Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1033-1052 / 5220

  • Hydraulisäiliön hitsauksen siirtäminen robottihitsaukseen 

   Havukainen, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli hydraulisäiliön hitsausprosessin siirtäminen robottihitsaukseen. Työ rajattiin koskemaan osien uudelleensuunnittelua ja hitsausjigin suunnittelu. Säiliön osat täytyi muuttaa robottihitsaukseen ...
  • Hyperlapse-kuvaamisessa käytettävät tekniikat 

   Kortelainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään järjestelmäkameralla toteutettuun hyperlapse-kuvaukseen, ja käytettäviin kamera- ja kuvaustekniikoihin. Opinnäytetyöni tavoite on koota tietoa hyperlapse-kuvauksesta. Työ tarkastelee jatkuvuuden ...
  • Hypokoiratietoisuuden lisääminen- posteri hypokoirista Joensuun Seudun Diabetes ry:lle 

   Karhu, Bettina-Sofia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Yli puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta. Diabetes on sokeriaineenvaihduntasairaus, jonka päätyyppejä ovat tyypin 1 diabetes, tyypin 2 diabetes ja raskausdiabetes. Diabeetikon omahoidon tueksi voidaan kouluttaa ...
  • Hypotermia : Hypotermiamateriaali sairaanhoitajaopiskelijoiden opetukseen 

   Asikainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Hypotermia on tila jossa elimistön ydinlämpö on pudonnut. Hypotermia eli alilämpöisyys on tila jossa elimistön ydinlämpö on alle +35 celsius-astetta. Tapaturmainen hypotermia on aina vakava ja vaarallinen henkeä uhkaava ...
  • HYPOTONISEN JA HYPERTONISEN LAPSEN MOTORISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN – opaslehtiset vanhemmille 

   Hirvonen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tutkimuksien mukaan monipuolinen käsittely edistää lapsen motorista kehitystä. Motoriset taidot ovat yhteydessä lihasjäntevyyteen. Muuttunut lihastonus hypotonian tai hypertonian muodossa on riski lapsen kehitykselle, ja ...
  • Hyvinvointia edistävä musiikinkuuntelupiste Voimalan hyvinvointikulmaan 

   Tourunen, Roosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä suunniteltiin tammikuussa 2015 avattavaan hyvinvointikulmaan musiikinkuuntelupiste, jonne toteutettiin kuunneltavaksi neljä ääniteosta. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulun ...
  • Hyvinvointia Punkaharjun ja Kolin kansallismaisemissa -matkapaketin suunnitteleminen 

   Turunen, Nelli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee hyvinvointimatkailua sekä matkailutuotteen tuotteistamista. Se toteutettiin työelämälähtöisesti Punkaharjun Luontomatkailu Oy:lle, ja sen tarkoituksena oli tuoda Punkaharjun ja Kolin alueen ...
  • Hyvinvointialan liiketoimintamahdollisuudet 

   Hallikainen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Terveys ja sen edistäminen ovat nousseet maailmanlaajuisiksi trendi-ilmiöiksi. Nykypäivän ihmiskuva ja elämäntyylin nopeatahtisuus ovat nostaneet kasvavaan suosioon arkielämän hyvinvointia ja jaksamista parantavat palvelut, ...
  • Hyvinvointimatkailupakettien tuotteistaminen : Case Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus 

   Rantanen, Anniina; Väyrynen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, joka sijaitsee Nurmeksessa. Tavoitteena oli kehittää hyvinvointimatkailun palvelukonsepteja, jotka pohjautuvat Hyvärilän aktiviteetti- ja ...
  • Hyvä hallinto Kelan asiakaspalvelussa 

   Tolvanen, Karoliina (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista viranomaisen asiakaspalvelun tulee olla, jotta hallintolaissa (434/2003) säädetyt hyvän hallinnon periaatteet täyttyvät. Hallintolain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää ...
  • Hyvä perehdyttäminen ensihoidossa lisää potilasturvallisuutta : Perehdytyskansio Kontiolahden paloasemalle 

