Viitteet 1040-1059 / 4133

  • IBRUKTAGANDE AV INTRANÄT VID KORSHOLMS KOMMUN 

   Lahti, Johnny (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   År 2005 startades ett projekt att ta i bruk ett intranät i Korsholms kommun. Korsholms kommun har idag ca 1500 anställda och ca 70 olika verksamhetspunkter som finns utspridda från Oravais i norr till Kristinestad i söder. ...
  • Ida menee päiväkotiin : Kuvakirja päivähoidon aloituksesta 

   Huru, Niina; Vuollet, Taru (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana oli vaasalainen päiväkoti. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi digitaalinen kuvakirja Ida menee päiväkotiin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa työväline päiväkotiin ...
  • Ideasta peliksi - Mobiilipeliohjelmoinnin oppiminen Unity3D-ympäristössä 

   Siltakorpi, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee mobiilipelikehityksen oppimista mobiilipelin toteuttamisen yhteydessä Unity3D-ympäristössä. Työn tarkoituksena on selvittää, miten Unity3D tukee C# ohjelmointikielen oppimista pelikehityksen ...
  • Identifying Motivation Preferences of Generation Y Talent in China 

   Xiao, Ting (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   In this knowledge-based economic era, human resources are regarded as one of the most essential assets for enterprises to develop. The Generation Y group as part of it has gradually become the main force in enterprises. ...
  • Idrottsföreningars samarbete med sponsorer : Case Vasa Idrottssällskap 

   Träskelin, Joakim (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lärdomsprovet behandlar sponsorering och möjligheten för Vasa Idrottssällskap att skaffa samarbetspartners. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad företag i Vasa har för inställning till sponsorering samt möjligheterna ...
  • IEC 61850 Demonstration System with Netcon 500 and VAMP protection relays 

   Villavicencio Chávez, Gerald (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis work was made in cooperation with VAMP Oy. The main purpose of this thesis was to configure the Netcon 500 RTU for implementing a demonstra-tion system that consists in an automated network of Intelligent ...
  • IEC 61850 Testing and Documentation 

   Peng, Xin (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis is to develop laboratory experiments for a data transmission course. The laboratory experiments deals with the generation of GOOSE messages using VAMP relays on the one hand and the decoding of ...
  • IEC 61850-standardin käyttö vesivoimalaitoksilla 

   Lepistö, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   IEC 61850-standardi on VEOlla jo käytössä sähköasemilla. Nyt haluttiin selvittää sen soveltuvuutta myös vesivoimalaitoksille. Tätä varten oli oleellista selvittää standardin erityiskohdat vesivoimaa varten. Tärkeänä pidettiin ...
  • Ihmissuhteen merkitys johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla 

   Laaksonen, Liisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa sosiaaliala ja erityisesti julkinen sektori, käy läpi suurta muutosta. Työntekijöiden hyvinvoinnista muutoksen keskellä on tärkeää pitää huolta, jotta työn laatu säilyy ja ihmiset jaksavat työssään. Hyvät ihmissuhteet ...
  • Ikinä-mallin implementointi ja seuranta : Kaatumisten ehkäisymalli Vaasan kaupunginsairaalan osastolla 9 

   Ketola, Katja; Alanko, Riitta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kehittämistyön aihe muodostui tarpeesta kehittää potilasturvallisuutta Vaasan kaupunginsairaalan osastolla 9, jossa potilaiden kaatumisten määrä on noussut viime vuosina. Tavoitteena oli luoda yhtenäinen toimintamalli ...
  • Ikkunakuristimen sydämen tukirakenne 

   Koukkari, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli kehittää ABB:lle 3D-mallit kuristimesta, käyttäen ProEngineer-nimistä mallinnusohjelmaa. ProE:llä luotiin layout-pohja sekä tarvittavat 3D-mallit kuristimen rakenteesta. Aikaisemmin kuristimien ...
  • Ikuisuuden kestävä ikävä : Miten suru muuttuu? 

   Huovari, Minna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia surun muuttumista ajan kuluessa. Tässä työssä selvitetään miten suruun liittyvä tunteet muuttuvat suruprosessin aikana ja kuinka paljon eri henkilöiden kokemuksilla on samankaltaisuuksia. ...
  • Ikäihmisen hyvä hoito-tarkistuslistan tuottaminen 

   Vaaranmaa, Kirsi; Autio, Heli (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tarkistuslista ikäihmisen hyvään hoitoon. Tavoitteena oli saada uutta näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön ammattilaisille. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää ...
  • Ikäihmisen hyvä saattohoito 

   Heikkinen, Marjo; Rintanen, Anne Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Hyvä saattohoito on ajankohtainen aihe varsinkin nyt, kun ihmiset elävät entistä pidempään ja vanhusten osuus yhteiskunnassa kasvaa. Eliniän pidentyessä yhä useampi sairastuu dementiaan ja kuolee vaikean dementian seurauksena. ...
  • Ikäihmisen mielenterveyden edistäminen musiikin keinoin : Kolme yhteislauluhetkeä Himalajan palvelutalossa 

   Vuorinen, Henrikki; Kiviniemi, Tuomas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa kolme suunniteltua ja ohjattua yhteislauluhetkeä Himalajan palvelutalon asukkaille. Yhteislauluhetkien tavoitteena oli edistää Himalajan palvelukodin asukkaiden ...
  • IKÄIHMISET JA TIETOTEKNIIKKA : "Kohti digitaalista tulevaisuutta" 

   Linna, Nina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tavoitteena on selvittää, millaisia mahdollisuuksia ikäihmisillä on oppia tietoteknisiä taitoja ja millaista tietotekniikkaan liittyvää tukea heidän on mahdollista saada. Työssä mietitään myös palveluiden digitalisoitumisen ...
  • Ikäihmisten mielenterveys 

   Kolehmainen, Mira (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä tutkimus oli osa laajempaa tutkimushanketta. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa vaasalaisten ikäihmisten mielenterveydestä sekä mahdollisista eroista tutkimus- ja kontrolliryhmän tai naisten ja miesten välillä. ...
  • Ikäihmisten muistin kehittäminen : Videon tuottaminen Ikäkeskuksen päivätoiminnan yksiköille 

   Nivala, Nanna; Keski-Nikkola, Kirsi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vuosittain noin 13000 suomalaista sairastuu muistisairauksiin ja määrän odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina. Muistin kehittämisessä ja ylläpitämisessä erityisen tärkeää ovat terveet elämäntavat, vireä sosiaalinen toiminta ...
  • Ikäihmisten suun terveys ja hoito palveluasumisessa 

   Noponen, Kaisa; Tähtinen, Veera (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen tarkoitus oli kuvailla ikäihmisten suun hoidon tilannetta hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksen avulla selvitettiin kuinka hyvin hoitohenkilökunta ottaa huomioon ikäihmisten suun terveyden ja hoidon ...
  • Ikäihmisten virkistystoiminnan kehittäminen : Virkistyspäivä Vuorikeskuksella 

   Wahls, Mia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää virkistystoiminnan merkitystä ikäihmisten toimintakykyyn sekä saada käsitys siitä, mikä merkitys virkistyspäivällä oli siihen osallistuville ikäihmisille. Tutkimus toteutettiin osana ...