- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 2770-2789 / 5309

  • Muistisairauteen sairastuneen ihmisen läheisen into ja taito arjessa 

   Mitjonen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Muistisairaudet ovat yleistymässä. Muistisairaudet vaikuttavat sairastuneen toimintakykyyn. Avun tarve kasvaa sairauden edetessä. Muistisairaat tarvitsevat läheisiä selvitäkseen arjesta. Sairaanhoitajat kohtaavat työssään ...
  • Muistisairautta sairastavien asiakkaiden kohtaaminen ja ohjaaminen : Opas moniammatilliseen Voimala-oppimis- ja palveluympäristöön 

   Suominen, Mikko; Lång, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Muistisairaudet ovat ajankohtainen ja kasvava kansanterveydellinen haaste. Muistisairautta sairastavan henkilön kohtaaminen ja ohjaaminen voi olla hankalaa niin ammattilaiselle kuin omaisellekin. Harvalla sosiaali- ja ...
  • Multiaktiviteettituotteiden suunnitteleminen Pohjois-Karjalaan 

   Boman, Tiia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Viime vuosina luontomatkailua ja erityisesti kesän luontoaktiviteetteja on kehitetty ja tuotteistettu valtakunnanlaajuisesti Outdoors Finland -hankkeiden avulla. Pohjois-Karjalaan ei ole kuitenkaan vielä luotu Outdoors ...
  • MUN OIKEUDET, KEHO JA RAJAT -Seksuaalikasvatusopas koulun työntekijöille 

   Koski, Ilona; Luukkanen, Emma (2020)
   Seksuaalikasvatus on niin seksuaali- kuin ihmisoikeus. Ihminen tarvitsee seksuaalikasvatusta kaikenikäisenä. Laadukkaasta seksuaalikasvatuksesta nuori saa sopivaa tietoa itselleen riippumatta omasta minäkuvastaan ja ...
  • MUNNIHARPUN ALKEET – VERKKO-OPETUSMATERIAALIPAKETTI 

   Muhonen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössäni keskeisenä asiana oli luoda helposti omaksuttavat Internet-sivut munniharpun itseopiskeluun. Työssä käytin lähinnä hyväkseni omaa pitkäaikaista asiantuntemustani Suomessa harvinaiseen soittimeen liittyen, ...
  • Muodon mahdollisuudet : Huonekalumalliston suunnitteluprosessi 

   Puolakka, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on yksityistiloihin suunnatun ja puusta valmistettavan huonekalumalliston suunnittelu. Suunnittelun lähtökohtana on kuusikulmio, josta tuotteiden ideointi lähtee liikkeelle. Työn pääpaino on ...
  • Muotoilu puusepänverstaissa 

   Hakkarainen, Heikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan muotoilijan tuomia hyötyjä puusepänyrityksille. Aihetta lähestytään Korpisorvi Oy:lle tekemäni huonekalusuunnitteluprojektin kautta ja sen avulla annetaan esimerkkejä eri suunnittelun lähtökohdista ...
  • Muovien kierrätys pohjoiskarjalaisissa kestomuovialan yrityksissä 

   Astikainen, Karri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mikä on muovien kierrätyksen tila pohjoiskarjalaisissa kestomuovialan yrityksissä. Tutkimus jaettiin kolmeen osa-alueeseen, jotka käsittelevät muovijätteen syntymistä, kierrätyksen ...
  • Muovikomposiitin kuivaus ja kuivauksen vaikutus lopputuotteeseen 

   Turunen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sopivat kuivausparametrit Kareline® PPMS5050 puumuovikomposiitille sekä tutkia käytettyjen parametrien vaikutusta loppu-tuotteen ominaisuuksiin. Työ toteutettiin Plasthill Oy:n ...
  • Muovikomposiittiprofiilien taivutustestaus 

   Nevalainen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää ja korvata muovikomposiittiputkien taivutustestausmenetelmiä ja testauksessa käytettävää laitteistoa, joita toimeksiantajan tehtaalla on käytetty. Tavoitteena oli, että testien ...
  • Murrosikä ihastumisen näkökulmasta - Oppitunti 5. -luokkalaisille 