   Nevalainen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Laadukas ja hyvin tehty perehdyttäminen helpottaa uuden työntekijän työn aloittamista, ja sillä luodaan parempi pohja kestävälle työsuhteelle. Perehdyttäminen kuuluu lainsäädännössä työpaikan vastuisiin. On hyvä muistaa, ...
  • HYVÄ SAATTOHOITO Perehdytyskansio Hoivakoti Helmen henkilökunnalle 

   Mähönen, Miili; Matilainen, Tero (2019)
   Saattohoito ajoittuu kuolevan ihmisen oletettuihin viimeisiin päiviin tai viikkoihin sekä kuoleman jälkeisiin hetkiin. Saattohoidon tarkoituksena on mahdollistaa hyvä kuolema, auttaa ja helpottaa kuolemaa edeltäviä kipuja ...
  • Hyvä saattohoitoympäristö on kaikkien etu : Opas suunnittelutyöhön 

   Väyrynen, Katja
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:39 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa (Paletti) -hankkeessa on kehitetty saattohoitoympäristöä näyttöön perustuvaan ...
  • Hyvä tapa markkinoinnissa 

   Ruokolainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin sitä, millaista on hyvän tavan mukainen markkinointi kuluttajansuojalain mukaan, sekä hyvän tavan mukaisuuden valvontakeinoja eli lakisääteistä kuluttaja-asiamiestä, markkinaoikeuden toimintaa, ...
  • Hyvä vastaanotto-malli Lieksan terveyskeskuksessa : Esite Lieksan kaupungin asukkaille poliklinikan palveluista 

   Oinonen, Marjo; Suominen, Juhani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Ammattitaitoisen hoidontarpeen arvioinnin merkitys on suuri perusterveydenhuollossa. Ohjaamalla ja opastamalla kuntalaisia oikein, saadaan aikaan säästöjä työresursseihin ja yleisiin terveyspalvelujen kustannuksiin. ...
  • HYVÄN HALLINNON TOTEUTTAMINEN VIRKAMIEHEN VIRKAVELVOLLISUUTENA 

   Summala, Elli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään virkamiehen näkökulmasta hallintolain(434/2003) mukaiseen hyvään hallintoon. Työssä käsitellään hallintomenettelyä, virkamiehen virkavelvollisuuksia sekä hyvän hallinnon osa-alueita ...
  • Hyvän ikäasumisen innovaatioalusta : Kehitysympäristöjä ja käyttäjätietoa hyödyntämällä 

   Kälviäinen, Mirja
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja C:68 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Hyvän ikäasumisen monituottajaisia liiketoimintamalleja on kehitetty yhdessä kahdentoista yrityksen ja eläkeläisjärjestön kanssa. Yhteiskehittäminen toteutui Tekesin Rakennettu ympäristö –ohjelman erillishaun rahoituksella, ...
  • Hyvän pakkauksen jäljillä 

   Multanen, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on pakkaussuunnittelu ja sen monet roolit elinkaaren aikana. Opinnäytetyö koostuu tietoperustasta ja toiminnallisesta osuudesta. Tietoperustassa paneudutaan tiedonhankintaan, jossa on kerätty tietoa ...
  • Hyvän unen makuuhuone sisustussuunnittelun keinoin 

   Soininen, Eila (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Makuuhuone on rauhoittumisen sekä kehon että mielen lepäämisen paikka. Siellä kerätään voimia tulevaa varten ja ladataan päivän aikana kuluneita akkuja. Makuuhuoneessa voi kuitenkin olla häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat ...
  • Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen palveluiden laatu asiakkaiden, henkilökunnan ja johdon näkökulmista 

   Ollikainen, Mari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tutkimustehtävä oli selvittää Hyvärilän matkailukeskuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelujen laatuun. Selvitettiin, muodostuuko yrityksen eri toimijoiden näkemysten välille kuiluja ja miten kuiluja voisi ...