Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • Big Data määritelmä ja alustat 

   Mustonen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyön päämääränä oli tutkia Big Dataa ja määritellä mitä se on, miksi sitä tarvitaan, sekä esitellä yleisimpiä Big Data alustoja. Lisäksi työn teknisessä osuudessa toteutettiin ratkaisu sensori datan keräämisestä ...
  • Biisinkirjoitus - Miten laulut syntyvät? 

   Strandén, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Taiteellisen opinnäytetyöni aiheena oli säveltää ja sanoittaa neljä suomenkielistä pop-kappaletta, joiden pohjalta havainnoin omaa biisinkirjoitusprosessiani. Samalla tutkin yleisesti populaarimusiikin biisinkirjoituksen ...
  • BINAURAALINEN SUOJAVIIVA JA KUUNTELIJAN POSITIO – BINAURAALISEN ÄÄNITYSTEKNIIKAN KÄYTTÖ KUUNNELMASSA 

   Wahlgren, Otto (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkitaan binauraalista äänitystekniikkaa ja sen hyödyntämistä kuunnelman tekemisessä. Tavoitteena on, että tuloksia voitaisiin käyttää hyödyksi muissakin äänituotannoissa, kuten pelien ja kuvaäänen ...
  • BINAURAALISELLA ÄÄNITYSTEKNIIKALLA TOTEUTETUN KUUNNELMAN TUNNELMALLINEN JA INFORMATIIVINEN LISÄ NÄKÖHAVAINNOIN TUTKITTAVAN KERRONNAN TUKENA 

   Raatikainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan binauraalisella äänitystekniikalla toteutetun kuunnelman vaikutuksia kuulijaan, joka kuunnellessaan katselee ja havainnoi ympärillään olevaa informaatiota. Tavoitteena on selvittää tällaisen ...
  • BINO – puheenvuoroja puurakentamisesta : Artikkelikokoelma 

   Matveinen, Mikko (toim.)
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 40 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Joensuu on Euroopan metsäpääkaupunki, eikä tätä ole kiistäminen: puualan osaajia, asiantuntijoita, toimijoita ja tutkijoita kaupungissamme on runsain määrin. Myös opetus alalla on korkeatasoista ja monipuolista niin ...
  • BIOENERGIA JA SEN KÄYTTÖ KULUTTAJANÄKÖKULMASTA 

   Sainio, Ulla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Bioenergia ja sen käyttö kasvaa nopeasti talojen lämmitysratkaisuissa. Ilmastonmuutos ja siitä johtuvat sään ääri-ilmiöt ovat omiaan lisäämään tietoutta siitä, että tiedon jalkauttamisella on kiire. Teknologia kehittyy ...
  • Bioenergian jalostusterminaali 

   Kentala, Katja
   Pohjois-Karjalan ammatikorkeakoulun julkaisuja B:23 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Julkaisun taustana olevassa tutkimuksessa selvitettiin puuta raaka-aineena käyttävän bioenergian tuotanto- ja jatkojalostukseen soveltuvan biovahan tuotantomahdollisuutta osana hajautetun energiatuotannon rakennetta. ...
  • Bioenergian koulutustarjonta Venäjän Karjalassa ja sen kehitysmahdollisuudet yhteistyössä Suomen kanssa 

   Glazunova, Anastasia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Koulutuksella on keskeinen merkitys ihmisvoimavarojen käytön lisäämiselle. Opinnäytetyö käsittelee, miten bioenergian koulutukseen suhtaudutaan Venäjän puolella, mitä siitä tiedetään ja onko venäläisissä kouluissa kiinnostusta ...
  • Bioenergy feasibility study - Berzasca, Romania 

   Hirvonen, Markus (ed.)
   Publications of Karelia University of Applied Sciences C:20 (Karelia University of Applied Sciences, 2014)
   Central and Eastern European Forest Information Service (KIEMET) is a project that produces information on forestry, forest sector business environment, wood supply, forest enterprises and bioenergy markets in the CEE ...
  • Biohajoavan ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon tuomat rajoitteet ja velvoitteet Puhas Oy:n toimintaan 

