Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1408-1427 / 5201

  • Kaidetuen tuotekehitys liikuntarajoitteiselle 

   Tevajärvi, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Kaidetuen tuotekehitys liikuntarajoitteiselle Ikääntyvä yhteiskunta kaipaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla se tarjoaisi ikäihmiselle mahdollisimman inhimillisen ja individuaalisen elämän. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Kaikki tunteet sallittuja - Helmeri Hipon tunnetaitokansio varhaiskasvatukseen 

   Koponen, Hanna; Pasanen, Susanna (2020)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää tunteiden käsittelyä joensuulaisessa päiväkodissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli monipuolistaa tunteiden käsittelyn menetelmiä. Koostimme tuotoksena tunnetaito-menetelmäkansion varhai ...
  • Kainuun metsänparannus toiminimen asiakastyytyväisyys 

   Komulainen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Asiakastyytyväisyyskyselyllä pyritään selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä ostettuihin palveluihin. Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, miten on onnistuttu ja missä olisi parantamisen varaa. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Kaislikkohiihdon ämäm-kisojen järjestäminen ja kehittäminen 

   Kiiskinen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja käsittelee Lieksassa 17.8.2013 ensimmäistä kertaa järjestettyä Kaislikkohiihdon ämäm-kisoja. Työllä haluttiin selvittää tapahtuman mahdollisuudet ja kehitysideat niin, ...
  • Kaivanto-ohje maanrakennusliikkeelle 

   Putto, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota maanrakennusliikkeelle turvallisuustietoutta tukemattomista kaivannoista. Tukemattomat kaivannot ovat olennainen osa maanrakennusliikkeen arkea, mutta niiden toteuttamiseen liittyy ...
  • KAIVINKONEEN HYDRAULISEN JATKOPUOMIN SUUNNTTELU 

   Eskelinen, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Pentin Paja Oy:lle jatkopuomi. Jatkopuomi on suunnattu 5–8 tonnia painaville kaivinkoneille, jotka käyttävät harvesteripäätä esimerkiksi energiapuunkorjuussa. Tavoitteena ...
  • KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ : Omahoito-opas potilaalle ja hänen omaisilleen 

   Rauma, Simo; Martikainen, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Mielenterveysongelmat ovat yksi yleisimmistä kansamme sairauksista. Tästäkään huolimatta niitä ei aina rinnasteta yhdenvertaisina somaattisten vaivojen rinnalle toimintakykyä heikentävinä sairauksina. Mielenterveys on ...
  • Kaksivuotiaiden ryhmäneuvolatarkastukset - terveydenhoitajien työmuotokokeilu 

   Hyttinen, Piia; Pakarinen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Lastenneuvolan tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä huomi-oida koko perhe kokonaisvaltaisesti. Kuntien vastuulla on järjestää lapsille määräai-kaistarkastuksia, jotka ovat neuvolan ...
  • KAKSOISANTIKOAGULANTIN VAIKUTUS EDTA-PUTKESTA MITATTUUN PERUSVERENKUVAAN 

   Uski, Iiro; Juhola, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin EDTA:n ja litiumhepariinin yhteisvaikutusta perusverenkuvan arvoihin. EDTA ja litiumhepariini ovat veren hyytymistä estäviä aineita eli antikoagulantteja. Normaalisti perusverenkuvatutkimukseen ...
  • Kalanerottelulaite 

   Oinonen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella Eswecom Oy:n toiveiden mukaisesti kalanerottelulaitteen prototyyppi ja siihen liittyvät valmistuskuvat. Kalanerottelulaite pyrittiin kehittämään olemassa olevien ...
  • Kalastusmatkailupalvelujen kehittäminen Pohjois-Karjalassa 

   Honkanen, Mikko; Naakka, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kalastus on osa Outdoors Finland kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää matkailupalveluja Suomessa. Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi markkinointi ja verkostoituminen alan pienyritysten kesken. Toimeksiantajamme ...
  • Kalevalaisen perinteen tarinallistaminen matkailullisesti : case huoneistohotelli Lietsu, case Parppeinvaaran runokylä 

   Savolainen, Essi (2019)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kalevalaisen perinteen tarinallistamista. Tavoitteena oli selvittää tarinoiden ja tarinallistamisen eli tarinalähtöisen palvelumuotoilun käyttöönotosta saatuja hyötyjä sekä pohtia ...
  • Kallio- ja soramurskeen vertailu 

   Juutinen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on vertailla taloudellisesti kallio- ja soramurskeen eroja maaraken-nuksessa ja erityisesti piha-alueilla yleisesti käytettyjä rakennekerrosvaihtoehtoja. Piha-alueiden rakennekerroksien vertailua ...
  • Kalliojärven vesistöalueen järvialtaiden vedenlaatu ja fosforikuormitus vuonna 2010 sekä fosforimallitarkastelu kunnostussuunnittelun lähtökohdaksi : Tutkimusraportti 

   Tossavainen, Tarmo
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja C:53 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa selvitettiin Valtimon kunnassa Ylä-Karjalassa sijaitsevan Kalliojärven vesistöalueen vedenlaatua kokonaisfosforikuormitusta. Tutkimus on osa Kalliojärven vesistöalueen kunnostussuunnittelua, jonka aloite on ...
  • Kaltaiseni sankari : Kuunnelman visualisointi elokuvateokseksi 

   Kankaanpää, Jenni-Maria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee Kaltaiseni sankari -kuunnelman visualisointia elokuvateokseksi. Elokuvateosta tarkastellaan visualisoinnin keinojen, diegeettisyyden, audiovisuaalisen dissonanssin ja intertekstuaalisuuden ...
  • Kalusteiden suunnittelu pallonivelnukeille 

   Korhonen, Sini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena ovat 1:15-mittakaavassa toteutetut nukenkalusteet. Kalusteet suunnitellaan ja valmistetaan itse. Innoittajana aiheelle toimivat modernit pallonivelnuket, jotka ovat viime vuosina yleistyneet myös ...
  • Kamalat äidit -vertaisryhmään osallistuneiden äitien kokemuksia ryhmästä 

   Pasanen, Anna-Reetta (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Kamalat äidit -vertaisryhmään osallistuneiden äitien kokemuksia ryhmän toiminnasta sekä ryhmästä saadusta tuesta. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, jossa aineisto kerättiin teemahaastattelemalla ...
  • Kameraryhmän sukupuolittuneisuus 

   Räty, Kristiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia sukupuolittuneisuutta kameraryhmässä. Tutkimuksen kohteena olivat suomalaisessa pitkässä elokuvassa kentällä työskennelleet kameraryhmän jäsenet. Tutkimusta varten haastateltiin ...
  • Kana- ja hiirihaukan pesimämetsät paikkatiedossa 

   Nupponen, Silja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Metsärakenteen pirstoutuminen ja metsätieverkostojen lisääntyminen ovat vähentäneet kana- ja hiirihaukoille sopivien pesimämetsien määrää. Tämä heikentää lajien elinvoimaisuutta, ja hiirihaukka on uusimman uhanalaisuusluokituksen ...
  • Kanavavaimentimien testausyksikkö 

   Laakkonen, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Asuintilojen sekä muiden käyttötilojen koneellisessa ilmanvaihdossa muodostuvan kanavissa etenevän melun vaimentamiseen käytetään kanaviin asennettavia passiivisia tai aktiivisia vaimentimia. Passiivisten vaimentimien ...