Viitteet 2427-2446 / 4133

  • P1-puhtausluokka uudisrakentamisessa 

   Rintakoski, Hermanni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia puhtausluokituksen vaikutusta rakennustyömaan suunnitteluun ja toteutukseen. P1-puhtausluokka on rakennusalalla vielä melko uusi ja tuntematon käsite. Tavoitteena oli tuoda esille ...
  • P2P-lån och banklån : En jämförande studie 

   Sigg, Jonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   I detta slutarbete kommer jag att behandla skillnaden mellan P2P-lån och banklån från både låntagarens sida och investerarens sida. P2P-lån är för många ett okänt område men som växer sig allt större för varje år världen ...
  • Paikallavalettavien betonirakenteiden laadunvarmistus työmaalla 

   Pollari, Elina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Keskityn opinnäytetyössäni paikallavalettavien betonirakenteiden laatuvaatimuksiin sekä laadunvarmistukseen. Teen opinnäytetyöni rakennusurakointiyritykselle, joten perehdyn aiheeseen rakennusurakoitsijan ja työmaan ...
  • Paikkatiedon hyödyntäminen koulumatkojen mittaamisessa ja koulukuljetusten suunnittelussa 

   Toivola, Eveliina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vaasan kaupungissa on kesällä 2013 otettu käyttöön karttapohjainen henkilökuljetusten suunnittelusovellus ReittiGIS, jonka päätoimintoina ovat matkojen mittaus ja kuljetusten reitinoptimointi. Sovellus toimii ArcGIS-paik ...
  • Paikoitusalueen sähköjärjestelmän saneeraus 

   Mustikkamaa, Paavo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön pyrkimyksenä oli tehdä katselmus paikoitusalueen sähköjärjestel-mästä ja tämän pohjalta alustava suunnitelma latauspisteille. Tämä katselmus ha-luttiin tehtävän, koska sähköautojen tulo kiinteistöjen ...
  • Painavan ja perusteettoman syyn raja työsopimuksen irtisanomistilanteessa 

   Piipponen, Maria (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee painavia ja asiallisia syitä irtisanoa työntekijän työsopimus sekä sellaisia irtisanomisperusteita, jotka voidaan katsoa perusteettomiksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä rajan ...
  • Paine-eron vaikutus sisäilman hiukkaspitoisuuteen 

   Niemelä, Juhani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty JW-Inspect Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asuintilojen alipaineen suuruuden merkitys sisäilman hiukkaspitoisuuteen. Ihmiset viettävät noin 90% elämästään sisätiloissa. ...
  • Painehaavaopas: Opas Päivärinteen hoitohenkilökunnalle 

   Ollikainen, Veera (2019)
   Krooniset haavat sitovat runsaasti hoitohenkilökunnan resursseja, ja ovat yleisiä terveydenhuollossa. On tärkeää, että painehaavat ehkäistään, sekä hoidetaan tehokkaasti. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ...
  • Painehaavojen ennaltaehkäisy : ohjelehtisen laatiminen 

   Mäkinen, Mira; Haapsaari, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Painehaavat ovat päivittäinen ongelma potilashoidossa. Suomessa painehaavan kustannukset ovat 280-532 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarkoittaa 2-3 % terveydenhoitokuluista. Painehaavojen ehkäisy tulisi halvemmaksi kuin ...
  • PAINOTUOTTEEN TYÖNKULKU SUUNNITTELUSTA VALMIISEEN TUOTTEESEEN : CASE: Allaway Oy, keskuspölynimuriopas ammattilaisille 

   Karhu, Sanna-Mari (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Keskuspölynimuriopas ammattilaisille on Allaway Oy:n keskuspölynimureja, niiden valmistusta, toimintaa ja käyttöä esittelevä teos, joka toimii samalla myös Allaway Oy:n tuotteiden katalogina. Projekti on tehty ...
  • Pakkausrobottisolun suunnittelu 

   Ojala, Jussi-Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Jurvan Jousi Oy:lle, jossa on pohdittu kauan robotin käyttöönottoa tuotannossa. Tuotannossa on monta työvaihetta, jossa robottia voitaisiin käyttää, mutta tässä työssä päätettiin keskittyä suunnittelemaan ...
  • Pakkausten kehitys ostomateriaaleissa 

   Pajala, Juha-Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Wärtsilä Finland Oy:lle Vaasan toimitusyksikköön logistiikan kehitysosastolle. Opinnäytetyön tavoitteena on karsia ostomateriaalien pakkausten purkamisessa ilmeneviä hukkia. Aihealueen laajuudesta ...
  • PAKKOTILA VASTUUVAPAUSPERUSTEENA : Intressivertailun haasteellisuus osana ratkaisuntekoa 

   Lammervo, Milla (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pakkotilaa vastuuvapausperusteena sekä tuomioistuimen ratkaisussa käytettävää intressivertailua ja sen haasteellisuutta. Pakkotila on vastuuvapausperusteisiin kuuluva oikeuttamis- ja ...
  • Pakokaasujen analysointilaitteen asennus ja käyttöönotto 

   Hautakangas, Aapo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa Vaasan tehtaan moottorien testiajomahdollisuuksia ja automatisoida ne. Mittauslaitteiden käyttöönotto on helpompaa kuin edellisten, eikä tarvitse niin paljon työtä. Wärtsilässä on tarve ...
  • Pakolaisten mielenterveystyön edistäminen - Kirjallisuuskatsaus 

   Moilanen, Jemina; Eskelinen, Julia (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata pakolaisten mielenterveystyötä edistäviä tekijöitä hoitohenkilökunnan näkökulmasta kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pakolaisten mielenterveystyötä ...
  • Pakurikäävän vienti Japaniin : Case Suomen Pakuri Oy 

   Kultti, Essi-Maarit (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on pakurikäävän vienti Japaniin. Tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli tutkia asioita, joita tulee ottaa huomioon pakurikäävän viennis-sä Japaniin, löytyykö pakurikäävälle tällä hetkellä ...
  • PALAUTETUTKIMUS IHMISKAUPPAAN LIITTYVILTÄ VAASAN RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEN ASIAKKAILTA 

   Taavila, Susanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada palautetta siitä tuesta ja avusta, jota Vaasan Rikosuhripäivystys on tarjonnut ihmiskaupasta tai sen kaltaisista rikoksista kärsineille asiakkailleen. Tavoitteena on, että Vaasan ...
  • PALKKAMODUULIN KÄYTTÖÖNOTTO 

   Vornanen, Maiju (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella tilitoimisto Accountor Oy:n uuden palkkamoduulin käyttöönottoa asiakkaille kahden pilottitoimiston avulla. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena.
  • Palokatkojen kustannusten hallinta 

   Kuivinen, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin, koska palokatkojen kustannukset ovat ylittäneet tavoitteen lähes joka kohteessa. Työssä käydään läpi keskeisiä palokatkojen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Työssä on käytetty lähteenä ...
  • Palosaaren Yrityskeskus Oy Saneeratun teollisuuskiinteistön sähköpiirustukset 

   Volama, Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli tehdä Palosaaren Yrityskeskus Oy:lle rakennuksen F2 kol-mannen kerroksen sähköpiirustukset. Kohteen saneeraus valmistui vuonna 1998. Saneerauskohde on pinta-alaltaan noin 1000m2. Kohde sisältää ...