Viitteet 3607-3626 / 4137

  • Ubuntu LTSP VirtualBox -ympäristössä 

   Jokinen, Mikko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä tutkitaan terminal server -järjestelmää virtuaaliympäristössä. Terminal server -järjestelmässä kaikki ohjelmat on asennettu yhdelle serverinä toimivalle tietokoneelle, jolloin käyttäjien tietokoneet ns. thin-clientit ...
  • UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEISTA LAIHIAN TERVEYSASEMALLA 

   Marjeta, Virve (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella, millaisia väkivaltatilanteita Laihian terveyskeskuksessa esiintyy. Lisäksi pyrittiin selvittämään, kuinka riittävänä hoitohenkilökunta kokee saamansa koulutuksen ...
  • UL standardien vaatimukset kytkinkoteloille 

   Aspimaa, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla UL98 ja UL1008 standardeja niiden stan-dardien vaateiden mukaan, jotka ottavat kantaa kytkinkoteloiden vaatimuksiin. Päämääränä vertailussa oli tutkia, voidaanko UL98 standardin ...
  • Ulkoistetun palkanlaskennan eroavaisuudet nimetyn palkanlaskijan ja palkkatiimin välillä 

   Korhonen, Ida (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia eroavaisuuksia nimetyn palkanlaskijan ja palkkatiimin välillä on ulkoistetussa palkanlaskennassa. Tutkimus tehtiin toimeksiantona suomalaiselle tilitoimistolle. ...
  • Ulkoistetun skannauspalvelun laadun seuraaminen ja kehittäminen : Case: Yritys X Oy 

   Kettunen, Hanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihe on toimeksianto Yritys X Oy:ltä. Opinnäytetyöntekijä on töissä kyseisessä yrityksessä ostolaskujenkäsittelijänä ja aihe muotoutui yhdessä kohdeyrityksen ohjaajan kanssa. Työn tavoitteena oli seurata ...
  • Ulkoistetun taloushallinnon palvelunhallinta : Tutkimus taloushallinnon ulkoistaneisiin pk-yrityksiin 

   Vainio, Enni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten suomalaisissa pk- yrityksissä hallitaan ulkoistettua taloushallinnon palvelua ja miten hoidetaan ulkoistusprosessi palveluntarjoajan kanssa. Tutkimuksen tehtävänä oli ...
  • Ulkomaalaisen oleskeluoikeus ja sen menettäminen Suomessa 

   Lassuri, Atte (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tarkoituksena oli tutkia, millä perusteilla ulkomaalainen voi saada oleskeluoikeuden Suomeen. Lisäksi tarkastellaan käytäntöjä ja kansainvälisiä sopimuksia, joita Suomi noudattaa ulkomaalaisasioita käsitellessään. ...
  • Ulkomaalaisen työntekijän sopeutuminen yritykseen : Case Wärtsilä Finland 

   Wetz, Essi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Wärtsilä Finlandin ulkomaalaiset työntekijät ovat sopeutuneet yritykseen, ja kuinka heidän sopeutumistaan voitaisiin jatkossa edesauttaa. Haluttiin myös selvittää, ...
  • Ulkomaan kaupan arvonlisäverotus 

   Österholm, Elviira (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä käsitellään arvonlisäverotuksen perussääntöjä, mutta pääsääntöisesti opinnäytetyössä on keskitetty kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen sekä siihen tulevia arvonlisäverolakimuutoksia, joiden tulisi ...
  • Ulkomaan työmatkat ja työntekijän työhyvinvointi 

   Koskimies, Laura (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ulkomaan työmatkoja ja työntekijän työhyvinvointia. Työn tavoitteena on selvittää määrällisen tutkimuksen avulla, miten ulkomaan työmatkoja tekevä työntekijä kokee matkat työhyvinvoinnin kannalta. ...
  • Ulkomaankomennusprosessi Case-yritykselle 

   Isokangas, Veera (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda selkeä kuvaus ulkomaankomennusprosessista, ja täten helpottaa yritystä, joka suunnittelee lähettävänsä työtekijän ulkomaankomennukselle ensimmäistä kertaa. Tutkimuksen pääongelma oli ...
  • Ulkomaisen työvoiman rekrytointitarve Suomessa 

   Räisänen, Paula (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen ja erityisesti Vaasan nykyistä ja tulevaisuuden työvoimatilannetta sekä ulkomaalaisen työvoiman rekrytointitarvet-ta työmarkkinoilla. Tutkimusongelmaa lähestyttiin kattavan ...
  • Ulkoseinärakenteiden kosteudenhallinta ja laadunvarmistus : Peab Oy 

   Sainio, Vesa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomen pohjoisen sijainnin vaihtelevat ilmasto-olosuhteet ja poikkeusolosuhteiden lisääntyminen ilmastonmuutoksesta ovat rakentamisen suhteen erittäin haastavat, johtuen ympärivuotisesta rakentamiskulttuurista. Opinnäytetyön ...
  • Ulosottolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset käytännön työssä - Ulosottolaista Ulosottokaareen siirryttäessä 

   Kortesoja, Janniina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään ulosottolainsäädännön ja koko ulosottolaitoksen muutoksia Ulosottokaareen siirryttäessä sekä niiden vaikutusta käytännön työssä. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, ovatko uudistukset ...
  • UMC100 Toiminnallisuus 

   Mäkynen, Anssi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa älykkään moottorinohjaimen toiminnallisuus ja selvittää pystytäänkö sillä toteuttamaan kaikki metsäteollisuuden sovellutuksissa esiintyvät moottorinohjaukset. Työssä selvitettiin ...
  • Understanding Do-It-Yourself Phenomenon: A Closer Look into Finnish Segment 

   Tisza, Noémi (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Engaging in Do-It-Yourself (DIY) activities has grown into an international phenomenon attracting millions of people. Yet, relatively few academic studies have been published, especially from a business perspective. As a ...
  • Understanding the distribution channels of fast moving consumable goods (FMCG) of food industry in Nigeria 

   Odupitan, Aminat (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Fast Moving Consumable Goods (FMCG) sector in Nigeria is one of the largest sectors in the country and its contribution to the economy cannot be over-looked. This sector is highly important in the food industries which ...
  • Understanding The Milk Consumption Patterns Of The Nigerians : A Market Potential For Finnish Dairy Product 

   Gbadebo, Oluwasesan (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The current challenges in the European market calls for producers to look at the possibility of entering a new market, this demands assessment of the consumers’ behavior and market analysis of any potential market in order ...
  • UNDERSTANDING THE PHENOMENON OF EARLY AND RAPID INTERNATIONALIZATION : CASE COMPANY Veslatec Oy 

   Liao, Mengping (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
   This study aimed to investigate the drivers of international performance for International New Ventures (INVs) and a small Finnish case company through an integrated performance model. The existence of INVs presents a ...
  • Undersökning av kundrelationer och kundupplevd kvalitet hos Internetföretag X 

   Degerlund, Sanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Internetföretag X har utfört en kundundersökning, syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur kunderna uppfattar Internetföretagets tjänst. Man har från företagets sida även önskat att arbetet skall kunna ...