KoulutusalaLuonnonvara- ja ympäristöala

  • Agrologi (AMK) maatalousyrittäjänä : - Kyselytutkimus yrittäjyydestä ja kouluttautumistarpeista 

   Ruuska, Antti; Huhtilainen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ammattikorkeakouluista valmistuneiden agrologien maatalousyrittäjyyttä ja kartoitettiin heidän lisäkoulutustarpeitaan kyselytutkimuksen avulla. Kyselylinkki lähetettiin sähköpostilla ja se ...
  • AINES- JA ENERGIAPUUN YHDISTETTY KASVATUS JA KORJUU METSÄNOMISTAJIEN JA MONITOIMIKONEKULJETTAJIEN NÄKÖKULMASTA 

   Leinonen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiheikkökasvatus on uusi metsänkasvatusmuoto, joka tarjoaa metsänomistajille vaihtoehtoisen metsänkasvatusmallin nykyisten, jo olemassa olevien metsänkasvatusmallien rinnalle. Tiheikkökasvatuksessa metsää kasvatetaan ...
  • Alkuperäisrotuisten sonnivasikoiden välitys 

   Rantanen, Elli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa, pääsevätkö suomenkarjan sonnivasikat yhtä hyvin teurastamoiden vasikkavälitykseen kuin muunrotuiset sonnivasikat tai jos eroa on, onko tekijöitä, jotka helpottavat tai vaikeuttavat ...
  • Alustava liiketoimintasuunnitelma perustettavalle metsuripalveluyritykselle 

   Berg, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, onko Parikkalan seudulla sijaa uudelle metsuripalveluyritykselle, joka toimisi ryhmänä. Yritysidean ideoija eli opinnäytetyön tekijä halusi selvittää, työllistäisikö idea yrittäjän ympärivuotisesti ...
  • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kiinnostus riistametsänhoitoa kohtaan 

   Heiskanen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Riistametsänhoidolla tarkoitetaan metsänhoidon toteuttamista riistan kannalta suotuisin menetelmin. Viime aikoina aihetta on käsitelty esimerkiksi mediassa aiempaa enemmän, mutta lisääntyneestä huomiosta huolimatta sitä ...
  • Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys Puumarkkinat.fi-palveluun Pohjois-Karjalan alueella 

   Juntunen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Puumarkkinat.fi on MTK:n tilaama ja SilvaDatan tuottama sähköinen puumarkkinapaikka. Puumarkkinat.fi-palvelu on luotu parantamaan puun tarjontaa puunostajille. Puumarkkinat.fi-palvelun tavoitteena on saada ...
  • Asiakaskysely osana tuote-esitteen suunnitteluprosessia 

   Ronkainen, Tero (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Enon Höyläämö Ky:n sidosryhmäläisten mielipiteitä uuden tuote-esitteen sisällöstä. Yrityksen nykyinen tuote-esite on peräisin 1980-luvulta, eikä se täytä enää sille asetettuja ...
  • Asiakaskysely puukaupan eri muodoista Kuhmo Oy:n sahan asiakkaille 

   Väisänen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Asiakaskyselyissä pyritään selvittämään asiakkaiden mielikuvaa yrityksen toiminnasta. Kyselyn perusteella voidaan kehittää toimintaa ja nostaa asiakastyytyväisyyttä. Metsätaloudessa asiakastyytyväisyydellä on suuri merkitys, ...
  • Asiakassuhteet maitotilaneuvonnassa ProAgria Pohjois-Karjalan alueella 

   Pennanen, Elina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Maatalouden kehitys aiheuttaa omat haasteensa myös maatalousneuvonnalle. ProAgria on päättänyt vastata tähän haasteeseen palvelu-uudistuksen avulla. Opinnäytetyössä tutkittiin palvelu-uudistuksen onnistumista ProAgria ...
  • ASIAKASTUTKIMUS POHJOIS-KARJALAN UPM-KYMMENE OYJ:N KUMPPANUUSSOPIMUSASIAKKAILLE 

   Torvinen, Jarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää UPM-Kymmene Oyj:n kumppanuussopimusasiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiön tarjoamiin uudistettuihin palveluihin. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä yhtiön palveluita asiakkaat ...
  • Asiakastyytyväisyys Kontio-Energian puunhankinnassa 

   Lukkarinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyyskysely Kontio-Energian puunhankinnasta. Opinnäytetyössä tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä puunhankinnan eri osa-alueisiin. Käsiteltävä aineisto perustuu vuonna 2014 tehtyyn ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Pielisen Karjalan maaseutupalveluista 

   Nevalainen, Hannamari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyystutkimus, ja sen toimeksiantajana toimii Pielisen Karjalan maaseutupalvelut. Pielisen Karjalan maaseutupalveluiden toimialuetta ovat Lieksa, Nurmes ja Valtimo. Asiakastyytyvä ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Yritys X:n myymälöissä 

   Lukkarinen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä tavoitteena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyskyselyllä, kuinka tyytyväisiä asiakkaat olivat Yritys X:n myymälöiden palveluiden tasoon, ja minkälaisia tuotteita asiakkaat haluaisivat myymälöiden ...
  • ASUKASKYSELY KARSIKON LÄHIMETSIEN HOIDOSTA 

   Laukkanen, Joona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Suomalaiset ovat viimeisten kymmenien vuosien aikana keskittäneet asumistaan isolta osalta kaupunkeihin. Kaupungeissa luonnonläheisyydellä ja etenkin lähimetsien sijainnilla ja niiden kunnolla on entistä suurempi merkitys ...
  • Asukaskysely Utran ja Hammaslahden lähimetsien hoidosta 

   Pihlasvaara, Pyry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Kaupunkirakenteessa sijaitsevilla metsillä on erityinen merkitys suomalaisille, sillä noin kaksi kolmasosaa kaikesta ulkoilusta tapahtuu kodin lähiympäristössä. Lähimetsät tar-joavat alueen asukkaille puitteet virkistäytymiseen ...
  • Biotalouden merkitys pohjoiskarjalaisille pk-yrityksille 

   Korhonen, Veli-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä pohditaan biotalouden merkitystä pohjoiskarjalaisille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Biotalous on taloutta, joka perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin ja palvelee biotalouteen liittyvää ...
  • BIOTALOUDEN OSAAMISTARPEET VUONNA 2030 

   Vänskä, Reima (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin biotalousalalla tarvittavia osaamistarpeita vuoteen 2030 mennessä. Tämä työ tehtiin yhteistyössä AVOT-hankeen kanssa. Kyseessä on usean eri korkeakoulun ja yliopiston yhteistyössä toteuttama ...
  • Biotalous tulee - onko metsänomistaja valmis? 

   Korhonen, Kari; Kesäniemi, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Pielisen Karjalassa asuvien metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä muuttuvassa markkinatilanteessa, kun bioenergian käyttö lisääntyy alueella. Tavoitteena oli selvittää ...
  • Bioterminaali hakkeen tuotantoketjussa 

   Tapaninen, Juha-Matti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Työ kuuluu Tekesin lähilämpöratkaisut matalaenergiarakentamisessa -hankkeeseen, joka kuuluu osana Kestävä yhdyskunta -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on ...
  • Brittein saarten metsäkonemarkkinat 

   Sormunen, Pasi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Brittein saarten metsäkomemarkkinat Brittein saarilla metsän kasvusta vain noin 40 % hakataan joka vuosi. Mäkinen ja vuoristoinen maasto, kovat puulajit sekä kostea ilma ovat haastavia metsäkoneille. Talvellakin ilmasto ...