Viitteet 1643-1662 / 4133

  • L&T putkisaneeraus : putkisaneeraus rakenteita rikkomatta 

   Koski, Tero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty Lassila & Tikanoja Oy:lle, putkisaneeraustuoteryhmälle. Työn tavoitteena on saneerausliiketoiminnan kehittäminen organisaation kaikilla osa-alueilla sekä palvelun laadun ja toiminnan kehityksen ...
  • Laadukasta elämää palvelukodissa : palvelukoti Fylgian asukkaiden näkökulmasta 

   Häivälä, Hanna-Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää palvelukoti Fylgian asukkaiden mielipiteitä Fylgian hoitofilosofian toteutumisesta. Hoitofilosofia jakaantuu neljään eri osa-alueeseen: ihmisen kohtaaminen, ympäristö, huolenpito ...
  • Laadunhallintajärjestelmä 

   Riitamäki, Jyri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia Vaasalaiselle Rakennusliike Kuoppala Oy:lle standardin SFS-EN ISO 9001:2015 mukainen laadunhallintajärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on tukea yrityksen toiminnan laajentamista ...
  • Laadunhallintajärjestelmän käyttöönottosuunnitelma päivittäistavarakaupan yrityksessä M&T Jussila Oy 

   Jussila, Markku (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut luoda SFS-EN ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän käyttöönottosuunnitelma päivittäistavarakaupan yritykseen M&T Jussila Oy. K-kauppiasyritysten toiminnan laatua tutkitaan ja ...
  • Laadunvarmistussuunnitelma : Vaasan kaupunki, Kuntatekniikka 

   Tuisku, Marko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan kaupungin kuntatekniikan kadunrakennukselle. Opinnäytetyössä käsitellään kadunrakennustyömaiden yleisiä laatuvaatimuksia, jotka koskevat Vaasan kaupungin kadunrakennustyömaita. Työn ...
  • Laajakaistatilauksen perumisenautomatisointi 

   Ojala, Pasi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni aiheena oli kehittää laajakaistatoimituksen hallintajärjestelmässä olevaa laajakaistatilauksen perumisen automatisointitoimintoa. Toiminnallinen osuus koostui kaavioiden sekä sanallisten käyttötapausten ...
  • Laajan dynamiikan virtasensorikanavan jatkokehitys 

   Vuorinen, Vilppu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyö tehtiin ABB Oy:n toimeksiannosta ja sen tavoitteena oli verifioida tutkimusprojektissa kehitettyjä parannuksia suojareleen virtasensorikanavaan. Lisäksi sensorikanavan dynamiikkaa laajennettiin ...
  • Laajarunkoiset rakennukset : Vaasan kaupungin rakennuskanta-aineiston läpikäynti 

   Kunnari, Iiro (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi yleisimmät runkorakenteet, joiden rakennus-materiaaleja ovat puu, teräs, ja betoni. Opinnäytetyössä tutkitaan tarkemmin laaja-runkoisen rakennuksen määritelmää, syytä laajarunkoisten ...
  • Laakasiilo-, lietekuilu- ja lietesäiliöelementtien työohjeet 

   Jussinmäki, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä Hietalahti ja Pojat Oy:lle laakasiilo-, lietekuilu- ja lietesäiliöelementtien työohjeet sekä kirjoittaa erityisesti elementin valmistajan näkökulmasta betonin ominaisuuksia, raudoituksia ...
  • Laatu ja kasvatuskumppanuus Vaasa English Playschoolissa : Henkilökunnan näkemyksiä 

   Salmela, Anu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Vaasa English Playschoolin henkilökunnan näkemyksiä päivähoidon laatuun sekä kasvatuskumppanuuteen liittyen. Tutkimusaineisto kerättiin huhtikuun 2011 aikana ...
  • Laatu- ja ympäristöjärjestelmän luominen Welas Oy:lle 

   Mikkonen, Harri (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on laatu- ja ympäristöjärjestelmän, sekä laatu- ja ympäristökäsikirjan luominen Welas Oy:lle. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän yh-teydessä Welas Oy:ssä otettiin käyttöön uutena toiminnanohjausj ...
  • Laatujärjestelmän luominen 

   Kujala, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäyteyön tarkoituksena oli päivittää olemassa oleva laatukäsikirja vastaamaan nykytilannetta ja ISO 9001:2015-standardia, sekä läpäisemään laatujärjestelmän sertifiointi. Toimeksiantajana oli Co-Automation ...
  • Laatujärjestelmät psykiatrissa sairaaloissa 

   Latva-Nikkola, Tuija; Honkaniemi, Satu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, mitä laadunhallintajärjestelmiä Suomen aikuispsykiatrisissa sairaaloissa käytetään, miten ne ovat toimineet ja miten laadunhallintajärjestelmien käyttö näkyy käytännössä. ...
  • Laatukäsikirja Muotek Oy 

   Kaartinen, Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn toimeksiantajana on muovialalla toimiva Muotek Oy. Yritys sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Ylistarossa. Nykypäivänä yrityksien toiminta ja toimintatavat on dokumentoitu sähköiseen muotoon. Muotek Oy on kasvanut vuosien ...
  • Laatukäsikirjan kehittäminen valmistalo- ja elementtivalmistajalle 

   Kuivila, Teemu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee laatukäsikirjan ja laatujärjestelmämallin kehittämistä rakennustuoteyritykselle CE-merkintää varten. Tarkoituksena on saada yrityksen käyttöön käytännöllinen, selkeä ja helposti kehitettävä ...
  • Laatupysähdykset sähkömoottoreiden tuotannossa 

   Vaani, Lassi (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tarkastella sähkömoottoreiden tuotannossa tapahtuneita laatupoikkeamia. Opinnäytetyössä käsitellään yleisimpiä syitä moottoreiden valmistuksen pysähtymiseen. Työ tehtiin ABB Oy:lle ja yritys ...
  • Laboratoriokokoisen aktiivilieteprosessin tiedonkeruujärjestelmän kehittäminen 

   Kankainen, Juhana (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2006 Vaasan ammattikorkeakoulu otti käyttöön laboratoriokokoisen jätevedenpuhdistamon, jonka tiedonkeruuta parannettiin erikoistyöni puitteissa vuonna 2013, liittämällä siihen Historian-tietokanta ja sen asiakasohjelmisto ...
  • Labyrinth : Kiihtyvyysanturiin perustuva peli Android-laitteille Unity 3D-pelimoottorilla 

   Sippola, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sain idean päättötyöhöni jo Vaasan ammattikorkeakoulun toisella luokalla ollessani kun meillä oli JavaScriptiä. Halusin tehdä pelin ja silloinen luokanvalvojani Pirjo Prosi mainitsi, että peli aiheena kelpaa hyvin, mutta ...
  • Laihian kunnan ja Poronkankaan Vesi Oy:n vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma 

   Marttila, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö perustuu valmiuslaissa (1552/2011) määriteltyyn kunnan velvollisuuteen valmiussuunnitelman avulla taata kunnallisten palveluiden saatavuus erityistilanteissa. Kunnan palveluista yksi merkittävä osa on ...
  • Laihian yläkoulun terveyspäivä: Nuorten uni 

   Rauha, Maiju (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää opetusta unesta osana yhteistä Laihian yläkoululla järjestettävää terveyspäivää. Tämän opinnäyte-työn osuutena oli toteuttaa opetustapahtuma, joka käsitteli ...