Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 4101-4120 / 5198

  • Sähköenergia ostopäätöksenä 

   Sokura, Sanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vaikka ostokäyttäytymistä, ostopäätöksiä ja niihin keskeisimmin vaikuttavia tekijöitä on yleisesti tutkittu, sähköenergia ostopäätöksenä on kuitenkin varsin uusi aihe. Vaikka sähköenergia on vapaa kilpailulle ja kaikille ...
  • Sähköenergian hinnoittelu - Profiilihintojen ennustettavuuden tarkastelu kannattavan myynnin varmistamiseksi 

   Kokko, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella mahdollisuutta luoda ennustemalli profiilikustannusten ennakointia varten kannattavan marginaalitason löytämiseksi ja siten kannattavan sähköenergian myynnin varmistamiseksi. Tässä ...
  • SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU JA MITTAAMINEN PIENJÄNNITEPUOLELLA 

   Partanen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli sähköenergian hinnoittelu ja mittaaminen pienjännitepuolella. Opinnäytetyössä kerrottiin sähköenergian ja siirron hinnoittelusta, sekä niiden eri tariffeista. Siirron eri tariffeja vertailtiin ...
  • Sähköenergian vähittäismyynnin hinnoittelu 

   Kainulainen, Jenna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Uusi sähkönkäyttötietojen tuntimittaus- ja etäluentatekniikka vaikuttaa sähkönmyyntiyhtiöiden tapaan hinnoitella asiakkaidensa sähköenergiaa. Työn tarkoituksena oli tutkia sähkönenergian vähittäismyynnin hinnoitteluun ...
  • Sähköinen markkinointiviestintäsuunnitelma yritykselle x 

   Ruotsalainen, Lauri Pentti Olavi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda sosiaaliseen mediaan painottuva sähköinen markkinointisuunnitelma hyvinvointialalla toimivalle yritykselle. Suunnitelmalla parannetaan yrityksen uusasiakashankintaa sekä sen näkyvyyttä ...
  • Sähköinen puukauppa puunmyyntikäyttäytymisen osana 

   Karjalainen, Antti; Mannermaa, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Ylä-Kainuun metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä, kun sähköisen puukaupan tekeminen helpottuu Kuutio.fi -palvelun myötä. Tutkimuksessa tarkasteltiin ovatko metsänomistajat ...
  • Sähköinen rytminsiirto akuutin eteisvärinäpotilaan hoitotyössä : Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille 

   Tietäväinen, Anni; Kraft, Linda (2020)
   Eteisvärinä on yleisin sairaalahoitoa vaativa rytmihäiriö. Suomessa on arvioitu olevan noin 100 000 eteisvärinästä kärsivää henkilöä. Eteisvärinään liittyy huomattava tromboembolisen komplikaation riski, joten oikeanlainen ...
  • Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto tutkimusorganisaatio x:lle 

   Puhakka, Maarit (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kirjanpitoaineiston sähköiseen arkistointiin liittyvää lainsäädäntöä sekä tehdä toimeksiantajalle opas kirjanpitoaineiston sähköisestä arkistoimisesta. Opinnäytetyö toteutettiin ...
  • Sähköisen asioinnin kehittäminen asiakaslähtöisesti Pohjois-Karjalan kunnissa 

   Lehtonen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kuntien tarjoamia palveluja kuntalaiset toivoisivat muutettavan sähköisiksi palveluiksi. Tänä päivänä sähköinen asiointi koetaan tärkeänä asiakaspalvelun näkökulmasta ...
  • Sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen 

   Hakkarainen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tehoweb on verkkopohjainen kiinteistönhallintaohjelma, jossa tärkein ominaisuus on kiinteistökohtainen huolto-ohjelma. Opinnäytetyön tehtävänä oli tutkia ohjelman käytön uudelleenkäynnistys alkaen kesällä 2012 ja jatkokehittää ...
  • Sähköisen itsehoitopisteen käyttöliittymä ja visuaalinen ilme 

   Haverinen, Reetta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on ajanmukaistamassa maakunnan itsehoitopisteiden terveyskansioita, jotta ne tukisivat maakuntalaisten säh-köistä itsehoitoa. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ...
  • Sähköisen matkalaskun ja kulukorvauksen käyttöönotto Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 

   Kähkönen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössäni käsittelen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä käyttöönotetun säh-köisen matkalaskun ja kulukorvauksen prosessia ja käyttöönottoa, jossa olen ollut mu-kana toteutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Sähköisen myyntikäsittelyn käyttöönotto yrityksessä 

   Salin, Diana (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona joensuulaiselle tilitoimistolle, joka tarjoaa asiakkaalleen laajan valikoiman taloushallinnon palveluita. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sähköisen taloushallinnon merkitystä ...
  • SÄHKÖISEN OMATERVEYSPALVELUN TARJOAMA TUKI OMAHOIDOSSA : Diabetesta sairastavien asiakkaiden kokemuksia 

   Toikkanen, Niina; Virnes, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille diabetesasiakkaan kokemus saadusta ohjauksesta ja tuesta sähköisessä omaterveyspalvelussa. Pyrimme tuomaan esille asiakkaan näkökulmasta tehokkaimmat omahoidon tuen keinot ja ...
  • Sähköisen ostamisen käynnistäminen Joensuun kaupungin ravintopalveluissa 

   Kinnunen, Hertta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tuotannonohjusjärjestelmän käytön laajentaminen ja tehostaminen mahdollisti sähköisen ostotilausprosessin käynnistämisen Joensuun kaupungin ravintopalveluissa. Opinnäytetyössä kuvataan raaka-aineiden sähköinen ostotilausprosessi, ...
  • Sähköisen ostolaskujen kierrätyksen käyttöönotto Lämpökarelia-konsernissa 

   Lavikainen, Iris (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lämpökarelia-konsernissa siirryttiin kesäkuussa 2011 sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen. Lämpökarelia-konserni on LVI-alan yritys, joka tarjoaa urakointi- ja remontointipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. ...
  • Sähköiset palvelut terveyttä edistämässä : Kansalaisten kokemuksia Medinet-palvelun käytöstä 

   Leinonen, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat suurten haasteiden edessä. Terveyspalvelujen tarve kasvaa väestön ikääntyessä ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä, ja samalla palveluja on tuotettava aiempaa edullisemmin. ...
  • Sähköiset terveyskansiot Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin itsehoitopisteille : Verenpaine ja painonhallinta 

   Taskinen, Niina; Moilanen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Elintavoilla on suuri merkitys kansantautien ennaltaehkäisyssä. Vuoden 2012 FINRISKItutkimuksessa on käynyt ilmi, että ylipainoisten osuus on edelleen merkittävä. Verenpaine ja suolan käyttö ovat myös jälleen kääntyneet ...
  • Sähköiset terveyspalvelut asiakkaiden käyttöön terveydenhuollossa : Teoriasta käytäntöön 

   Jauhiainen, Annikki; Sihvo, Päivi
   Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:33 (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa on ajankohtainen ja voimakkaasti kehittyvä alue, joka koskee niin perusterveydenhuoltoa kuin erikoissairaanhoitoa, niin julkista kuin yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. ...
  • Sähköiset terveyspalvelut käytössä : Koulutusmateriaalia ammattilaisten ja asiakkaiden perehdyttämiseen ja ohjaukseen 

   Jauhiainen, Annikki; Sihvo, Päivi; Ikonen, Helena (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Sähköisiä terveyspalveluja on otettu käyttöön Suomessa erilaisten kehittämishankkeiden myötävaikutuksella. Sähköisiä palveluja on kehitetty kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti sekä eri asiantuntija- ja ...