- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 2345-2364 / 5309

  • Lämmön- ja kosteudensiirron simulointi WUFI 5.1 Pro -ohjelmistolla 

   Varpiola, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua lämmön- ja kosteudensiirron simulointiin WUFI 5.1 Pro -ohjelmistolla. Aineistossa käydään läpi rakennusfysiikan perusteita, WUFI:n laskentaprosessi vaihe vaiheelta, tulkitaan ...
  • Lämpimän vuorovaikutuksen keinoin kohti haastavia kasvatustilanteita 

   Nokso-Koivisto, Anni; Reentie, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä toimeksiantajapäiväkodin henkilöstön tietämystä vuorovaikutuksen merkityksestä haastavissa kasvatustilanteissa. Opinnäytetyössä keskityttiin erityisesti kasvattajan ...
  • Lämpökameran käyttö teollisuuden sähkökunnossapidossa 

   Piiroinen, Sakari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Sähköturvallisuuslaki velvoittaa sähkölaitteen haltijaa huolehtimaan laitteiston kunnosta. Lämpökuvaus on yksi keinoista ylläpitää laitteistojen kuntoa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä kunnossapitoon ja sen ...
  • Lämpökameran käyttötehokkuuden parantaminen ja integroiminen osaksi ehkäisevää kunnossapitoa 

   Kettunen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyö esittelee kunnossapidon vaikutusta teollisuuden tuotantolaitoksissa. Opinnäytetyössä tarkastellaan teoriaosuudessa kunnossapitoa ja sen lajeja, jotka ohjaavat kunnossapitoyrityksen toimintaa. Kunnossapitolajeista ...
  • Lämpölaitoksen investointiprosessi kasvihuoneyrityksessä 

   Luukkainen, Salla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Kasvihuone X Oy, joka viljelee kasvihuonekurkkua helmikuun puolivälistä lokakuun puoleen väliin. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata lämpölaitoksen ...
  • Lämpöni, lempeni - animal portraits : Portraits of homeless animals 

   Jermakka, Kristiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The topic of the thesis is former homeless animals and their personalities depicted by the means of portraiture. In the thesis also the depiction of animals in different periods of art and the development of human-animal ...
  • Lämpöpalveluiden tuottaminen puupolttoaineilla 

   Härkönen, Jari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lämpöyrittäjyystoiminta on paikallista lämpöenergian tuottamista, jossa yrittäjä tai yritys myy käyttäjälle lämpöä sovittuun hintaan. Pääpolttoaineena on yrittäjän omista metsistä tai lähiseudulta hankittu puu. Myös ...
  • Lämpöpuukomposiitin käyttö ikkunan valmistuksessa 

   Poikonen, Pauli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin Karelia-Ikkunan toimeksiantona ja sen päämääränä oli tutkia puumuovikomposiitin (WPC) mahdollisuuksia ikkunateollisuudessa. Opinnäytetyö koostuu taustatutkimuksesta, tutkimuksesta ja omista päätelmistä. ...
  • LÄMPÖTILAN AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET SUOJASPIRAALIN MATERIAALIN OMINAISUUKSIIN 

   Tahvanainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka suojaspiraalin valmistusmateriaalit käyttäytyvät vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavoitteena oli saada selville, miten väriaineet vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin. ...
  • Lämpötilan vaikutus luuydinnäytteiden dekalsifioinnin nopeuttamiseksi : Patologia 

   Karhu, Olli-Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Dekalsifiointi on prosessi, jossa kovasta luuydinnäytteestä tehdään pehmeä. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lämpötilan vaikutusta luuydinnäytteiden pehmittämisen eli dekalsifioinnin nopeuteen. Tarkoituksena oli luoda ...
  • Lämpöyrittäjyyden näkyvyyden edistäminen Pohjois-Karjalassa 

   Tolvanen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyön raportissa kuvataan prosessi, jonka aikana Suomen metsäkeskukselle tuotettiin toimintamalli hankkeelle pohjoiskarjalaisen lämpöyrittäjyyden näkyvyyden parantamiseksi. Tarkoituksena on saada lämpöyrittäjille ...
  • Läpimenoajan lyhentäminen koneistuksessa 

   Saukkonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Yritysten tuotannolta vaaditaan nopeutta ja tehokkuutta. Kustannusten vähentämiseksi työn tuottavuutta on parannettava jatkuvasti. Suomessa yritykset eivät juurikaan voi kilpailla hinnalla kansainvälisillä markkinoilla. ...
  • Läpäisyn edistäminen opiskelukykyä tukemalla : Yhteisöllisen opiskeluhuollon ja valmentavan johtamisen mahdollisuudet ammattiopistoissa 

   Venäläinen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli osaltaan kehittää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen läpäisyä. Läpäisyllä tarkoitetaan opintojen suorittamista ohjeajassa, ja se on merkityksellistä syrjäytymisen ...
  • Läsnäoleva laulaja 

   Niinimäki, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, miten laulaja voisi kehittää omaa esiintymistään. Tutkimuksen pääpaino oli esiintymisessä ja sen harjoittelussa. Tavoitteena oli löytää uusia keinoja läsnäolon saavuttamiseksi esiintymistilanteessa ...
  • Lääkeannostelijan käyttö kotisaattohoidossa - Ohjevideo ensihoidon henkilökunnalle 

   Vihtalahti, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Väestö ikääntyy Suomessa jatkuvasti, mikä aikaansaa myös saattohoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrän kasvun. Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaan kotisaattohoitoon tulee tämän vuoksi panostaa jatkossa entistä ...
  • Lääkehoidon laadun kehittäminen tehostetussa asumispalvelussa laatujärjestelmän avulla 

   Harinen, Kirsi; Kukkonen, Petra (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Hoitotyön jatkuva arvioiminen ja kehittäminen on tärkeää hoitotyössä. Vaaditaan säännöllistä, kriittistä ja puolueetonta tarkastelua sekä standardisoitujen mittareiden käyttöä, että laatua voidaan luotettavasti mitata. ...
  • LÄÄKEHOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖISSÄ 

   Tarvainen, Anu (2019)
   Tehostettu palveluasuminen tulee enenevässä määrin korvaamaan yhä useamman vanhuksen vanhainkoti- tai laitoshoitopaikan. Se on palveluasumisen muoto, missä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Siun soten tehostetun ...
  • Lääkintälaitekortisto Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelulle 

   Hartikainen, Timo; Tanninen, Jarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Lääkintälaitteet ja niiden käyttäminen potilaan tutkimisessa ja hoitamisessa on ensihoidossa osa sairaanhoitajan päivittäisiä työtehtäviä. Laitteiden toiminnan tulee olla luotettavaa. Luotettavuuden varmistamiseksi ...
  • Lääkityspoikkeamat suonensisäisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa erikoissairaanhoidon osastolla 

   Potylitsyna, Elena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Aikaisemmin tehtyjen tutkimusten mukaan suonensisäiseen lääkehoitoon liittyy korkea virheiden riski, joka voi johtaa vaaratapahtumaan ja aiheuttaa haittaa potilaalle. Merkittävä määrä poikkeamia sattuu jo ...
  • Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan : kokemuksia ja käytänteitä ammattikorkeakouluista 

   Lätti, Mervi; Putkuri, Päivi; Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
   B:18 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2009)