- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 2305-2324 / 5309

  • Luonnonvalo henkilökuvauksessa 

   Virtanen, Reetta (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille luonnon ja luonnonvalon vahvuudet henkilökuvauksessa ja näiden elementtien luova hyödyntäminen. Työn aikana seurataan opinnäytetyöntekijän kehittymistä valokuvaajana erityisesti ...
  • Luonnosta hyvinvointia muistisairautta sairastavalle hoitokodin asukkaalle : Koulutustilaisuudet henkilökunnalle 

   Arola, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Luontoympäristön merkitys hyvinvoinnillemme on yhä paremmin tiedostettu ja tutkittu. Luonnon tuottamia hyvinvointivaikutuksia voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän esimerkiksi muistisairautta sairastavien hoitotyössä. ...
  • Luonteenvahvuudet osaamisen taustalla : Positiivinen näkökulma osaamisen johtamiseen 

   Volmanen, Mia; Pietarinen, Tuija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää kotihoidon esimiesten osaamisen johtamista hyödyntämällä positiivisen psykologian myönteistä ajattelutapaa ja luonteenvahvuuden näkökulmaa. Tehtävänä oli luoda toimintamalli ...
  • Luonteenvahvuudet päiväkodin arjessa 

   Huuho, Tuula; Nuopponen, Petra (2019)
   Toiminnallinen opinnäytetyömme käsittelee positiivista pedagogiikkaa, luonteenvahvuuksia sekä hyvän huomaamista varhaiskasvatuksen arjessa. Toimeksiantajanamme toimi Kiteen kaupungin varhaiskasvatus. Opinnäytetyömme ...
  • Luonto mielenterveyden voimavarana - Green Care -toimintaan pohjautuva luontopäivä mielenterveyskuntoutujille 

   Pulkkinen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Green Care on tieteellisesti tutkittua luontoon liittyvää toimintaa, jossa luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä käytetään tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammatillisesti kuntouttamaan ihmisten fyysistä, sosiaalista ...
  • Luonto työkaverina ympäri vuoden : opas Green Care-menetelmien hyödyntämiseen asiakkaan kuntoutuksessa 

   Pölönen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Koivikon Tukikodit Oy: lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yrityksen käytössä olevat Green Care - toiminnan osa-alueet. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi Koivikon Tukikotien ...
  • Luontokuvaajan kestävä käyttäytyminen Suomen luonnossa : Opas luontokuvaajalle 

   Marjoniemi, Tiina (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan, miten luontokuvaajan tulee käyttäytyä Suomen luonnossa sitä kunnioittaen. Työn toiminnallisena osana toteutetun oppaan tavoitteena on toimia selkeänä ohjeena luontokuvaajan kestävään ...
  • Luontomatkailu hyvinvoinnin edistäjänä 

   Väänänen, Roosa (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään luontoa, luontomatkailua sekä luonnon virkistyskäyttöä Suomessa. Luonnossa oleminen vaikuttaa positiivisesti kävijän hyvinvointiin ja auttaa matkailijoita saavuttamaan elämänlaatua ...
  • Luontopolku osana ympäristökasvatusta 

   Keronen, Johanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ympäristökasvatus on osa peruskoulussa annettavaa kasvatusta. Sen kautta voidaan välittää myönteisiä ympäristöasenteita sekä tietoa ympäristöstä. Näin ihmiset oppivat arvostamaan ympäristöä ja käyttämään sitä kestävästi. ...
  • Luova Pohjois-Karjala II : Loppuraportti 

   Hattunen, Niina
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja C:59 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Luova Pohjois-Karjala II -hanke oli Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKO-hanke, joka toimi Pohjois-Karjalassa ...
  • LUOVAA TOIMINTAA PALVELUNA ASIAKASLÄHTÖISESTI 

   Reinikainen, Miia (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan palvelumuotoilua ilmiönä. Tavoitteena on tekijän ammattitaidon kehittäminen tulevaisuutta varten. Aiheeseen taustaa on koottu kirjallisuudesta ja Internetistä. Kirjallisessa osiossa paneudutaan ...
  • LUOVAT ALAT POHJOIS-KARJALASSSA 

   Liiri, Henna; Hattunen, Niina; Kahreman, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Luovien alojen managerointi ja alueellinen kehitys : Kokemuksia Pohjois-Karjalasta 

   Kupiainen, Jari; Ruotsalainen, Marja-Liisa
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja C:62 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Creative Managers – luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus -hanke on vuosina 2009–2012 rakentanut Pohjois-Karjalaan uudenlaista koulutusosaamisen kehittämismetodia, jolla mahdollistetaan luovien ...
  • LUOVUUDEN LÄHTEILLÄ : Luovuus tekstiilien suunnittelussa 

   Kuusinen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössäni käsitellään luovuutta erityisesti tekstiilisuunnittelun näkökulmasta. Luovien alojen kuten taiteen tai muotoilun kentällä luovuus on tärkeää. Tavoitteena on, että opinnäytetyöprosessin myötä ammatillinen ...
  • LVI-ALAN PALVELUTUOTTEEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ-SUUNNITELMA 

   Ilmakari, Aaron (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyöni on tehty toimeksiantona joensuulaiselle LVI-alan yritykselle Lämpökarelia Oy:lle. Toimeksiannon lähtökohta on se, että vallitseva taloustilanne vähentää myös rakentamiseen kytköksissä olevan LVI-alan kysyntää. ...
  • LVI-RAKENNUTTAMISEN JOHTAMINEN SAIRAALAYMPÄRISTÖSSÄ 

   Ryynänen, Jouko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomessa on kaksikymmentä sairaanhoitopiiriä. Maamme keskussairaat ovat valmistuneet pää-osin 1950–1970-luvuilla. Vanhentuneiden ja epäkäytännöllisten tilojen sekä kehittyvien hoitoprosessien myötä on tarvetta uusien tilojen ...
  • LYHYELLE SIVULLE : Eritasoisten kappaleiden säveltäminen koneistokanteleen lyhyeltä sivulta soitettavaksi 

   Rantala, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Koneistokanteleen lyhyen sivun soittotyyli on perinnetyyli, joka on lähtöisin Keski-Pohjanmaalta Perhonjokilaaksosta. Kyseisessä soittotyylissä kanteleen lyhyet kielet ovat soittajaa lähinnä, kuten pienkanteleita soitettaessa, ...
  • Lyhyiden liikkuvuusjaksojen vaikutus ammatilliseen kasvuun ja kansainvälistymiseen 

   Lääti, Katja; Perttunen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia alle kol-men kuukauden pituisista liikkuvuusjaksoista. Työssä tutkittiin opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulun tarjoamiin kansainvälisyysopintoihin ...
  • Lyhytelokuva Toinen: ohjaajan työprosessi 

   Partanen, Sakari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Taiteellisen opinnäytetyöni tavoitteena on tarkastella tapaani ohjata elokuvaa ja näiden havaintojen avulla kehittyä elokuvaohjaajana. Käsittelen opinnäytetyössäni lyhytelokuvan ohjaamista Toinen–lyhytelokuvan ...
  • Lypsykarjarakennusten paloturvallisuuden parantaminen rakennussuunnittelun keinoin 

   Karjalainen, Simo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lypsykarjatilojen paloturvallisuutta ja antaa ohjeita miten paloturvallisuutta voitaisiin parantaa olemassa olevissa ja uusissa lypsykarjarakennuksissa rakennussuunnittelun ja ...