   Piitulainen, Laura (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Murrosikä on aika, jolloin lapsesta kasvaa aikuinen. Keho ja mieli muuttuvat murrosiän aikana sekä tunteet vaihtelevat usein. Murrosiän aikana varhaisnuorella herää ihastumisen tunteita haaveilutasolla idoleihin tai ...
  • Murtotestauksen simuloiminen FEM-menetelmällä 

   Kukkonen, Jarkko (2019)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, voiko murtotestausta suorittaa ja korvata FEM-simuloinnin avulla. Työssä käydään myös läpi, missä vaiheessa tuotesuunnittelua FEM-simuloiminen olisi hyvä ottaa suunnitteluun mukaan ...
  • MUSIIKILLISEN VUOROVAIKUTUKSEN OPETUSMENETELMÄT VAPAASTI IMPROVISOIDUSSA MUSIIKISSA 

   Vahtola, Johanna (2020)
   Vapaa improvisaatio on musiikin luomista ja esittämistä samanaikaisesti ilman minkään- laista etukäteen sovittua rakennetta. Näin ollen muusikot ohjaavat musiikin kehittymistä soittamisen aikana tapahtuvan hienovaraisen ...
  • MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT 

   Kärkkäinen, Kaisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan koulutuksen osalta. Tutkimuksessa ...
  • Musiikin käyttö teatterissa : Kuka lohduttaisi Nyytiä? - näytelmän sävellysprosessista 

   Pietarinen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkitaan musiikin käyttöä teatterissa näytelmää tukevana ja tarinaa kuljettavana voimana. Aihetta lähestytään ’’Kuka lohduttaisi Nyytiä?’’ -näytelmän kautta, johon tämän opinnäytetyön kirjoittaja ...
  • Musiikin opiskelijan (AMK) opiskelun aikainen palaute ja kokemus palautteesta 

   Widemark, Atte (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli musiikin opiskelijan (AMK) opiskelun aikainen palaute ja kokemus palautteesta. Työn tarkoituksena oli selvittää Suomen ammattikorkeakoulujen pop/jazz-musiikin opiskelijoiden kokemuksia saadusta ...
  • Musiikin rytmihavainnon käyttö pelisovelluksen rakentamisessa: BEATRUNNER-PELISOVELLUS 

   Anttila, Petteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Lähes kaikissa tietokonepeleissä taustamusiikki ja ääniefektit on yhdistetty peliin, mutta rytmihavainnon käyttö pelisovelluksen rakentamisessa on harvinaisempaa. Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, miten rytmihavaintoa ...
  • Musiikinopiskelijana Freiburgissa 

   Asikainen, Laura (2019)
   Tämän opinnäytetyön aihe on lukukausi Freiburg im Breisgaussa, Saksassa. Työssä käydään läpi vaihto-opiskeluun liittyviä yleisiä käytännön asioita ja pohditaan, kuinka erilaiset opetustavat ja kurssitarjonta vaikuttavat ...
  • Musiikki ja musiikkiterapia vaihtoehtoisena hoitomuotona hoitotyössä 

   Pelho, Veera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Musiikilla on ihmiseen monimuotoisia vaikutuksia sekä fyysisesti että psyykkisesti. Sitä on käytetty universaalisesti jo vuosisatojen ajan apuna ihmiselämän muutoksissa. Tämä opinnäytetyö käsittelee musiikin ja ...
  • MUSIIKKI VAIKUTTAJANA VISUAALISEN TAITEEN LUOMISESSA 

   Sequeira-Uski, Kasii (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän taiteellisen opinnäytetyön aiheena oli luoda kolme kuvataiteellista teosta, kolmesta eri musiikin tyylisuuntauksesta ja tutkia sitä millä tavoin musiikki vaikuttaa omaan luomisprosessiin kuvataiteessa. Opinnäytetyön ...