- Selaus nimekkeen mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)

Viitteet 3566-3585 / 5309

  • PUUN MAHDOLLISUUDET LIEKSAN KAARISILLAN RAKENTAMISESSA 

   Muhamad Amin, Darsim (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Lieksan puukaarisillan suunnittelu ja rakenteiden kestävyyksien laskeminen. Opinnäytetyössä kerrotaan myös sillankaiteiden rakenteista. Silta on kaksiaukkoinen liimapuinen ...
  • Puun pikalahotusmenetelmän kehittäminen 

   Partanen, Heikki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Puun kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta rakennusmateriaalina heikentää sen luonnollinen hajoaminen pitkäaikaskestävyyttä vaativissa kohteissa. Puun kesto- ja käyttöikää voidaan parantaa erilaisilla kyllästeillä ja ...
  • Puunistutus ja metsäteemat osana ENO-verkkokoulun toimintaa 

   Kopola, Sara; Piikki, Reeta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Viimeisten vuosikymmenien aikana kiinnostus metsien tilasta on kasvanut maailmanlaajuisesti. Metsien tuhoaminen ja erilaiset suuret uhkatekijät metsiä kohtaan, kuten ilmastonmuutos, ovat osoittaneet tämän luonnonvaran ...
  • Puunistutustapahtumakonseptin kehittäminen ENO Schoolnet ry:lle 

   Härkönen, Leena; Turunen, Minna (2020)
   Metsien ja puiden merkitys on vahvasti esillä, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Metsät ovat yksi elinympäristömme suurimmista hiilinieluista ja hiilivarastoista. Kasvaessaan puut toimivat hiilinieluina ...
  • Puunkorjuun kannattavuus kitumaiden riistanhoidollisissa ennallistamishakkuissa Metsähallituksen Länsi-Kainuun metsätiimin alueella 

   Toivanen, Tero (2019)
   Puuraaka-aineen käyttö tulee nousemaan entistä korkeammalle ja paikallisesti voi tulla jopa pulaa energiapuusta tai ainespuusta. Tässä tilanteessa olisi otettava käyttöön vajaakäytössä olleet raaka-ainereservit. Yksi ...
  • PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN LÄMPÖLAITOSTEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET JÄRVIMALMIN RIKASTAMISESSA 

   Onttonen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin järvimalmin rikastuksen mahdollisuuksia puupolttoaineita käyttävissä lämpölaitoksissa. Tutkimuksen lähtökohtana oli, että järvimalmi kerätään järvien kunnostusruop-pausten yhteydessä. Tutkimuksissa ...
  • Puupylväiden työstöaseman automaation modernisointi 

   Sormunen, Juho (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa Iivari Mononen Oy:n tuotantolaitoksen työstöaseman logiikkaohjaus vastaamaan modernisointisuunnitelmia. Niihin kuului tehokkuuden, turvallisuuden ja työergonomian parantaminen. Ensin ...
  • PUURAKENTAMISEN NYKYTILA – KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN MERKITYS TEOLLISEN PUURAKENTAMISEN EDISTÄMISESSÄ 

   Vänttinen, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua kirjallisuuden avulla puurakentamisen historiaan ja nykytilaan Suomessa. Nykytilan tarkastelussa keskeisenä tarkastelun kohteena olivat erityisesti puukerrostalorakentamiseen liittyvät ...
  • Puurakenteisen tietoliikennemaston hiilijalanjälki 

   Hottinen, Samuli (2019)
   Tämä työ auttaa ymmärtämään mikä on LCA, sekä mistä tämä koostuu sekä miten tämä lasketaan. Työstä voi olla mahdollisesti hyötyä, jos on kiinnostunut rakennusten elinkaarenarvioinnista. Työssä kuvailtiin standardien ...
  • Puurunkoisen ulkoseinän eritämismenetelmien vertailu 

   Laakkonen, Erkki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Työn tarkoitus oli vertailla ja tutkia uudempaa puurunkoisen ulkoseinän eristemenetelmää perinteisempiin ja tunnetumpiin menetelmiin. Toimeksiantajayritys oli vasta aloittamassa kyseisen uudemman eristämismenetelmän käyttöä ...
  • Puutavarakahmarin rakenteen jäykistäminen 

   Ratinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka pystytään parantamaan Outokummun Metalli Oy:n Vahva C21 -puutavarakahmarin rakenteen kestävyyttä ja vähentämään taipumia FEM -analyysin avulla. Työssä pyrittiin mallintamaan todenmukainen ...
  • Puutavarakouran hitsisauman väsymislujuuden tarkastelu 

   Turunen, Paavo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena tarkastella Outokummun Metalli Oy:n Vahva C36 puutavarakouran hitsisauman väsymislujuutta ja vertailla eri hitsaustapojen vaikutusta hitsisauman väsymislujuuteen. Työ koostuu puutavarakourasta ...
  • Puutavarakouran staattinen lujuustarkastelu 

   Reponen, Erkki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Outokummun Metalli Oy:n valmistamaa Vahva-merkkistä puutavarakouraa venymäliuskamittauksella. Työ koostuu puutavarakourasta tehdystä venymäliuskamittauksesta staattisessa kuormituksessa ...
  • Puutavarakuormaimen esiohjatun venttiilipöydän valinta 

   Kinnunen, Pasi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli korvata puutavarakuormaimen mekaanisesti ohjattu venttiilipöytä paremmalla ratkaisulla. Tavoitteena oli löytää yksityiskäyttöön soveltuva ratkaisu, joka poistaa mekaanisesti ohjatun ...
  • Puutavarayrityksen tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelu, valmistus ja testaaminen 

   Mustonen, Mauri; Oinonen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa web-pohjainen ohjelmisto Puupietari Oy nimiselle yritykselle. Puupietari Oy valmistaa mittatilaustyönä lauta- ja puutavaraa. Yritys tarvitsi räätälöidyn ohjelmiston ...
  • Pylväiden työstöaseman modernisointi 

   Suutarinen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Iivari Mononen Oy:n Höljäkän yksikön pylväiden työstöaseman modernisointitarpeet ja tehdä niiden toteuttamiseksi vaadittavat mekaniikkasuunnitelmat. Tavoitteena oli parantaa ...
  • Pylvässorvin modernisointi 

   Ilkko, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli modernisoida pylvässorvi, jota käytetään puupylväiden valmistukseen. Työllä haettiin kasvua tuotannon tehokkuuteen, pyrittiin pienentämään korjaavan kunnossapidon tarvetta ja ...
  • Pyrolyysilaitoksen ennakkohuoltojen ja kunnonvalvonnan kehittäminen 

   Mähönen, Simo (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pyrolyysiöljylaitoksen nykyisiä ennakkohuoltoja ja kunnonvalvontaa toimivammaksi kokonaisuudeksi. Toimeksianto tuli Maintpartner Oy:ltä, jolle ennakkohuolto-ohjelman päivitys tuli ...
  • Pyrolyysilaitteiston suunnittelu ja toteutus 

   Tukiainen, Olli; Nisula, Otto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa laitteisto, jolla voidaan havainnollistaa pyrolyysiprosessia opetuskäytössä. Tavoitteena oli tehdä laitteisto, joka on helppokäyttöinen, havainnollinen ja ...
  • Pystyakselituulivoimalan suunnittelu 

   Kankkunen, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella pystyakselituulivoimala, jota käytetään apuna Suhmuran Metalli Ky:n hallin lämmityksessä. Voimala pystytetään tehtaan takana olevien peltojen keskelle myöhemmin tänä vuonna. ...