmiset, joiden liikuntakyky on heikentynyt joko kokonaan tai ...
  • PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY : Hoitosuositukseen perustuvan toimintamallin käyttöönotto, seuranta ja kehittäminen Siun soten alueella 

   Tanskanen, Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Tiivistelmä Suomessa säännönmukainen ihon kunnon tarkastus potilaan hoitoon tullessa on vielä harvinaista. Painehaavoja syntyy niin laitos- kuin kotihoidossa hoidettaville potilaille. Painehaava aiheuttaa mittavia kustannuksia ...
  • PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY JA HOITO : Opaslehtinen Hoitokoti Helmen työntekijöille 

   Koskinen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Suomessa painehaavoja on 55 000–80 000 potilaalla joko yksi tai useampi. Ne aihe-uttavat yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia ja potilaalle inhimillistä kärsimystä. Painehaava eli makuuhaava syntyy, kun ...
  • PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY JA HOITO: Verkko-oppimateriaali ja verkkotentti hoitotyön opiskelijoille 

   Kailavaara, Tanja (2019)
   Painehaava on ihon vaurio, joka syntyy pitkäkestoisen kudokseen kohdistuvan paineen vaikutuksesta. Painehaavan synty liittyy usein muuhun sairauteen tai hoitoon. Painehaavoja esiintyy 5–15 %:lla kotihoidossa, hoitolaitoksissa ...
  • PAINEHAAVOJEN ENNALTAEHKÄISY, TUNNISTAMINEN JA HOITO -opaslehtinen Kotorannan hoitohenkilökunnalle 

   Laatikainen, Heli; Kolehmainen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Painehaavat ovat yksi yleisimmistä haavatyypeistä, ja painehaavojen hoito aiheuttaa suuria kus-tannuksia. Siksi painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Painehaavojen ennaltaehkäisy ...
  • Paineistetun biokaasun käytön pilotointi lämmitysjärjestelmässä 

   Räty, Jere; Keikkonen, Teemu (2020)
   Opinnäytetyössä opastetaan biokaasun käyttömahdollisuuksista ja pilotointihankkeelle suunnitellaan vertailupohjaa rakennussuunnitelman yleisohjeistusten ja laskelmien kanssa. Hanketta varten tiedon keruuta tehtiin eri ...
  • Paineistetun kuumavesiuuton hyödyntäminen metsämaan hiilivaraston orgaanisen aineksen ominaisuuksien määrittämisessä 

   Hytönen, Tuija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsät sitovat sekä varastoivat ilmakehän hiiltä puuainekseen eli puustoon sekä hitaasti maatuvaan ja hajoavaan orgaaniseen ainekseen sekä maaperään. Puunkäyttö, istutukset ja ...
  • Painoalojen sisäinen auditointi 2015 

   Raivo, Petri; Rosell, Susanna; Wrange, Kim; Tiainen, Kari; Matikainen, Tanja; Laasonen, Kaisu; Härkönen, Mari; Penttinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 27 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Raportissa kuvataan Karelia-ammattikorkeakoulun painoalojen sisäisen auditoinnin tuloksia. Auditointi kohdistui Karelia-ammattikorkeakoulun painoalojen (uusiutuva energia,ikäosaaminen, Venäjä-osaaminen, tarkkuustekniikka, ...
  • PAINONHALLINTAAN MOTIVOIMINEN JA SEN HAASTEET: Posteri opiskeluterveydenhuollon asiakkaille 

   Pursiainen, Sara; Keränen, Anni (2020)
   Suomessa joka neljäs aikuinen on lihava. Lihavuus tarkoittaa kehon liiallista rasvakudoksen määrää. Merkittäviä syitä lihavuudelle ovat elintavat, elintaso sekä ympäristön muutokset. Lihavuus kasvattaa riskiä sairastua ...
  • Painonhallintaryhmäläisten kokemuksia painonhallinnan vaikutuksesta psyykkiseen terveyteen 

   Miinalainen, Sara; Pursiainen, Sara (2019)
   Ylipaino on yleistyvä ongelma väestössä. Sen haitat näkyvät niin fyysisessä, psyykkisessä kuin sosiaalisessakin terveydessä. Aloittamalla painonhallinta voidaan muuttaa epäterveellisiä elämäntapoja ja ehkäistä ylipainoa. ...
  • Pakkausmateriaalivirtauksen uudistaminen ja nopeuttaminen varastosta tuotantoon 

   Liukka, Jukka-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli pakkausmateriaalivirtauksen uudistaminen ja nopeuttaminen varastosta tuotantoon. Opinnäytetyö perustuu vahvasti Lean-ajattelun periaatteille. Tiedon kerääminen tähän opinnäytetyöhön tapahtui ...
  • Pakkausprosessin kehittäminen ja pakkausten mitoitusohjelman suunnittelu 

   Hiltunen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Exel Compositesin pakkausprosessin kehityskohteet ja suunnitella korjaavat toimenpiteet. Opinnäytetyö liittyy tulevaan ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, jonka ...