• Haasteelliset vuorovaikutustilanteet, asiakkaana muistisairas : Opas henkilökunnalle 

   Kankaanpää, Satu; Liesmäki, Merja (2019)
   Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Muistisairaudet ovat kansantauteja kuten sydän- ja verisuonitauditkin. Muistisairauden käytöshäiriöt lisääntyvät sairauden edetessä. ...
  • Haavan kotihoito-ohjeen päivittäminen kirurgisille osastoille 

   Kivijärvi, Reija-Leena; Knuuttila, Henna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Haavan kotihoito-ohjeet antavat potilaalle tietoa siitä, kuinka leikkaushaavaa tulee hoitaa kotona ja millaiset asiat edistävät tai heikentävät sen paranemista. Kotihoito-ohje toimii suullisen ohjauksen tukena potilaan ...
  • Haavan paraneminen - haavan seurantakortin tuottaminen 

   Vähätalo, Jenna; Liimatainen, Katja (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa toimiva haavan seurantakortti, joka kehittää erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon välistä yh-teistyötä, tiedonkulkua ja hoidon jatkuvuutta. Tavoitteena on, ...
  • HaiPro:n hyödynnettävyys vuodeosastolla : Lääkehoidon vaaratapahtumat 

   Korkea-aho, Sanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vaaratapahtumajärjestelmä HaiPro:n hyödynnettävyys vuodeosastolla. Tarkoituksena oli selvittää hoitajien kokemuksia HaiPro:n hyödyllisyydestä vuodeosastolla. Lisäksi tarkoituksena oli ...
  • Haitallisten aineiden vaatimustenmukaisuuden hallinta 

   Muurimäki, Markus (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy vuosi vuodelta. Tuotteisiin liittyvät ympäristökysymykset, kuten ympäristöystävälliset valmistus-, sekä kierrätysmenetelmät ovat nousseet yhä enemmän esille. EU:n lainsäädännön ...
  • Hajautetun sähkötuotannon verkkomalli 

   Kontio, Juho (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tehdään esisuunnitelma hajautetun sähkötuotannon verkkomallista Vaasan ammattikorkeakoulun Technobothnia laboratorioympäristöön ja tutkitaan hajautetun verkon suojausta. Hajautetun sähkötuotannon ...
  • Hajautetun tiedonkeruuverkon suunnittelu : Protokollan ja ohjelmiston suunnittelu sekä toteutus 

   Suominen, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä Vacon Oyj:lle tuotetussa tuotekehitysprojektissa tutkittiin ja toteutettiin taajuusmuuttajaan kytkettäville oheislaitteille kustannustehokas tiedonsiirtoprotokolla. Tavoitteena oli kehittää kasvaviin huoltotarpeisiin ...
  • Hajun jäljillä : Case hajukartoitus Påttin jätevedenpuhdistamon ympäristössä 

   Koukkunen, Maiju (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin ympäristölaboratorio BotniaLab Oy:lle. Vaasan Veden Påttin jätevedenpuhdistamon ympäristöön tehtiin hajukartoitus, jonka tavoitteena oli hajutilanteen selvitys kenttähavainnoinnilla Vaasan kaupungin ...
  • Hakevaraston laajennus : suunnittelusta toteutukseen 

   Kääntä, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö suoritettiin WSP Finland Oy:n suunnittelutoimistossa Ylivieskassa. Rakennesuunnittelun kohteena oli Herrfors Oy:n hakevaraston laajennus. Voimalaitos pyrkii lisäämään hakkeen käyttöä polttoprosessissa ja tämän ...
  • Hakukone pienmateriaaleille 

   Korpitie, Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoitus oli kehittää Wärtsilä Oy:lle helppokäyttöinen selainpohjainen sovellus. Sovelluksen hakutoimintoja voivat käyttää kaikki käyttäjät, joilla on pääsy Wärtsilän sisäiseen verkkoon. Hakutuloksista käyvät ...
  • Hakukoneoptimointi Case SijoitusSuomi.fi 

   Tuomaala, Henri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä hakukoneoptimointiin ja web-analytiikkatyökaluista Google Analyticsiin. Tutkimuksessa käytetiin hakukoneoptimointia, jonka avulla pystytään parantamaan Internet-sivustojen sijoitusta ...
  • Hallin katon lupakuvat ja toimenpidelupa 

   Rintamäki, Aleksi (2019)
   Rakennettaessa uutta rakennusta tai kun tehdään muutos- ja korjaustöitä vanhaan rakennukseen, tulee rakentamista varten hakea rakennuslupa. Rakennushankkeelle voidaan sen luonteesta riippuen hakea rakennusluvan sijaan ...
  • Hallintoprosessi ja osapuolten roolit siinä 

   Haapamäki, Hanna-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkin opinnäytetyössäni hallintoprosessia sekä osapuolten velvollisuuksia ja oikeuksia siinä. Käyn työssäni tarkemmin läpi hallintoprosessia ja pyrin luomaan siitä selkeän kuvan. Vertaan hallintoprosessia osittain myös ...
  • Haluan voida hyvin : Työpaja työhyvinvoinnin tukemiseksi 

   Sjöberg, Elina; Björkqvist, Maiju (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää työhyvinvointityöpajoja Vaasan keskussairaalan psykiatrian palvelualueen hoitajille. Tavoitteena oli kohentaa hoitajien työhyvinvointia ja työssä jaksamista elintapaneuvonnalla. ...
  • Halutuimmat työnantajat case Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston opiskelijat 

   Nordman, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn toimeksiantaja oli Vaasan ammattikorkeakoulun yliopettaja Kim Skåtar. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vaasan ammattikor-keakoulun ja Vaasan yliopiston opiskelijoiden keskuudessa halutuimmat työnantajat ...
  • Hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä jaksaminen ja työmotivaatio 

   Meriruoho, Päivi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla erään kaupungin hammashuollon hoitohenkilökunnan työssä jaksamista ja työmotivaatiota sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus suunnattiin erään kaupungin terveyskeskuksen ...
  • Handbok för handel med arabländer 

   Käldström, Emma (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Detta arbete behandlar handel med Arabländer och allmän nyttig information om vad internationell handel innebär. Hur göra affärer med arabländer och viktiga saker att tänka på som företagare. I arbetet beskrivs tre länder, ...
  • A Handbook in Package Tour Arrangement : Golf Tourism 

   Hotta, Liza (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Syftet med detta lärdomsprov var att undersöka uppgifterna en researrangör har när resor för större grupper blir planerade. Ändamålet var att samla information om gruppresor och på samma ställe definiera researrangörens ...
  • Handledningsrelationen vid barn och ungdomsenheten vid Oravais flyktingförläggning 

   Backlund-Enges, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Målsättningen med lärdomsprovet var att reda ut hur flyktinghandledarna påverkas av arbetet med ensamkommande, minderåriga flyktingar. Vid litteraturgenomgången framkom att hjälparens relation till den som behöver hjälp, ...
  • Hankintaketjun kehittäminen 

   Bäckström, Lasse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää ABB Low Voltage Systems -yksikköön hankittaviin eri tuotteisiin säästöjä. Tavoitteena oli löytää toisen ABB-yksikön kanssa yhteisiä komponentteja, joita voitaisiin ostaa yhteisellä ...