Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1252-1271 / 5201

  • IT-palvelunhallinnan liiketoimintalähtöinen kehittäminen 

   Airaksinen, Virve (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on organisaation sisäisenä palveluntuottajana toimivan tietohallinnon IT-palvelunhallinnan kehittäminen. Tavoitteena on selvittää, kuinka kohdeorganisaation tietohallinto on onnistunut IT-palvelujen ...
  • IT-palveluyhtiön osaamisstrategian kehittäminen 

   Parviainen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Asiantuntijan ammattitaito syntyy koulutuksen ja käytännön työkokemuksen yhdistelmästä. Yrityksissä ammattitaidon kehittymistä organisaation tavoitteiden mukaiseksi ohjataan osaamisstrategialla. Erityisesti tietointensiivisessä ...
  • IT-tuen tehostaminen tiedonhallinnan keinoin 

   Kiviranta, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan IT-tuessa tapahtuvaa tietämyksenhallintaa ja sen hyödyntämistä jokapäiväisessä toiminnassa. Työn tavoitteena on esittää keinoja, miten IT-tuki voisi paremmin ratkaista ongelmia, jotka ...
  • ITIL ja sen käyttö Service Desk -transitiossa 

   Manninen, Pauli-Hermanni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään ITIL eli Information Technology Infrastructure Library, sen historia lyhyesti sekä sen osa-alueet. Lisäksi kerrotaan ITIL-sertifikaattijärjestelmästä. Lisäksi tässä opinnäytetyössä syvennytään ...
  • Itsearvioinnilla laadukkaampaa kielten opetusta ammattikorkeakouluissa 

   Kantelinen, Ritva; Airola, Anneli; Nenonen, Marjo (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Laadunarviointi ja siihen liittyen itsearviointi on noussut keskeiseksi teemaksi kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa Bolognan prosessin myötä. Tässä julkaisussa esiteltävää kieltenopetuksen itsearviointiin soveltuvaa ...
  • Itsearviointilomakkeen kehittäminen nuoren psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin mittaamiseen 

   Partanen, Niina; Nevalainen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää itsearviointilomake nuoren psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin mittaamiseen. Itsearviointilomakkeen tavoitteena on tuottaa tietoa nuoren subjektiivisesta hyvinvoinnista ...
  • ITSEARVIOINTIMENETELMÄN KEHITTÄMINEN NÄYTTEENOTON LAADUN ARVIOIMISEKSI 

   Ristioja, Juha (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö keskittyy pohtimaan sitä, miten voidaan arvioida näytteenottotapahtuman laatua. Lähtökohdaksi valitaan se tosiasia, että näytteenottotapahtumassa on aina näytteenottaja mukana. Siten hänen arvionsa ...
  • Itseharjoitteluopas SMAJ (LOSMoN) -tautia sairastaville 

   Oksa, Noora; Hakkarainen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Lihastaudit voivat olla lihasperäisiä tai hermoston ja lihasten yhteistoimintahäiriöitä. Lihastaudeille ei ole parantavaa hoitoa, minkä takia on tärkeää muilla tavoin edistää ja ylläpitää lihastautia sairastavan toimintakykyä. ...
  • Itsehoitopisteiden kehittäminen Pohjois-Karjalassa 

   Parjanen, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Ihmisiä kannustetaan oman terveyden edistämiseen ja itsensä hoitamiseen. Itsehoitopis-teeltä saa tietoa terveydestä ja sen edistämisestä. Siellä voi arvioida ja seurata omaa terveydentilaa ja elintapoja. Tämä ...
  • Itsehoitovalmiudet ahdistuneisuuden hoidossa: Avain ahdistuksen hallintaan -opaslehti 

   Härkönen, Tatu (2020)
   Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä, joilla on vaikutusta kansanterveyden tasolla. Ahdistuneisuutta esiintyy myös muiden mielenterveyshäiriöiden sekä somaattisten sairauksien yhteydessä. Opinnäytetyön ...
  • Itsekriminointisuojan soveltamisala ja siitä aiheutuvat ristiriidat 

   Lehtinen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Itsekriminointisuoja tarkoittaa oikeutta vaieta ja olla myötävaikuttamatta syyllisyytensä selvittämiseen. Syytettyä ei saa pakottaa todistamaan itseään vastaan tai tunnustamaan syyllisyyttään. Itsekriminointisuojan katsotaan ...
  • ITSELLELUOVUTUSPROSESSI PÄÄURAKOITSIJANA 

   Kähkönen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyöni aiheena on itselleluovutusprosessi pääurakoitsijan näkökulmasta, ja se toteutettiin Kotkan Antinharjun peruskorjauskohteella. Opinnäytetyön taustalla oli Renevo Oy:n nykyinen hankala itselleluovutusprosessi ...
  • Itsensä johtaminen esimiestyössä ja organisaation tuki 

   Turhanen, Seija (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tuttua itsensä johtamisen menetelmät ja työkalut olivat erään yrityksen esimiehille sekä tarkastella, miten jatkuvaa kiireen ja kuormituksen tuntua olisi mahdollista ...
  • ITSENÄISEN HARJOITTELUN VAIKUTUKSET KÄVELYYN AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ-KUNTOUTUJALLA : Case-tutkimus 

   Haataja, Selja; Sallinen, Noora (2020)
   Aivoverenkiertohäiriö voi tuottaa henkilölle pysyviä tai ohimeneviä muutoksia toimintakyvyssä. Sen seurauksena oleellisesti vaikeutunut motorinen taito on kävelykyky. Opinnäytetyössä tutkittiin viiden viikon itsenäisen ...
  • Itsenäisen pelituottajan toimenkuva 

   Ikonen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee itsenäisen pelituottajan työtoimenkuvaa tuotteen elinkaaren alusta loppuun. Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella tuottajan työpanosta, sen monipuolisuutta, sekä löytää vastaus siihen mitä ...
  • Itseohjautuvuuden pilotointi asiakaspalveluorganisaatiossa 

   Hurskainen, Toni (2019)
   Itseohjautuvuus on yleistyvä organisoitumismalli nykypäivän työelämässä. Tähän on yritysten vastattava purkamalla turhaa hierarkiaa organisaatioissaan, jotta he pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä ketterämmin. ...
  • ITSETUNNON VAHVISTAMINEN OSANA OMAKIELISTEN KOTOVALMENTAJIEN AMMATILLISUUTTA : Työkalupakki kotovalmentajien kouluttamiseen 

   Nevalainen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa omakielisten koto-valmentajien ammatillinen koulutus. Koulutus toteutettiin käyttäen toiminnallisia menetelmiä. Koulutuksessa kokoonnuttiin yhteensä ...
  • Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -projektin tietovarasto 

   Sormunen, Hannupekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -projektissa toteutettavaa tietovarastoa. Projektissa oli mukana kaksi itäsuomalaista ammattikorkeakoulua, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Savonia ...
  • Itä-Suomen ammattikorkeakoulut : Yhteistyössä hyvinvoinnin osaamista edistämässä 

   Mikkonen, Irma; Myller, Henna
   ISAT julkaisusarja 1/2012 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat osana ISAT-toimintaa tehneet yhteistyötä väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi. Yhteistyö on toteutunut kaikilla korkeakoulujen ...
  • Itä-Suomen kaupunkikeskustayhdistysten toiminnan ja markkinoinnin vertailu 

   Vauhkonen, Riina (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kaupunkikeskustayhdistysten toimintaa ja markkinointia. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys ry. Tutkimuksen kohdeyhdistyksiksi valikoituivat ...