Viitteet 4117-4136 / 4136

  • ÄGARSTYRDA AKTIEBOLAGS MÖJLIGHETER TILL INKOMSTOPTIMERING 

   Paulin, Ann-Louise (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Detta arbete behandlar hur delägare som jobbar i ett litet aktiebolag kan lyfta medel ur bolaget i syfte av att få en så optimal nettoinkomst som möjligt. Det behandlar även beskattningen av aktiebolag och dess ägare. ...
  • Äidin synnytyksen jälkeinen masennus : Terveydenhoitajien valmiudet tunnistaa ja tukea 

   Ainassaari, Mira (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia terveydenhoitajien valmiuksia tunnistaa synnytyksen jälkeinen masennus sekä heidän valmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan tukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastunutta äitiä. ...
  • "Äiti ei osannut sanoa mitään positiivista omasta lapsestaan" : Lastentarhanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia lasten kaltoinkohtelusta. 

   Syväoja, Asta; Yrjänäinen, Maarit (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiset ovat päiväkodissa toimivien kasvattajien valmiudet toimia lapsen edun mukaisesti kaltoinkohteluun liittyvissä asioissa. Lisäksi tutkittiin, miten kaltoinkohtelu näkyy ...
  • Äitien kokemuksia imetysajan tuesta ja tukimuodoista 

   Kurki, Henni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää minkälaista tukea äidit saavat imetykseen ja mitä kehitettävää imetyksen tukimuodoissa Vaasassa on. Tehtävänä oli tutkia, minkälaisia imetyksen tukimuotoja on saatavilla, minkälaista ...
  • Äitien kokemuksia synnytyskivusta ja kivunlievitysmenetelmistä 

   Kotala, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää äitien kokemuksia synnytyskivusta ja kivunlievitysmenetelmistä. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää äitien synnytyskokemuksia, kuinka kivuliaaksi äidit synnytyksen eri vaiheet ja ...
  • ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAN SEKÄ KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ESITTEET MAAHANMUUTTAJILLE 

   Hanhikorpi, Salla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kaksi A4 kokoista esitettä maahanmuuttajille, Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin alueella toimivalle Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle. Esitteet tehtiin äitiys- ja lastenneuvolan ...
  • Äkillinen ympäristöonnettomuus maa-alueella 

   Heikkilä, Tero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimusosassa valittiin summittaisesti eri kuntia, pelastuslaitoksia sekä ELY-keskuksia joihin oltiin yhteydessä. Tutkimusosassa kyseltiin eri tahojen valmiuksista hoitaa äkillisiä ympäristöonnettomuuksia. Myös, kuinka ...
  • "Älkää hyvät ihmiset matkustako sinne": Tutkimus keskustelupalstojen luotettavuudesta tiedonlähteenä 

   Kotikangas, Marika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni aiheena oli keskustelupalstojen käyttö lomamatkailijoiden tiedonlähteenä. Toteutin tutkimukseni diskurssianalyysinä, ja keskityin tiedon luotettavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimukseni tarkoituksena ...
  • Älykkään sähköverkon ala-aseman liittäminen MicroSCADA-käytönvalvontajärjestelmään 

   Ojala, Jonna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi ABB Oy:n Substation Automation Systems –yksikkö. Opinnäytetyön taustalla on yksikön pilottihanke, jossa hyödynnetään ensimmäistä kertaa ABB:n älykästä verkkoteknologiaa kaupunkiverkon ...
  • Älykkään sähköverkon mittausdatan tallennusjärjestelmä 

   Rita-Kasari, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tallennusjärjestelmän suunnittelu ja toteutus Vaasan Sundomin Smart Grid -tutkimusprojektiin. Järjestelmän tehtävänä on tallentaa sähköverkon laitteilta broadcast-streamina lähetettävä mittausdata ...
  • ÄLYKOTISOVELLUS 

   Viitala, Aki (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa arkielämää helpottava kodin automaatiojärjestelmä. Automaattinen järjestelmä ohjaa verhoja ja ilmanvaihtoa, joita voidaan käsi- ja kauko-ohjauksella käskyttää ...
  • Älylaitteiden vaikutus alle kouluikäisten lasten karkeamotorisiin taitoihin ja roolileikkeihin 

   Anttila, Eeva-Maija; Pekkala, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten älylaitteet vaikuttavat lasten karkeamotorisiin taitoihin ja roolileikkeihin lastentarhanopettajan käsityksen mukaan. Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten lasten karkeamotoriset ...
  • Älytalon suunnitteluasiakirjat 

   Hirsimäki, Olli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä selvitetään älykkään kodinohjausjärjestelmän ominaisuuksia sekä suunnitteluun liittyviä asiakirjoja. Kirjallisen osion lisäksi laaditaan suunnitelma pienkiinteistön älykkäästä kodinohjausjärjestelmästä. Työssä ...
  • Är arbetslagstiftningen ett hinder för Finlands utveckling? 

   West, Andreas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Detta lärdomsprov behandlar finsk arbetslagstiftning och företagens förutsättningar att skapa tillväxt i Finland. Den finska arbetslagstiftningen jämförs med europeisk arbetslagstiftningen och vilka förutsättningar företagen ...
  • Ärendehanterare för intranät : Case Creamarketing 

   Westerlund, Daniel (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Avsikten med detta lärdomsprov är att utveckla ett användbart och funktionellt system för uppdragsgivaren där kunder kan skicka in ärenden. Ärendehanteraren delas upp i tre delar: felrapportering, feedback och feature ...
  • Äystön koulun kuntotutkimus 

   Raittila, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tehdä kuntotutkimus Äystön koulusta. Koulu on rakennettu vuonna 1951 ja siihen on tehty laajennus vuonna 1985. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen nykyinen kunto sekä tutkia ...
  • Äänenvaimenninteknologian rakenteen valmistus 

   Soitamo, Miikka (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia eri valmistusmenetelmiä kirjallisuustutkimuksena äänenvaimennuksessa käytettävälle rakenteelle. Opinnäytetyö perustuu ennalta tutkittuun äänenvaimennustekniikkaan, johon pyritään ...
  • Äänenvaimentimien vaimennuksen mittausohjelma 

   Tuisku, Joona (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyönä ohjelmoitiin mittausohjelma JTK Power Oy:lle äänenvaimentimien vaimennuksen mittaamiseen. Vaimentimille suoritetaan mittaukset mahdollisten design- ja materiaalimuutosten jälkeen, sekä standardimalleista ...
  • Åsikter om Wasalandias och Tropiclandias image och profil 

   Nysten, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Detta lärdomsprov är utfört åt Wasalandia och Tropiclandia. Undersökningen handlar om image samt profil för nöjesparken och badet. En liknande undersökning har inte gjorts på länge, och det visade sig att ämnet var mycket ...
  • Överbelastningsattacker mot nätverk och hur man skyddar sig mot dem : Case: Anvia Abp 

   Kjellman, Mimosa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syftet med detta lärdomsprov är att göra en kartläggning över överbelastningsattacker mot nätverk samt hur man skyddar sig mot dessa, sett ur internetleverantörens synvinkel. Lärdomsprovet är gjort på uppdrag av Anvia ICT, ...