Viitteet 2270-2289 / 4133

    • OCR-teknologiaa hyödyntävä Android-applikaatio Greenstep Oy:lle 

      Kaunisto, Anna-Leena (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyö toteutettiin projektina Greenstep Oy:lle. Tarkoituksena oli toteuttaa Android-applikaatio, jonka avulla kuvasta voidaan erotella tekstidataa ja tallentaa se puhelimen muistiin. Sovellus hyödyntää ...
    • Odottavien äitien kokemuksia raskaudenaikaisesta liikunnasta ja äitiysneuvolasta saadusta liikuntaohjauksesta 

      Korpi, Mia; Koskela, Salla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää odottavien äitien raskaudenaikaisia liikuntatottumuksia sekä kokemuksia äitiysneuvolasta saadusta liikuntaohjauksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskäsitys ...
    • Offentlig upphandling : Användning av upphandlingsrättelse i österbottniska kommuner 

      Silfver, Josefine (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
      Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på om kommunerna i Österbotten har använt sig av upphandlingsrättelse sedan det togs in i upphandlingslagen 2010 och om rättsmedlets tillkomst lett till att besvären till ...
    • Office 365 -teeman asentaminen ja käyttöönotto Office 365 -ympäristössä 

      Jokinen, Juho (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli asentaa Office 365 -teema asiakkaan julkiseen verkkosivustoon ja tutustua sen hallintaan ja käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada asiakkaalle toimiva ja helppokäyttöinen ...
    • Ohelmistorobotiikan käyttö virtuaaliympäristössä 

      Oksa, Ricardo (2019)
      Ohjelmistorobotiikka on nopeasti kehittyvä teknologia, jonka avulla voidaan automatisoida rutiininomaisia liiketoimintaprosesseja tai sen osia. Sen käytön yleistyessä, myös sen käyttökohteet lisääntyvät. Usein sen ...
    • Ohjattu liikunta perhepäivähoidossa 

      Tiensuu, Tiia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen tutkimus, jonka aiheena on ohjattu liikunta perhepäivähoidossa. Kohderyhmänä on vaasalaisen perhepäivähoitaja Maarit Sihvosen hoitoryhmä. Ryhmässä on neljä lasta, jotka ovat 1–4-vuotiaita. ...
    • Ohjatun liikunnan vaikutukset lasten sosiaalisiin taitoihin 

      Metso, Maija (2019)
      Opinnäytetyö on tehty Rantaperkiön Iskulle, joka on yli satavuotias urheiluseura Tampereella. Tutkija on itse urheillut lähes 20 vuotta kyseisessä urheiluseurassa, minkä vuoksi heräsi ajatus yhteistyöstä seuran kanssa. ...
    • Ohjauksen merkitys ja toteutuminen poliklinikalla 

      Järvi, Elina; Vainio-Kaila, Jenna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Seinäjoen keskussairaalan korva-, nenä-, ja kurkkutautien poliklinikan ohjauksen toteutumista käytännössä. Työllä pyrittiin tuottamaan käyttökelpoista tutkimustietoa, jota pystytään ...
    • Ohjausmateriaalin tuottaminen rintojen suurennusleikkaukseen hakeutuvan asiakkaan ohjaustilanteeseen 

      Kankaanranta, Hanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen ohjausmateriaali rintojen suurennusleikkaukseen hakeutuvan asiakkaan ohjaustilanteeseen. Ohjausmateriaalin pohjalta konsultoija pitää konsultaatiotapaamisen asiakkaan ...
    • Ohje betonirakenteiden rasitusluokkien valintaan sellutehtaassa 

      Heinilä, Pauliina (2019)
      Selluteollisuus on yksi suurimmista teollisuuden aloista Suomessa. Megatrendit vaikuttavat sellun kysyntään positiivisesti. Muun muassa muovin korvaaminen biohajoavilla tuotteilla, väestönkasvu sekä nettikaupan yleistyminen ...
    • Ohje ensihoitajalle ja alan ammattilaiselle ambulanssin tarkastamiseen 

      Aro, Vesa; Rantala, Annina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen ohje Pohjanmaan pelastuslaitoksen uusille työntekijöille ja opiskelijoille ambulanssin tarkastamisesta. Lisäksi tuotettiin ohjetta tukeva PowerPoint–esitys. ...
    • Ohje sähkömoottorin rutiinikoestusarvojen laskentaan 

      Kuusisto, Jarkko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
      Työn lähtökohtana oli ABB Motors and Generators yksikössä ilmennyt tarve, että tarvitaan yhtenäinen käytäntö ja ohjeistus rutiinikoestusarvojen laskemisen ja ilmoittamiseen sähkösuunnittelijoille. Opinnäytetyön aiheena oli ...
    • Ohjeistus LVIS-palokatkojen toteutukseen ja valvontaan 

      Hakala, Tero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämä opinnäytetyö tehtiin WasaCon Oy:lle, ja työn tarkoituksena on toimia avustavana ohjeistuksena palokatkourakan toteuttamisessa ja valvonnassa työmaalla. Opinnäytetyössä käsitellään myös palokatkojen toteuttamista ...
    • Ohjeistus vuorohoitoon : Kehittämistyö Bölen päiväkodissa 

      Vuorenoja, Veera (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
      Vuorohoidon tarve on Suomessa lisääntynyt yhteiskunnan muutosten seurauksena. Vuorohoidon lisääntymisen tarve johti Mustasaaren kunnan Bölen päiväkodissa erilaisiin muutoksiin, joiden jälkeen päiväkodissa tarvittiin ...
    • Ohjekirja Jupiter-säätiön lahjoitusvastaanottoon 

      Vesanen, Ville (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Jupiter-säätiölle tekemässäni opinnäytetyössä tarkoituksena on muodostaa kirjallinen standardi tuotteiden kunto ja materiaali huomioon ottaen siitä, mitä otetaan vastaan lahjoitustavaran vastaanottoon sekä mitä huoltotoimenpiteitä ...
    • Ohjelehtinen imetyksestä keskosen vanhemmille 

      Hosionaho, Virpi; Pakanen, Miia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjelehtinen imetyksestä keskosen vanhemmille Vaasan keskussairaalan vastasyntyneiden tehovalvontaosastolle. Aiheeseen päädyttiin sen tarpeellisuuden ja tärkeyden ...
    • Ohjelmiston käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelu : Case Mealston 

      Saarela, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
      Suomalainen aloittava startup-yritys kehittää ravintoloille tilausjärjestelmää ja tarvitsee sille käyttöliittymän. Olen itse mukana kehittämässä järjestelmää ja minun osa työstä on käyttöliittymän kehitys. Käyttöliittymästä ...
    • Ohjelmistoprojektin anlyysi ketterien menetelmien kannalta. Case StarSoft Oy 

      Nyholm, Jussi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää vertailun avulla ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien hyödyllisyyttä perinteisiin menetelmiin verrattuna. Toimeksiantajayritys StarSoft Oy tarvitsi uuden järjestelmän yrityksen ...
    • Ohjelmistorobotiikan suorituskykymittariston kehittäminen 

      Kuhalampi, Jesse (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
      Ohjelmistorobotiikan merkitys taloushallinnolle on kasvussa, samoin tarve ohjelmistorobotiikan suorituskykymittareille. Tutkimusongelmana oli löytää sopivimmat mittarit kohdeyrityksen ohjelmistorobotiikan suorituskykymittariston ...
    • Ohjelmistorobotiikka ja sen hyödyntämismahdollisuudet 

      Koivisto, Tomi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
      Ohjelmistorobotiikka on uusi, nopeasti yleistyvä teknologia. Tekniikasta on kuitenkin tarjolla vain vähän tutkimustietoa, josta käy ilmi sen tuomat mahdollisuudet käytännön tasolla. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ...