Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

  • Hakettimen tärinämittaus 

   Nyman, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia keho- ja käsitärinää Kesla Oyj:n valmistamalle autohak-kurille. Mittaaminen suoritettiin Keslan valmistamalle autohakkurille. Saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään eri koneryhmien ...
  • Hakkeen ja pelletin kannattavuusvertailu eri kokoluokissa 

   Savela, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Fossiilisten polttoaineiden väheneminen aiheuttaa muutospaineita energian ja lämmön tuottamisessa. Ilmastonmuutoksen estämisessä käytetyt keinot edistävät fossiilisista polt-toaineista luopumista. Säädökset ...
  • Hakkureiden tuottavuuden vertailu tuotettaessa kahden eri palakoon haketta 

   Salojärvi, Atte (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin haketuksen tuottavuuden muutosta tuotettaessa kahta eri palakokojakauman haketta samasta raaka-aineesta. Tutkimuksessa käytettiin laikka- ja kartioruuvihakkuria. Tuottavuuden lisäksi tutkimuksessa ...
  • Hakkuukoneen ja tukkimittarin tarkastusmittausmenetelmien vertailu männyn tyvipölkkyjen tilavuuden määrityksessä 

   Imponen, Henry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Hakkuukonemittaus on yleisimmin käytetty puutavaran luovutusmittausmenetelmä. Käytännön mittaustoiminnassa on saatu viitteitä, että hakkuukonemittauksella saataisiin tehdasmittausta suurempia tilavuuksia etenkin männyn ...
  • Hakkuukoneenkuljettajan työrutiinien vaikutus tuottavuuteen 

   Niskanen, Risto-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Metsäurakointi Piirainen Oy korjaa puuta viiden koneketjun voimin sotkamolaisissa yksityismetsissä. Säilyttääkseen kilpailukykynsä metsäkonealalla on nykyisiä resursseja kyettävä hyödyntämään entistä tehokkaammin ja ...
  • Hakkuupotentiaalin kartoittaminen metsätien vaikutusalueelta avoimesta metsätiedosta 

   Miettinen, Jukka; Hämäläinen, Henri (2019)
   Vuoden 2018 maaliskuussa Metsään.fi -palvelulla avautui kaikkien käyttöön avoin metsävaratieto. Oikeiden työkalujen avulla tätä tietoa voidaan hyödyntää hyvin monipuolisesti. Yksi tapa hyödyntää tätä avautunutta metsävaratietoa ...
  • Hakkuutähdehakkeen aumavarastoinnissa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset hakkeen kuiva-ainetappioon 

   Tirronen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin hakkuutähdehakkeen aumavarastoinnissa tapahtuvia muutoksia eri mittausmenetelmien avulla. Tulosten perusteella arvioitiin muutosten vaikutuksia hakkeen kuiva-ainetappioihin. Toimeksiantajan ...
  • Hakukonemainontaopas 

   Rautiainen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa hakukonemainonnan perusteisiin sopiva opas toimeksiantajayrityksen markkinointimateriaaliksi. Työssä oli tavoitteena tutustua myös sisältömarkkinointiin ja tarkastella opasta ...
  • Hallinnon kehittäminen : Hallituksen työjärjestyksen ja toimitusjohtajasopimuksen laatiminen toiminnallisessa säätiössä 

   Mäki, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia yhdessä toiminnallisen säätiön johdon kanssa hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajasopimus, jossa huomioidaan hyvä säätiötapa ja säätiön hyvän hallinnon periaatteet. Hallinnon ...
  • Hallintokantelu oikeusturvakeinona välillisessä julkishallinnossa 

   Hakkarainen, Sauli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään, kuinka hallintokantelu toimii oikeusturvakeinona välillisessä julkishallinnossa. Opinnäytetyössä esitellään, mitä välillinen julkishallinto on. Lisäksi opinnäytetyössä käydään läpi ...
  • Hallitun hoitamattomuuden toteutuminen raivaussahatöissä Metsähallituksen Nurmeksen metsätiimissä 

   Toivanen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Metsähallitus hallinnoi Suomen valtion metsiä. Nykyään metsätaloudessa on alettu kiin-nittää huomiota yhä enemmän myös riistan elinolosuhteisiin talousmetsissä. Tästä syystä Metsähallitus on ottanut käyttöön hallitun ...
  • HAMPPU-KALKKIKOMPOSIITIN VALMISTUS SUOMALAISISTA RAAKA-AINEISTA JA SEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA SEINÄRAKENTEENA 

   Nuutinen, Tommi; Miinin, Joona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hamppu-kalkkikomposiitin valmistusta Suomesta saatavista raaka-aineista ja tutkia sen kosteusteknistä toimintaa. Opinnäytetyössä käydään läpi hamppu-kalkkikomposiitin raaka-aineita, ...
  • "HANKALAA ON OLLA AVUNSAANNIN KOHTEENA JA POTILAANA SIELLÄ AVUTTOMANA SÄNGYSSÄ…" Sairaanhoitajien potilaskokemuksia 

   Väistö, Sari; Hattunen, Katja (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sairastuminen ja potilaan rooliin joutuminen on aina ihmiselle muutos arkipäivän rutiineihin. Osastohoidossa ollessaan ihminen on potilaan roolissa avun saannin kohteena. Potilaiden kokemuksia hoidosta ja siihen liittyvistä ...
  • HANKETYÖ TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ – : Karelia-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan keskuksen hankeseminaaripäivä 19.2.2013 

   Kuosmanen, Nelli-Tuulia; Kuikka, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Ammattikorkeakoulutuksen yhtenä tehtävänä on työelämää ja aluekehitystä tukeva tutkimus- ja kehittämistyö. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan koulutuksen ja työelämän ...
  • Hankintamallin päätöspuu ja materiaalinkeräyksen toimintavarmuuden parantaminen 

   Asikainen, Jussi (2020)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää yritykselle hankintamallin päätöspuu, jolla määritetään, mitä hankintamallia käyttämällä ostettava materiaali hankitaan tuotannon käyttöön. Lisäksi opinnäytetyössä esitetään yrityksen ...
  • HANKINTAORGANISAATION PROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

   Hilska, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä yrityksen strategisen hankinnan organisaatiolle. Huolimatta yrityksen liiketoimintojen muutoksista, hankinnan organisaatio on pysynyt muuttumattomana viime vuosina. ...
  • Hankintaprosessien kuvaaminen PunaMusta Media Oyj:ssä 

   Pajarinen, Henna (2019)
   Tämä opinnäytetyö oli tapaustutkimus -tyyppinen toimeksianto, jossa tutkittiin PunaMusta Media Oy:n hankintaprosesseja painotoimialan segmentissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa ja kuvata hankintaprosessit ...
  • Hankintapäätös julkisissa hankinnoissa 

   Haapalainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin hankintapäätöstä ja siihen liittyviä tekijöitä. Työn tarkoituksena oli tutkia millaisia tekijöitä hankintapäätökseen suoranaisesti liittyy. Tämän lisäksi tutkimuksen kohteena olivat tekijät, ...
  • Harjoituksia solistiseen rumpujensoittoon 

   Hauru, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö käsittelee rudimentteja ja niiden soveltamismahdollisuuksia modernin rytmimusiikin kontekstissa. Opinnäytetyössä tutustuttiin rudimenttisoiton perinteeseen ja alan pedagogiseen ...
  • Harjoitusideoita sähkökitaralle 

   Farin, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö sisältää sähkökitaransoiton harjoitteluun tarkoitettua oppimateriaalia. Ajatus pienen oppaan koostamisesta syntyi kevätlukukauden 2010 aikana toimiessani sähkökitaransoiton viransijaisena Kainuun ...