   Kuusisto, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin biohajoavan ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon vaikutuksia yksittäisen jätehuoltoyhtiön näkökulmasta. Tutkimuksessa selvennettiin Kontiosuon kaatopaikalle vuonna 2016 hyväksyttävien ...
  • Biohajoavien hydrauliöljyjen käyttö 

   Määttänen, Iiro (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia biohajoavien hydrauliöljyjen käyttötottumuksia, saatavuutta ja ominaisuuksia. Tuloksia verrattiin yleisesti käytössä oleviin mineraalipohjaisten öljyjen ominaisuuksiin sekä aiempina ...
  • Biojätteen erilliskeräyksen tehostamismahdollisuudet Puhas Oy:n toiminta-alueella 

   Ruokolainen, Hanna-Riikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin millä edellytyksillä biojätteen erilliskeräyksen lisääminen on kannattavaa Puhas Oy:n toiminta-alueella, haja-asutusalueet mukaan lukien. Tarkoituksena oli tutkia biojätteen erilliskeräyksen ...
  • Biokaasulaitoksen rejektivesien konsentrointilaitteiston asennus ja käyttöohjeiden laatiminen 

   Summala, Otto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehtävänä oli asentaa biokaasulaitokselle lannoitteiden konsentrointilaitteistot sekä laatia laitteistojen käyttöohjeet. Laitteistojen tarkoituksena on saada ravinteet tiiviimpään muotoon. ...
  • Biolämpölaitteistojen valmistettavuus Nurmeksessa 

   Reis, Ossi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tilaaja on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, jonka yhtenä tehtävänä on tuottaa kehityshankkeita seutukuntien yrityksille. Opinnäytetyön tuloksista hyötyy suoranaisesti Pielisen Karjalassa toimiva ...
  • Biopuuhakettimen suunnittelu 

   Taivainen, Tapio (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaiseksi Ariratex Oy:lle biopuu-hakettimen työpiirustukset ja hakettimen komponenttien vaatimat laskennat. Tavoitteena oli dokumentoida hakettimen rakenne, jolloin sen rakentaminen ...
  • BIOTALOUDEN HUOMIOINTI JA OSALLISTAVAN SUUNNITTELUN MENETELMÄT MAAKUNTAKAAVOITUSTYÖSSÄ 

   Roponen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, jossa hyödynnetään toiminta- ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Opinnäytetyö on tehty Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toteuttamalle Biotalouden alueidenkäytölliset ...
  • Biotalouden innovaatioympäristöt – Puurakentaminen 

   Matveinen, Mikko
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 18 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Julkaisussa on kuvattu puurakentamiseen liittyviä mahdollisuuksia ja kehittämisen kohteita Suomessa sekä Pohjois Karjalan maakunnan tasolla. Lisäksi tarkastelussa on Karelia ammattikorkeakoulun rooli puurakentamisen ...
  • Biotalouden merkitys pohjoiskarjalaisille pk-yrityksille 

   Korhonen, Veli-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä pohditaan biotalouden merkitystä pohjoiskarjalaisille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Biotalous on taloutta, joka perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja palvelee biotalouteen liittyvää ...
  • BIOTALOUDEN OSAAMISTARPEET VUONNA 2030 

   Vänskä, Reima (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin biotalousalalla tarvittavia osaamistarpeita vuoteen 2030 mennessä. Tämä työ tehtiin yhteistyössä AVOT-hankeen kanssa. Kyseessä on usean eri korkeakoulun ja yliopiston yhteistyössä toteuttama ...
  • Biotaloudesta työtä tasa-arvoisesti : Naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti 

   Puhakka-Tarvainen, Helena; Korhonen, Veli-Pekka; Siikanen, Riina; Ojajärvi, Pentti; Talkkari, Ari
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 28 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Julkaisu on Biofem – naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä -hankkeen loppuraportti. Julkaisussa on esitelty biotalouden eri toimialoja sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen ...